ТР Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетытының муниципаль хокукый – норматив актлары реестры

Татарстан Республикасы

Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының

 муниципаль норматив хокукый актлар

ИСЕМЛЕГЕ

 

 

тәртип№

 

Кабул итү датасы

акт №

 

Актның исеме

Рәсми бастырып чыгару (халыкка игүлан итү) чыганагы һәм датасы

Өстәмә мәгълүматлар

Коррупциягә каршы экспертиза үткәрү турында билге

 

Регистрга җибәрү турында билге

2017 ел

Карарлар

1.

31.01.2017

33

«Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль учреждениеләре, муниципаль унитар предприятиеләре җитәкчеләренең, аларның урынбасарларының һәм баш бухгалтерларының уртача айлык хезмәт хакы турында мәгълүмат урнаштыру тәртибен раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 02.02.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

02.02.2017.

-

31.01.2017

№ 68

Юстиция министрлыгына  хат,

02.02.2017

№ 278/ис

2.

08.02.2017

61

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2016 елның 29 августындагы  58 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.02.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.02.2017.

-

08.02.2017

№ 93

Юстиция министрлыгына  хат,

09.02.2017

№ 375/ис

3.

22.02.2017

100

«Муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентларын үзгәртү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.02.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.02.2017.

-

21.02.2017

№ 114

Юстиция министрлыгына  хат,

от 27.02.2017

№ 491/ис

4.

27.02.2017

108

«Муниципаль учреждениеләргә карата муниципаль хезмәтләр күрсәтүгә (эшләр башкаруга) муниципаль йөкләмә формалаштыру һәм муниципаль йөкләмәнең үтәлешен финанс белән тәэмин итү тәртибе турында»

                                                                                

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 14.03.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

14.03.2017.

-

21.02.2017

№ 115

Юстиция министрлыгына  хат,

15.03.2017

№ 606/ис

5.

09.03.2017

127

«Яңа Чишмә муниципаль районы Советының  “2017 елга һәм 2018, 2019 елларның планлы чорына Яңа Чишмә муниципаль районы бюджеты турында»гы карарын тормышка ашыру чаралары турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.03.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.03.2017.

-

09.01.2017

№ 2

Юстиция министрлыгына  хат,

13.03.2017

№ 589/ис

6

15.03.2017

130

«Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль унитар предприятиеләре җитәкчеләренең, аларның урынбасарларының һәм баш бухгалтерларының уртача хезмәт хакы һәм бу предприятиеләр хезмәткәрләренең уртача айлык эш хакы чагыштырмасының иң чик дәрәҗәсе һәм Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль унитар предприятиеләре җитәкчеләренең (генераль директорларның), аларның урынбасарларының һәм баш бухгалтерларының хезмәт хакы күләмен билгеләү турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.03.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.03.2017.

-

01.02.2017

№ 72

Юстиция министрлыгына  хат,

16.03.2017

№ 619/ис

7

15.03.2017

131

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының административ комиссиясенең эш регламентына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.03.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.03.2017.

-

03.03.2017

№ 151

Юстиция министрлыгына  хат,

16.03.2017

№ 619/ис

8

15.03.2017

132

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы җирле үзидарә органнары тарафыннан күпфатирлы йортларны һәм (яки) күчемсез мөлкәтнең бүтән объектларын өлешләп төзү өлкәсендә тикшереп торуны һәм күзәтчелекне гамәлгә ашыру буенча дәүләт функциясен үтәү регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.03.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.03.2017.

-

06.03.2017

№ 157

Юстиция министрлыгына  хат,

16.03.2017

№ 619/ис

9

30.03.2017

165

«2016-2018 елларга Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында муниципаль хезмәтне үстерү” муниципаль программасын раслау турында " 2016 ел, 15 февраль, 60 нчы карарына үзгәрешләр кертү хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 30.03.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

30.03.2017.

-

28.03.2017

№ 39

Юстиция министрлыгына  хат,

31.03.2017

№ 783/ис

10

05.04.2017

182

«Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2015 елның 27 августындагы 243 номерлы «Муниципаль учреждениеләр тарафыннан күрсәтелә һәм башкарыла торган һәм Яңа Чишмә муниципаль районы бюджеты исәбеннән муниципаль учреждениеләр төрләре буенча финанслана торган муниципаль хезмәтләр һәм эшләрнең якынча исемлеген раслау турында " карары белән расланган Яңа Чишмә муниципаль районы бюджеты акчалары исәбеннән финанслана һәм муниципаль учреждениеләр тарафыннан күрсәтелә һәм башкарыла торган муниципаль хезмәтләр һәм эшләрнең якынча исемлегенә үзгәрешләр кертү турында”

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 05.04.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

05.04.2017.

-

31.03.2017

№ 210

Юстиция министрлыгына  хат,

07.04.2017

№ 867/ис

11

25.05.2017

247

«2016 елның ноябреннән һәм 2017 елда өч һәм аннан күбрәк савым сыеры булган шәхси ярдәмче хуҗалыкларга саву аппаратлары сатып алынган өчен чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр бирү тәртибен раслау турында»

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 29.05.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

29.05.2017.

-

24.05.2017

№ 385

Юстиция министрлыгына  хат,

06.06.2017

№ 1417/ис

12

31.05.2017

255

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының “Үзәкләштерелгән клуб системасы” муниципаль бюджет мәдәният учреждениесе тарафыннан эшчәнлек кереме китерүче түләүле хезмәтләр күрсәтү турындагы Нигезләмәне раслау хакында»

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 01.06.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

01.06.2017.

-

18.04.2017

№ 252

Юстиция министрлыгына  хат,

06.06.2017

№ 1417/ис

13

18.07.2017

345

«Татарстан Республикасының Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә капиталь төзелеш объектының архитектура – шәһәр төзелеше йөзен килештерү турындагы карарны бирү тәртибе турындагы Нигезләмәне раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 20.07.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

20.07.2017.

-

18.07.2017

№ 608

Юстиция министрлыгына  хат,

20.07.2017

№ 1849/ис

14

16.08.2017

404

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында “Мәктәпкәчә белем бирү (балалар бакчалары) төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм күчерү” муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.08.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.08.2017.

-

11.08.2017

№ 710

Юстиция министрлыгына  хат,

16.08.2017

№ 2058/ис

15

16.08.2017

405

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2017 елның 31 маендагы 255 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.08.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.08.2017.

-

15.08.2017

№ 721

Юстиция министрлыгына  хат,

16.08.2017

№ 2058/ис

16

25.08.2017

424

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2016 елның 28 сентябрендәге «2016елның 1 октябреннән  Яңа Чишмә муниципаль районының гомуми белем бирү оешмаларында укучыларны тукландыруны оештыру турында " гы 388 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында»»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.08.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.08.2017.

-

25.08.2017

№ 86

Юстиция министрлыгына  хат,

28.08.2017

№ 2121/ис

17

25.08.2017

425

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Яңа Чишмә муниципаль районында мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына йөрүче балалары булган гражданнарга социаль ярдәм күрсәтү чараларын күрсәтү турында " 2013 елның 25 сентябрендәге 406 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.08.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.08.2017.

-

24.08.2017

№ 80

Юстиция министрлыгына  хат,

28.08.2017

№ 2121/ис

18

28.08.2017

426

«2017 елда Яңа Чишмә муниципаль районы бюджетыннан нәселле терлекчелеккә ярдәм итү өчен субсидияләр бирү тәртибен раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.08.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.08.2017.

-

22.08.2017

№ 78

Юстиция министрлыгына  хат,

29.08.2017

№ 2134/ис

19

28.08.2017

427

«2017 елда Яңа Чишмә муниципаль районы бюджетыннан Яңа Чишмә муниципаль районының шәхси ярдәмче хуҗалыкларында сыерларга ветеринария профилактик чараларын үткәрү буенча хезмәт күрсәтү буенча субсидияләр бирү тәртибен раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.08.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.08.2017.

-

22.08.2017

№ 79

Юстиция министрлыгына  хат,

29.08.2017

№ 2134/ис

20

15.09.2017

469

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында авиация эшләрен, парашют сикерүләрен башкаруга, җирлек территориясеннән бәйле аэростатлар күтәрүгә рөхсәтләр бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.09.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.09.2017.

-

08.09.2017

№ 769

Юстиция министрлыгына  хат,

16.09.2017

№ 2273/ис

21

15.09.2017

470

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2014 елның 18 сентябрендәге 403 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.09.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.09.2017.

-

13.09.2017

№ 781

Юстиция министрлыгына  хат,

16.09.2017

№ 2273/ис

22

20.09.2017

476

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының «Яңа Чишмә балалар – яшүсмерләр спорт мәктәбе" муниципаль бюджет өстәмә белем бирү учреждениесе эшчәнлегенә керем китерүче һәм түләүле хезмәтләр күрсәтү турындагы Нигезләмәне раслау хакында" 2012 елның 4 декабрендәге 625а номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 21.09.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

21.09.2017.

-

15.09.2017

№ 811

Юстиция министрлыгына  хат,

23.09.2017

№ 2325/ис

23

31.10.2017

535

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы карамагындагы муниципаль белем бирү оешмасын үзгәртеп кору яки бетерү турында Карар кабул итү нәтиҗәләрен бәяләү тәртибен, шул исәптән әлеге белем бирү оешмалары критерийларын да кертеп (әлеге белем бирү оешмалары типлары буенча), шул исәптән мондый карар нәтиҗәләрен бәяләү комиссиясен төзү һәм аның бәяләмәләрен әзерләү тәртибен раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 01.11.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

01.11.2017.

-

30.10.2017

№ 969

Юстиция министрлыгына  хат,

03.11.2017

№ 2705/ис

24

01.11.2017

541

«Муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын үзгәртү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 02.11.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

02.11.2017.

-

30.10.2017

№ 968

Юстиция министрлыгына  хат,

03.11.2017

№ 2705/ис

25

14.12.2017

611

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентларына үзгәрешләр кертү турында " 2017 елның 22 февралендәге 100 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 14.12.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

14.12.2017.

-

13.12.2017

№ 1105

Юстиция министрлыгына  хат,

14.12.2017

№ 3090/ис

26

25.12.2017

632

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы милкендә булган, өченче затлар хокукларыннан ирекле булган (кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының мөлкәти хокукларыннан тыш) муниципаль мөлкәт исемлеген формалаштыру, алып бару һәм мәҗбүри бастырып чыгару Кагыйдәләрен раслау турында”

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2017.

-

21.12.2017

№ 1123

Юстиция министрлыгына  хат,

 28.12.2017

№ 3268/ис

Күрсәтмәләр

1.

20.09.2017

482

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2016 елның 8 апрелендәге «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының «Яңа Чишмә балалар – яшүсмерләр спорт мәктәбе" муниципаль бюджет өстәмә белем бирү учреждениесенең түләүле хезмәтләр күрсәтүгә бәяләрне раслау турында" гы 133 номерлы күрсәтмәсенә  үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 21.09.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

21.09.2017.

-

15.09.2017

№ 810

Юстиция министрлыгына  хат,

23.09.2017

№ 2325/ис

2018 ел

Карарлар

1

12.01.2018

4

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2013 елның 8 апрелендәге 172 номерлы карары белән расланган муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын яңа редакциядә бәян итү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 18.01.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

18.01.2018.

-

03.01.2018

№ 1

Юстиция министрлыгына  хат,

18.01.2018

№ 123/ис

2

22.02.2018

88

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2013 елның 8 апрелендәге 172 номерлы карары белән расланган җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын әзерләү һәм бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын бәян итү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.02.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.02.2018.

-

22.02.2018

№ 72

Юстиция министрлыгына  хат,

01.03.2018

№ 545/ис

3

02.03.2018

93

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы карамагындагы муниципаль мәгариф оешмасын, шул бәяләү критерийларын да кертеп (әлеге мәгариф оешмаларының типлары буенча) үзгәртеп кору яисә бетерү турында Карар кабул итү нәтиҗәләрен бәяләү, шул исәптән мондый карар нәтиҗәләрен бәяләү комиссиясен төзү һәм аның бәяләмәләрен әзерләү тәртибен раслау турында "2017 елның 31 октябрендәге 535 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану хакында"

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 05.03.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

05.03.2018.

-

01.03.2018

№ 89

Юстиция министрлыгына  хат,

05.03.2018

№ 590/ис

4

21.03.2018

122

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясе буенча гомуми файдаланудагы автомобиль транспортында пассажирлар һәм багаж ташуны даими оештыру тәртибен раслау турында " 2016 елның 31 августындагы 349 номерлы карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 21.03.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

21.03.2018.

-

20.03.2018

№ 122

Юстиция министрлыгына  хат,

22.03.2018

№ 728/ис

5

09.04.2018

157

«Ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 10.04.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

10.04.2018.

-

29.03.2018

№ 137

Юстиция министрлыгына  хат,

10.04.2018

№ 944/ис

6

13.04.2018

170

«Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләрне сатып алу буенча бердәм комиссия турындагы Нигезләмәне яңа редакциядә бәян итү хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 17.04.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

17.04.2018.

-

13.04.2018

№ 170

Юстиция министрлыгына  хат,

19.04.2018

№ 1034/ис

7

03.05.2018

207

«Яңа Чишмә муниципаль районының бюджет өлкәсе хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү буенча бердәм тариф челтәре кагылмый торган аерым бюджет өлкәсе оешмалары хезмәткәрләренә хезмәт хакы түләү шартлары турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 07.05.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

07.05.2018.

-

13.04.2018

№ 171

Юстиция министрлыгына  хат,

07.05.2018

№ 1181/ис

8

24.05.2018

219

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында муниципаль контрольне гамәлгә ашыру буенча муниципаль функцияне үтәүнең административ регламентын яңа редакциядә раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 24.05.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

24.05.2018.

-

21.05.2018

№ 279

Юстиция министрлыгына  хат,

04.06.2018

№ 1400/ис

9

18.06.2018

235

«Яңа Чишмә муниципаль районы бюджетыннан “Яңа Чишмә районының социаль-икътисадый үсеше” хәйрия фонды коммерцияле булмаган оешмасына Яңа Чишмә авылында “ЗАГС белән балалар сәнгать мәктәбе” төзелеше белән бәйле чыгымнарны каплауга субсидияләр бирү тәртибен раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 20.06.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

20.06.2018.

-

20.06.2018

№ 511

Юстиция министрлыгына  хат,

22.06.2018

№ 1563/ис

10

22.06.2018

238

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 13 апрелендәге 170 номерлы «Яңа Чишмә муниципаль районының дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр сатып алуны гамәлгә ашыру буенча бердәм комиссия турындагы Нигезләмәне яңа редакциядә бәян итү хакында " карарына үзгәрешләр кертү турында»»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.06.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.06.2018.

-

22.06.2018

№ 527

Юстиция министрлыгына  хат,

29.06.2018

№ 1637/ис

11

25.06.2018

242

«"Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү" программасы буенча торак сатып алуга (төзүгә) социаль түләү алу хокукы турында таныклыкны исәпкә кую һәм бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында "

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.06.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.06.2018.

-

21.06.2018

№ 519

Юстиция министрлыгына  хат,

29.06.2018

№ 1637/ис

12

26.06.2018

243

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль мәгариф оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында"

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.06.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.06.2018.

-

22.06.2018

№ 528

Юстиция министрлыгына  хат,

29.06.2018

№ 1637/ис

13

10.07.2018

270

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы  чикләрендә регуляр пассажирлар ташу буенча муниципаль маршрутларны билгеләү, үзгәртү, гамәлдән чыгару Тәртибен раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 11.07.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

11.07.2018.

-

10.07.2018

№ 579

Юстиция министрлыгына  хат,

11.07.2018

№ 1756/ис

14

13.07.2018

273

«Муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.07.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.07.2018.

-

13.07.2018

№ 583

Юстиция министрлыгына  хат,

16.07.2018

№ 1778/ис

15

13.07.2018

275

«Ликвидацияләнә торган оешмаларның шәхси составы буенча муниципаль архивка документлар кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.07.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2018.

-

06.07.2018

№ 568

Юстиция министрлыгына  хат,

16.07.2018

№ 1799/ис

16

13.07.2018

276

«Архивлар эшендә юридик затларга методик һәм практик ярдәм күрсәтү һәм эш башкаруда документлар оештыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.07.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2018.

-

06.07.2018

№ 567

Юстиция министрлыгына  хат,

16.07.2018

№ 1799/ис

17

13.07.2018

277

«Архив документларының урнашу урыннары мәсьәләләре буенча консультация бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.07.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2018.

-

06.07.2018

№ 566

Юстиция министрлыгына  хат,

16.07.2018

№ 1799/ис

18

13.07.2018

278

«Дәүләт милкенә кертелгән архив документларының урнашу мәсьәләләре буенча консультация бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.07.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2018.

-

07.07.2018

№ 573

Юстиция министрлыгына  хат,

16.07.2018

№ 1799/ис

19

13.07.2018

279

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының архив бүлегендә сакланучы архив документларын уку залында эшләү өчен кулланучыга бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.07.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2018.

-

07.07.2018

№ 572

Юстиция министрлыгына  хат,

16.07.2018

№ 1799/ис

20

13.07.2018

280

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының архив бүлегендә сакланучы архив белешмәләре, архив өземтәләре, архив документлары күчермәләре бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.07.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2018.

-

06.07.2018

№ 569

Юстиция министрлыгына  хат,

 16.07.2018

№ 1799/ис

21

13.07.2018

281

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының архив бүлегендә сакланучы һәм дәүләт милкенә кертелгән архив документларын уку залында эшләү өчен кулланучыга бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.07.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2018.

-

09.07.2018

№ 575

Юстиция министрлыгына  хат,

16.07.2018

№ 1799/ис

22

13.07.2018

282

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының архив бүлегендә сакланучы һәм дәүләт милкенә кертелгән архив белешмәләре, архив өземтәләре, архив документлары күчермәләре бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.07.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2018.

-

09.07.2018

№ 577

Юстиция министрлыгына  хат,

16.07.2018

№ 1799/ис

23

17.07.2018

287

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль мәдәният учреждениеләре хезмәткәрләренең хезмәт хакы шартлары турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.07.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.07.2018.

-

16.07.2018

№ 589

Юстиция министрлыгына  хат,

20.07.2018

№ 1845/ис

24

23.07.2018

294

«Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 23.07.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

23.07.2018.

-

10.07.2018

№ 578

Юстиция министрлыгына  хат,

24.07.2018

№ 1869/ис

25

26.09.2018

451

«Зыян күргән гражданнар реестрына кертү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.09.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.09.2018.

-

27.09.2018

№ 1057

Юстиция министрлыгына  хат,

29.09.2018

№ 2459/ис

26

04.10.2018

464

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең Административ регламентларын раслау турында" 2018 елның 13 июлендәге 273 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 08.10.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

08.10.2018.

-

08.10.2018

№ 1106

Юстиция министрлыгына  хат,

08.10.2018

№ 2564/ис

27

04.10.2018

465

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 13 июлендәге 276 номерлы «Архивлар эшендә юридик затларга методик һәм практик ярдәм күрсәтү һәм эш башкаруда документлар оештыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында " карарына үзгәрешләр кертү хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 08.10.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

08.10.2018.

-

08.10.2018

№ 1105

Юстиция министрлыгына  хат,

08.10.2018

№ 2563/ис

28

08.10.2018

468

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 13 июлендәге 275 номерлы «Ликвидацияләнә торган оешмаларның шәхси составы буенча муниципаль архивка документлар кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында"гы карарына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.10.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.10.2018.

-

08.10.2018

№ 1105

Юстиция министрлыгына  хат,

09.10.2018

№ 2579/ис

29

16.10.2018

481

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 17 июлендәге 287 номерлы «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль мәдәният учреждениеләре хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында" карарына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 18.10.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

18.10.2018.

-

17.10.2018

№ 103

Юстиция министрлыгына  хат,

20.10.2018

№ 2655/ис

30

01.11.2018

517

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2013 елның 8 апрелендәге 172 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында капиталь төзелеш объектларын төзүгә, реконструкцияләүгә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 02.11.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

02.11.2018.

-

01.11.2018

№ 1165

Юстиция министрлыгына  хат,

08.11.2018

№ 2779/ис

31

08.11.2018

527

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә шәһәр яны муниципаль маршрутлары буенча җайга салынулы тарифлар буенча автомобиль транспортында пассажирлар һәм багаж ташуны гамәлгә ашыруга бәйле эшләр башкаруга чыгымнарның бер өлешен каплау максатларында транспорт йөртүчеләргә субсидияләр бирү Тәртибен раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 08.11.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

08.11.2018.

-

08.11.2018

№ 1191

Юстиция министрлыгына  хат,

09.11.2018

№ 2787/ис

32

13.11.2018

542

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 26 июнендәге 243 номерлы «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль мәгариф оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында" карарына үзгәрешләр кертү хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.11.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.11.2018.

-

13.11.2018

№ 1230

Юстиция министрлыгына  хат,

20.11.2018

№ 2897/ис

33

14.11.2018

545

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 18 июнендәге 235 номерлы «Яңа Чишмә муниципаль районы бюджетыннан “Яңа Чишмә районының социаль-икътисадый үсеше” хәйрия фонды коммерцияле булмаган оешмасына Яңа Чишмә авылында “ЗАГС белән балалар сәнгать мәктәбе "төзелеше белән бәйле чыгымнарны каплауга субсидияләр бирү тәртибен раслау турында» гы карарына үзгәрешләр кертү турында”

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 14.11.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

14.11.2018.

-

14.11.2018

№ 1236

Юстиция министрлыгына  хат,

20.11.2018

№ 2897/ис

34

15.11.2018

546

«Татарстан Республикасының “Яңа Чишмә муниципаль районы” муниципаль берәмлеге территориясендә муниципаль җир контролен гамәлгә ашыру "административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.11.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.11.2018.

-

15.11.2018

№ 1251

Юстиция министрлыгына  хат,

20.11.2018

№ 2897/ис

35

17.12.2018

596

«Җир кишәрлегендә индивидуаль торак төзелеше объекты яки бакча йорты параметрларының билгеләнгән параметрларга һәм рөхсәт ителүенә (ярамавына) туры килү-килмәве турында планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән хәбәрнамәнең туры килүе (туры килмәве) турында хәбәрнамә җибәрү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.12.2018.

-

19.12.2018

№ 1423

Юстиция министрлыгына  хат,

20.12.2018

№ 3190/ис

36

17.12.2018

597

«Шәхси  торак төзелеше яисә үзгәртеп корылган шәхси торак төзелеше объектының яки бакча йортының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы закон таләпләренә туры килүе (туры килмәве) турында хәбәрнамә җибәрү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.12.2018.

-

19.12.2018

№ 1427

Юстиция министрлыгына  хат,

20.12.2018

№ 3190/ис

37

17.12.2018

598

«Капиталь төзелеш объектларын төзүнең, реконструкцияләүнең рөхсәт ителгән чик параметрларыннан читкә тайпылуга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.12.2018.

-

19.12.2018

№ 1428

Юстиция министрлыгына  хат,

20.12.2018

№ 3190/ис

38

21.12.2018

603

«Ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 24.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

24.12.2018.

-

21.12.2018

№ 1433

Юстиция министрлыгына  хат,

25.12.2018

№ 3240/ис

39

25.12.2018

604

«Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак шартларын яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.12.2018.

-

26.12.2018

№ 1459

Юстиция министрлыгына  хат,

28.12.2018

№ 3298/ис

40

25.12.2018

605

«Авыл җирендә яшәүче гражданнарга, шул исәптән яшь гаиләләргә һәм яшь белгечләргә торак төзү (сатып алу) өчен социаль түләүләр бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.12.2018.

-

26.12.2018

№ 1460

Юстиция министрлыгына  хат,

 28.12.2018

№ 3298/ис

41

25.12.2018

606

«Торак бинаны үзгәртеп коруны һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруны килештерү (килештермәү) турында Карар кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.12.2018.

-

26.12.2018

№ 1461

Юстиция министрлыгына  хат,

28.12.2018

№ 3298/ис

42

25.12.2018

607

«Бинаны торак урыны, торак урынын яшәү өчен яраксыз дип һәм күпфатирлы йортта авария хәлендә һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә тиеш дип тану буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.12.2018.

-

26.12.2018

№ 1458

Юстиция министрлыгына  хат,

28.12.2018

№ 3298/ис

43

27.12.2018

613

«Төзелеш алып бару өчен рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

27.12.2018

№ 1474

Юстиция министрлыгына  хат,

29.12.2018

№ 3319/ис

44

27.12.2018

614

«Объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү буенча  муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

27.12.2018

№ 1475

Юстиция министрлыгына  хат,

29.12.2018

№ 3319/ис

45

27.12.2018

615

«Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын әзерләү һәм бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

27.12.2018

№ 1476

Юстиция министрлыгына  хат,

29.12.2018

№ 3319/ис

46

27.12.2018

616

«Инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләре трассалары схемасын килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

27.12.2018

№ 1477

Юстиция министрлыгына  хат,

29.12.2018

№ 3319/ис

47

27.12.2018

617

«Зыян күргән гражданнар реестрына кертү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

27.12.2018

№ 1478

Юстиция министрлыгына  хат,

29.12.2018

№ 3319/ис

48

27.12.2018

618

«Ана (гаилә) капиталы акчаларын җәлеп итеп гамәлгә ашырыла торган индивидуаль торак төзелеше объектын төзү (реконструкцияләү) буенча төп эшләр башкаруны раслаучы документ бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

27.12.2018

№ 1479

Юстиция министрлыгына  хат,

29.12.2018

№ 3319/ис

49

27.12.2018

619

«Җирлекнең Генераль планыннан өземтә бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

27.12.2018

№ 1480

Юстиция министрлыгына  хат,

29.12.2018

№ 3319/ис

50

27.12.2018

620

«Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең мәгълүмат системасында булган белешмәләр бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

27.12.2018

№ 1481

Юстиция министрлыгына  хат,

29.12.2018

№ 3319/ис

51

27.12.2018

621

«Җир эшләре башкаруга ордер (рөхсәт) бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

27.12.2018

№ 1482

Юстиция министрлыгына  хат,

от 29.12.2018

№ 3319/ис

52

27.12.2018

622

«Агач һәм куакларны кисүгә, ябуга яки утыртуга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

27.12.2018

№ 1483

Юстиция министрлыгына  хат,

29.12.2018

№ 3319/ис

53

27.12.2018

623

«Реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

27.12.2018

№ 1484

Юстиция министрлыгына  хат,

 29.12.2018

№ 3319/ис

54

27.12.2018

624

«Авиация эшләрен башкаруга, парашют сикерүләрен, һава судноларының демонстрацион очышларын, пилотсыз очу аппаратларының очышларын башкаруга рөхсәтләр бирү, җирлек территориясеннән бәйле аэростатларны күтәрү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

27.12.2018

№ 1485

Юстиция министрлыгына  хат,

29.12.2018

№ 3319/ис

55

27.12.2018

625

«Муниципаль берәмлек чикләрендәге җирле әһәмияттәге юллар буенча тулысынча яки өлешчә уза торган маршрутлар буенча авыр йөкләр, зур габаритлы йөкләр ташуга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

27.12.2018

№ 1486

Юстиция министрлыгына  хат,

29.12.2018

№ 3319/ис

56

27.12.2018

626

«Җирле әһәмияттәге автомобиль юлларыннан файдаланучыларга автомобиль юлларының торышы турында мәгълүмат бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

27.12.2018

№ 1487

Юстиция министрлыгына  хат,

29.12.2018

№ 3319/ис

57

27.12.2018

627

«Торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган (торак) бинага күчерү (күчерүдән баш тарту) турында хәбәрнамә бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

27.12.2018

№ 1488

Юстиция министрлыгына  хат,

29.12.2018

№ 3319/ис

58

27.12.2018

629

«Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең мәгълүмат системасында булган белешмәләр бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

28.12.2018

№ 1473

Юстиция министрлыгына  хат,

29.12.2018

№ 3319/ис

59

27.12.2018

631

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы чикләрендә даими рәвештә пассажирлар йөртү буенча муниципаль маршрутларны билгеләү, үзгәртү, гамәлдән чыгару тәртибен раслау турында" 2018 елның 10 июлендәге 270 номерлы карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

28.12.2018

№ 1472

Юстиция министрлыгына  хат,

29.12.2018

№ 3319/ис

2019 ел

Карарлар

1

29.01.2019

13

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында гаилә белемен / үзлегеңнән белем алуны оештыру турында Нигезләмәне раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 30.01.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

30.01.2019.

-

30.01.2019

№ 41

Юстиция министрлыгына  хат,

30.01.2019

№ 218/ис

2

13.02.2019

31

«Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә каты коммуналь калдыкларны (шул исәптән аларны аерым җыю) җыю тәртибен раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.02.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.02.2019.

-

13.02.2019

№ 109

Юстиция министрлыгына  хат,

14.02.2019

№ 386/ис

3

14.02.2019

32

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 15 ноябрендәге 546 номерлы «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы” муниципаль берәмлеге территориясендә муниципаль җир контролен гамәлгә ашыру” административ регламентын раслау турында " карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 14.02.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

14.02.2019.

-

14.02.2019

№ 111

Юстиция министрлыгына  хат,

14.02.2019

№ 386/ис

4

15.02.2019

33

«Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.02.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.02.2019.

-

15.02.2019

№ 115

Юстиция министрлыгына  хат,

15.02.2019

№ 398/ис

5

27.02.2019

37

«Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта гомуми белем бирү программалары буенча белем алырга тиешле балаларны исәпкә алуны оештыру һәм белем алу формаларын раслау турында Нигезләмәне раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.02.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.02.2019.

-

28.02.2019

№ 187

Юстиция министрлыгына  хат,

01.03.2019

№ 518/ис

6

01.03.2019

39

«Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләрне сатып алуны гамәлгә ашыру буенча Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының Бердәм комиссиясе турындагы Нигезләмәне раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 01.03.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

01.03.2019.

-

01.03.2019

№ 200

Юстиция министрлыгына  хат,

02.03.2019

№ 534/ис

7

21.03.2019

53

«Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга сөт юнәлешендәге мини-фермалар төзү өчен пило – (урман) материаллар, цемент һәм керамзит блоклар (төзелеш материаллары) сатып алу өчен субсидияләр бирү тәртибен раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 21.03.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

21.03.2019.

-

21.03.2019

№ 252

Юстиция министрлыгына  хат,

21.03.2019

№ 695/ис

8

22.03.2019

56

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының  «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында  “Мәктәпкәчә белем бирү (балалар бакчалары) төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм күчерү» муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында”гы 2011 ел, 10 ноябрь, 428 нче карары белән расланган «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында "Мәктәпкәчә белем бирү (балалар бакчалары) төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыручы белем бирү оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм күчерү" муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына  үзгәрешләр кертү турында”

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 23.03.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

23.03.2019.

-

23.03.2019

№ 261

Юстиция министрлыгына  хат,

25.03.2019

№ 717/ис

9

26.03.2019

66

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2019 елның 1 мартындагы 39 номерлы «Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр сатып алуны гамәлгә ашыру буенча Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының бердәм комиссиясе турында Нигезләмәне раслау хакында» карарына өстәмәләр кертү турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.03.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.03.2019.

-

27.03.2019

№ 272

Юстиция министрлыгына  хат,

от 27.03.2019

№ 748/ис

10

15.04.2019

103

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә муниципаль торак контролен гамәлгә ашыру буенча  Административ регламентны раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.04.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.04.2019.

-

15.04.2019

№ 380

Юстиция министрлыгына  хат,

15.04.2019

№ 1030/ис

11

15.04.2019

104

«Өч һәм аннан күбрәк савым сыеры булган шәхси ярдәмче хуҗалыкларга сатып алынган саву аппаратлары өчен чыгымнар өлешен каплауга субсидияләр бирү тәртибен раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.04.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.04.2019.

-

15.04.2019

№ 381

Юстиция министрлыгына  хат,

15.04.2019

№ 1030/ис

12

18.04.2019

105

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы бюджетыннан муниципаль район составына керүче авыл җирлекләре бюджетларына җирлекләрнең чыгым йөкләмәләрен үтәүне финанс ягыннан тәэмин итү өчен башка бюджетара трансфертлар бирү Тәртибен раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.04.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.04.2019.

-

19.04.2019

№ 436

Юстиция министрлыгына  хат,

 24.04.2019

№ 1111/ис

13

18.04.2019

106

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль берәмлекләре милкендәге күчемсез милек объектлары турында мәгълүмат бастырып чыгару Тәртибен раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 22.04.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

22.04.2019.

-

19.04.2019

№ 437

Юстиция министрлыгына  хат,

24.04.2019

№ 1111/ис

14

23.04.2019

112

«Яңа Чишмә муниципаль районында муниципаль берәмлекләрнең башкарма комитетларының үзәкләштерелгән бухгалтерия җитәкчеләре һәм белгечләре, баш бухгалтерлары һәм бухгалтерларының (муниципаль хезмәткәрләр вазыйфаларына кертелгән вазыйфалардан тыш) хезмәт хакын оештыру һәм түләү шартлары турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.04.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.04.2019.

-

24.04.2019

№ 477

Юстиция министрлыгына  хат,

30.04.2019

№ 1166/ис

15

21.05.2019

125

«Дәүләт милкенә кертелгән архив документларының урнашу урыннары мәсьәләләре буенча консультация бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең Административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 22.05.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

22.05.2019.

-

22.05.2019

№ 627

Юстиция министрлыгына  хат,

23.05.2019

№ 1331/ис

16

21.05.2019

126

«Архив документларының урнашу урыннары мәсьәләләре буенча консультация бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 22.05.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

22.05.2019.

-

22.05.2019

№ 628

Юстиция министрлыгына  хат,

23.05.2019

№ 1331/ис

17

21.05.2019

127

«Архивлар эшендә юридик затларга методик һәм практик ярдәм күрсәтү һәм эш башкаруда документлар оештыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 22.05.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

22.05.2019.

-

22.05.2019

№ 629

Юстиция министрлыгына  хат,

23.05.2019

№ 1331/ис

18

21.05.2019

128

«Ликвидацияләнә торган оешмаларның шәхси составы буенча документларны муниципаль архивка саклау өчен кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 22.05.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

22.05.2019.

-

22.05.2019

№ 630

Юстиция министрлыгына  хат,

23.05.2019

№ 1331/ис

19

21.05.2019

129

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының архив бүлегендә сакланучы һәм дәүләт милкенә кертелгән архив белешмәләре, архив өземтәләре, архив документлары күчермәләре бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 22.05.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

22.05.2019.

-

22.05.2019

№ 631

Юстиция министрлыгына  хат,

23.05.2019

№ 1331/ис

20

21.05.2019

130

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының архив бүлегендә сакланучы архив белешмәләре, архив өземтәләре, архив документлары күчермәләрен бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 22.05.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

22.05.2019.

-

22.05.2019

№ 633

Юстиция министрлыгына  хат,

23.05.2019

№ 1331/ис

21

21.05.2019

131

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының архив бүлегендә сакланучы архив документларын уку залында эшләү өчен кулланучыга бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 22.05.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

22.05.2019.

-

22.05.2019

№ 634

Юстиция министрлыгына  хат,

 23.05.2019

№ 1331/ис

22

21.05.2019

132

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының архив бүлегендә сакланучы һәм дәүләт милкенә кертелгән архив документларын уку залында эшләү өчен кулланучыга бирү буенча дәүләт хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 22.05.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

22.05.2019.

-

22.05.2019

№ 638

Юстиция министрлыгына  хат,

 23.05.2019

№ 1331/ис

23

23.05.2019

135

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган (торак) бинага күчерү (күчерүдән баш тарту) турында хәбәр бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында" 2018 елның 27 декабрендәге 627 номерлы карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 23.05.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

23.05.2019.

-

23.05.2019

№ 655

Юстиция министрлыгына  хат,

 23.05.2019

№ 1347/ис

24

11.07.2019

159

«Тәрбияләнүчеләрне стационар формада социаль хезмәтләр күрсәтүче социаль хезмәт күрсәтү оешмаларна стационар хезмәт алу өчен  җибәрү турында карарлар бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында”

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 913

Юстиция министрлыгына  хат,

24.07.2019

№ 1918/ис

25

11.07.2019

160

«Суд тәртибендә эшкә сәләтсез яки чикләнгән эшкә сәләтсез дип танылган балигъ булган зат өстеннән опека яки попечительлек һәм опекун яки попечитель билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 914

Юстиция министрлыгына  хат,

24.07.2019

№ 1918/ис

26

11.07.2019

161

«Опекага алынган зат мәнфәгатьләрендә гомерлек рента килешүе төзүгә рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 915

Юстиция министрлыгына  хат,

24.07.2019

№ 1918/ис

27

11.07.2019

162

«Эшкә сәләтсез балигъ булган зат мәнфәгатьләрендә торакны хосусыйлаштыруга опекунга карар бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 916

Юстиция министрлыгына  хат,

24.07.2019

№ 1918/ис

28

11.07.2019

163

«Опекунга опекага алынган затның торагын наемга тапшыруга рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 917

Юстиция министрлыгына  хат,

 24.07.2019

№ 1918/ис

29

11.07.2019

164

«Опекунга опекага алынган затның милеге белән сату-алу эшләре башкаруга рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 918

Юстиция министрлыгына  хат,

 24.07.2019

№ 1918/ис

30

11.07.2019

165

«Яшәү урыны алмаштырылуга бәйле рәвештә опекунга опекунны яшәү урыны буенча теркәү учетыннан төшерүгә рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 919

Юстиция министрлыгына  хат,

24.07.2019

№ 1918/ис

31

11.07.2019

166

«Опекунга яки попечительгә опекага алынган затның мирас хокукына керүенә рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 892

Юстиция министрлыгына  хат,

24.07.2019

№ 1918/ис

32

11.07.2019

167

«Опекунга яки попечительгә опекага алынган затның саклык счетыннан файдалануга рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 893

Юстиция министрлыгына  хат,

 24.07.2019

№ 1918/ис

33

11.07.2019

168

«Стационар формада социаль хезмәтләр күрсәтүче оешмаларда булган эшкә сәләтсез гражданнарны Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче гражданнарның гаиләләренә вакытлыча тапшыру турында бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 894

Юстиция министрлыгына  хат,

24.07.2019

№ 1918/ис

34

11.07.2019

169

«Ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар  оешмаларындагы балаларны Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче балигъ булганнар гаиләләренә вакытлыча тапшыру мөмкинлеге турында бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында”

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 895

Юстиция министрлыгына  хат,

24.07.2019

№ 1918/ис

35

11.07.2019

170

«Балигъ булмаганнар исеменнән сатып алуның өстенлекле хокукыннан баш тартуга алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 896

Юстиция министрлыгына  хат,

№ 1918/ис

36

11.07.2019

171

«Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче Россия Федерациясе гражданнарына уллыкка алу мөмкинлеге турында бәяләмә бирү һәм уллыкка алучылыкка кандидат буларак исәпкә кую буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 897

Юстиция министрлыгына  хат,

 24.07.2019

№ 1918/ис

37

11.07.2019

172

«Балигъ булмаганнарның күчемле мөлкәтен читләштерү буенча алыш-биреш ясауга алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 898

Юстиция министрлыгына  хат,

24.07.2019

№ 1918/ис

38

11.07.2019

173

«Ундүрт яшькә җитмәгән баланың исемен һәм (яки) фамилиясен үзгәртүгә рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 899

Юстиция министрлыгына  хат,

24.07.2019

№ 1918/ис

39

11.07.2019

174

«Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче гражданнарга ятим балаларга һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларга опека (попечительлек) (түләүсез һәм түләүле тәртиптә)  билгеләү яки опекун (попечитель) булу мөмкинлеге турында бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең

административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 900

Юстиция министрлыгына  хат,

24.07.2019

№ 1918/ис

40

11.07.2019

175

«Балигъ булмаганнарны эмансипацияләү (тулысынча эшкә сәләтле дип игълан итү)  тулысынча эшкә сәләтле дип игълан итү турында Карар кабул итү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында”

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 902

Юстиция министрлыгына  хат,

24.07.2019

№ 1918/ис

41

11.07.2019

176

«Балигъ булмаганнарның күчемсез мөлкәтен читләштерү буенча алыш-биреш ясауга алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 904

Юстиция министрлыгына  хат,

от 24.07.2019

№ 1918/ис

42

11.07.2019

177

«Кредит акчаларыннан файдаланып торак сатып алуга алдан рөхсәт бирү һәм аны балигъ булмаганнар катнашында залог итеп (ипотекага) тапшыру буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 890

Юстиция министрлыгына  хат,

24.07.2019

№ 1918/ис

43

11.07.2019

178

«Балигъ булмаганнарның акчалата вкладын алуга законлы вәкиленә рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 891

Юстиция министрлыгына  хат,

24.07.2019

№ 1918/ис

44

15.07.2019

179

«Күпфатирлы йортта бинаны үзгәртеп коруга һәм (яки) яңадан планлаштыруга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 878

Юстиция министрлыгына  хат,

24.07.2019

№ 1918/ис

45

07.08.2019

190

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында» 2019 елның 15 февралендәге 33 номерлы карарының 1 п. 33 пунктчасы белән расланган «Җир кишәрлекләрен бушлай бирү хокукына ия булган затларны исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына»  үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 08.08.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

08.08.2019.

-

07.08.2019

№ 1023

Юстиция министрлыгына  хат,

08.08.2019

№ 2038/ис

46

15.08.2019

194

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында шәһәр җәмәгать транспортында һәм шәһәр яны автомобиль транспортында йөрү өчен автоматлаштырылган түләү системасы операторын сайлап алуны оештыру турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.08.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.08.2019.

-

09.08.2019

№ 1024;

13.08.2019

№ 02-01-20-2019

Юстиция министрлыгына  хат,

 20.08.2019

№ 2150/ис

47

23.08.2019

204

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында» 2019 елның 15 февралендәге 33 номерлы карарының 1 п. 33 п. белән расланган «Җир кишәрлекләрен бушлай бирү хокукына ия булган затларны исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты”на үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 23.08.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

23.08.2019.

-

16.08.2019

№ 92;

20.08.2019

№ 02-01-20-2019

Юстиция министрлыгына  хат,

 от 24.08.2019

№ 2192/ис

48

06.09.2019

224

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының  2014 елның 24 ноябрендәге 504 номерлы «2015-2021 елларга Яңа Чишмә муниципаль районының коррупциягә каршы сәясәтен тормышка ашыру» муниципаль программасы»

карарына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 06.09.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

06.09.2019.

-

06.09.2019

№ 1100

Юстиция министрлыгына  хат,

 от 06.09.2019

№ 2324/ис

49

16.09.2019

229

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы педагогик хезмәткәрләренә – яшь белгечләргә ай саен стимуллаштыручы өстәмә түләү билгеләү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.09.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.09.2019.

-

16.09.2019

№ 1181

Юстиция министрлыгына  хат,

 от 17.09.2019

№ 2391/ис

50

15.10.2019

251

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы бюджетыннан кулланучылар кооперациясе оешмаларының Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының Яңа Чишмә авылыннан 11 километрдан ераграк һәм аз халыклы авыл пунктларына беренче чиратта кирәкле товарлар китерү белән бәйле чыгымнарының бер өлешен каплау өчен юридик затларга (дәүләт (муниципаль) учреждениеләренә субсидияләрдән тыш) субсидияләр бирү тәртибен раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 17.10.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

17.10.2019.

-

13.09.2019

№ 02-01-20-2019

Юстиция министрлыгына  хат,

 от 23.10.2019

№ 2761/ис

51

08.11.2019

262

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы» муниципаль берәмлеге территориясендә гамәлгә ашырыла торган муниципаль контроль төрләре һәм аларны гамәлгә ашыруга вәкаләтле Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы җирле үзидарә органнарының  вазыйфаи затлары исемлеген алып бару тәртибен раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.11.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.11.2019.

-

08.11.2019

№ 212

Юстиция министрлыгына  хат,

от 14.11.2019

№ 2940/ис

52

08.11.2019

264

«Төзелешкә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.11.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.11.2019.

-

08.11.2019

№ 213

Юстиция министрлыгына  хат,

от 14.11.2019

№ 2940/ис

53

08.11.2019

265

«Социаль файдаланудагы торак фондының торак урыннарына наем шартнамәләре буенча торак урыннары бирүгә мохтаҗ гражданнарны исәпкә алу буенча административ регламентны раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.11.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.11.2019.

-

08.11.2019

№ 214

Юстиция министрлыгына  хат,

от 14.11.2019

№ 2940/ис

54

08.11.2019

266

«Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итү буенча мәгълүмат бирү системасында планлаштырылган капиталь төзелеш объектын сүтү турында хәбәрнамәләр һәм документлар урнаштыру һәм бу хакта  төбәк дәүләт төзелеш күзәтчелеге органына хәбәр итү буенча административ регламентны раслау хакында»

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.11.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.11.2019.

-

08.11.2019

№ 215

Юстиция министрлыгына  хат,

от 14.11.2019

№ 2940/ис

55

08.11.2019

267

«Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итү мәгълүмат системасында капиталь төзелеш объектын сүтү тәмамлану турында хәбәрнамәне урнаштыру һәм бу хакта төбәк дәүләт төзелеш күзәтчелеге органынына хәбәр итү буенча административ регламентны раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.11.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.11.2019.

-

08.11.2019

№ 216

Юстиция министрлыгына  хат,

от 14.11.2019

№ 2940/ис

56

08.11.2019

268

«Муниципаль милектә булган өслек су объектын яисә аның бер өлешен файдалануга бирү турында карар бирү буенча административ регламентны раслау хакында»

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.11.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.11.2019.

-

08.11.2019

№ 212

Юстиция министрлыгына  хат,

от 14.11.2019

№ 2940/ис

57

15.11.2019

272

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмалары эшчәнлеген норматив финанслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.11.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.11.2019.

-

15.11.2019

№ 217

Юстиция министрлыгына  хат,

от 16.11.2019

№ 2952/ис

58

19.11.2019

273

«Банк гарантиясенең ышанычлылыгын бәяләү тәртибен, бюджет кредитын кире кайтару, процент һәм башка түләүләрне түләү буенча юридик зат, муниципаль берәмлекнең йөкләмәләрен үтәүне тәэмин итүгә бирелә торган поручительстволарны, процент һәм башка түләүләрне түләү тәртибен раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 20.11.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

20.11.2019.

-

19.11.2019

№ 224

Юстиция министрлыгына  хат,

от 21.11.2019

№ 3004/ис

59

21.11.2019

276

«2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү” ярдәмче программасы буенча торак сатып алу (төзү) өчен социаль түләү алу хокукы турында таныклык бирү һәм исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламенты" на үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 21.11.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

21.11.2019.

-

21.11.2019

№ 225

Юстиция министрлыгына  хат,

от 23.11.2019

№ 3030/ис

60

25.11.2019

279

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы» муниципаль берәмлеге территориясендә гамәлгә ашырыла торган муниципаль контроль төрләре исемлеген алып бару тәртибен һәм һәм аларны гамәлгә ашыруга вәкаләтле Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы җирле үзидарә органнары раслау турында» 2019 елның 8 ноябрендәге 262 номерлы карарының гамәлдә булмавын тану хакында»»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.11.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.11.2019.

-

25.11.2019

№ 232

Юстиция министрлыгына  хат,

от 26.11.2019

№ 3050/ис

61

02.12.2019

282

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының муниципаль норматив хокукый актлары проектларының җайга салу йогынтысын бәяләүне уздыру һәм муниципаль норматив хокукый актларына экспертиза ясау турындагы Нигезләмәне раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 02.12.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

02.12.2019.

-

02.12.2019

№ 241

Юстиция министрлыгына  хат,

от 02.12.2019

№ 3117/ис

2020 ел

Карарлар

1

16.01.2020

3

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль норматив хокукый актлары проектларының җайга салу йогынтысын бәяләүне уздыру һәм муниципаль норматив хокукый актларына экспертиза ясау турындагы нигезләмәне раслау хакында» 2019 елның 2 декабрендәге 282 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында»»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 17.01.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

20.01.2020.

-

31.12.2019

№ 02-01-20-2019;

16.01.2020

№ 2

 20.01.2020

№ 127-в

2

22.01.2020

11

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы” муниципаль берәмлеге территориясендә муниципаль контрольнең нәтиҗәлелеген һәм нәтиҗәлелеген бәяләү тәртибен һәм "Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә муниципаль контрольнең нәтиҗәлелеге һәм нәтиҗәлелеге күрсәткечләре исемлеген раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 23.01.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

23.01.2020.

-

31.11.2019 № 02-01-20-2019;

22.01.2020

№ 3

 23.01.2020

№ 188-в

3

03.02.2020

18

«Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2011 елның 10 ноябрендәге 428 номерлы карары белән расланган «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында мәктәпкәчә белем бирү (балалар бакчалары) төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм күчерү» муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» гы  «Яңа Чишмә муниципаль районында мәктәпкәчә белем бирү (балалар бакчалары) төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм күчерү» муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 06.02.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

06.02.2020.

-

 

30.01.2020

 № 02-01-20-2020;

03.02.2020

№ 27

 06.02.2020

№ 387-в

4

17.03.2020

56

«Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга сөтчелек юнәлешендә мини-фермалар төзү өчен төзү(урман) материаллары, цемент һәм керамзит блоклар (төзелеш материаллары) сатып алу өчен субсидияләр бирү тәртибен раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.03.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.03.2020.

-

12.03.2020

№ 02-01-20-2020;

18.03.2020

№ 90

 19.03.2020

№ 1017-в

5

26.03.200

72

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында эчке муниципаль финанс контроле органының бюджет хокук мөнәсәбәтләре өлкәсендә контроль буенча вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибен раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 26.03.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

26.03.2020.

-

02.03.2020

№ 02-01-20-2020;

26.03.2020

№ 122

 26.03.2020

№ 1144-в

6

20.04.2020

92

«Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Яңа Чишмә муниципаль районында мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына йөрүче балалары булган гражданнарга социаль ярдәм чаралары күрсәтү турында» 25.09.2013 ел, № 406 карары белән расланган мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына йөрүче балалары булган гражданнарга  компенсация түләүләрен бирү Тәртибенә үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 22.04.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

22.04.2020.

-

23.03.2020

№ 02-01-20-2020;

20.04.2020

№ 161

 22.04.2020

№ 1425-в

7

21.04.2020

94

«Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Яңа Чишмә муниципаль районында мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына йөрүче балалары булган гражданнарга социаль ярдәм чаралары күрсәтү турында» 25.09.2013 ел, № 406 карары белән расланган мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына йөрүче балалары булган гражданнарга  компенсация түләүләрен бирү Тәртибенә үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 22.04.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

22.04.2020.

-

16.04.2020

№ 02-01-20-2020;

22.04.2020

№ 164

 22.04.2020

№ 1433-в

8

23.04.2020

97

«Хезмәт законнарының һәм хезмәт хокукы нормаларын үз эченә алган башка норматив хокукый актларның үтәлешенә ведомство контроле турында Нигезләмәне раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 24.04.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

24.04.2020.

-

14.04.2020

№ 02-01-20-2020;

23.04.2020

№ 165

 24.04.2020

№ 1482-в

9

30.04.2020

102

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль учреждениеләре җитәкчеләре тарафыннан 2019 елның 1 гыйнварыннан 31 декабренә кадәрге хисап чорында керемнәр, милек һәм милек характерындагы йөкләмәләр турында белешмәләр бирү тәртибе турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 30.04.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

30.04.2020.

-

30.04.2020

№ 02-01-20-2020;

30.04.2020

№ 176

 30.04.2020

№ 1557-в

10

30.04.2020

103

«Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль учреждениеләре җитәкчеләре вазыйфасына керешүче затлар, шулай ук Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль учреждениеләре җитәкчеләре тарафыннан керемнәр, милек һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында белешмәләр тапшыру турындагы Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2013 ел, 28 март, 167 нче карары белән расланган Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 30.04.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

30.04.2020.

-

30.04.2020

№ 02-01-20-2020;

30.04.2020

№ 175

 30.04.2020

№ 1559-в

11

08.05.2020

119

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының муниципаль милкендәге күчемсез милекне арендалау шартнамәләре буенча аренда түләвен кичектереп тору яисә өлешчә азат итү шартлары турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 08.05.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

08.05.2020.

-

07.05.2020

№ 02-01-20-2020;

08.05.2020

№ 206

 08.05.2020

№ 1628-в

12

21.05.2020

130

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә урнашкан муниципаль мөлкәтне һәм җир кишәрлекләрен файдаланган өчен аренда  түләттерүне өметсез дип тану һәм бурычларны һәм пеняларны  исәптән чыгару  Тәртибе турында (җирле бюджетны тулыландыру өлешендә)»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 22.05.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

22.05.2020.

-

19.05.2020

№ 02-01-20-2020;

22.05.2020

№ 247

от 22.05.2020

№ 1760-в

13

02.06.2020

134

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесендә эшләүче, спорт резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы хезмәткәрләргә-яшь белгечләргә  акчалата түләүләрне билгеләү турында турында Тәртипне раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 03.06.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

03.06.2020.

-

19.05.2020

№ 02-01-20-2020;

02.06.2020

№ 284

от 03.06.2020

№ 1882-в

14

02.06.2020

135

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесендә эшләүче, спорт резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы, югары квалификацияле спортчылар әзерләгән тренерларны,  шулай ук спорт инструкторларын һәм спортчыларны cпорт ярышларында алган нәтиҗәләре өчен  бүләкләү турында Нигезләмәне раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 04.06.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

04.06.2020.

-

19.05.2020

№ 02-01-20-2020;

02.06.2020

№ 285

от 04.06.2020

№ 1893-в

15

16.06.2020

149

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының  2018 елның 27 декабрендәге 614 номерлы «Объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» карары белән расланган объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 18.06.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

18.06.2020.

-

22.05.2020

№ 02-01-20-2020;

17.06.2020

№ 321

от 18.06.2020

№ 2105-в

16

13.08.2020

196

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2014 елның 24 ноябрендәге 504 номерлы «2015-2022 елларга Яңа Чишмә муниципаль районының коррупциягә каршы сәясәтен тормышка ашыру» муниципаль программасы» карарына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 14.08.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

14.08.2020.

-

03.08.2020

№ 02-01-20-2020;

14.08.2020

№ 332

14.08.2020

17

17.08.2020

198

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының Үзәкләштерелгән клуб системасы» муниципаль бюджет мәдәният учреждениесе тарафыннан керем китерә торган түләүле хезмәтләр күрсәтү турындагы Нигезләмәне раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.08.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.08.2020.

-

03.08.2020

№ 02-01-20-2020;

19.08.2020

№ 335

от 19.08.2020

№ 2772-в

18

24.08.2020

205

«Законсыз сакланган яки тапкан корал, хәрби припаслар, коралга патроннар, шартлаткыч җайланмалар һәм шартлаткыч матдәләрне ирекле рәвештә тапшырган өчен акчалата түләү турында карар кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 26.08.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

26.08.2020.

-

03.08.2020

№ 02-01-20-2020;

25.08.2020

№ 337

от 26.08.2020

№ 2861-в

19

21.09.2020

233

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының бюджет өлкәсендәге хезмәт өчен түләү буенча бердәм тариф челтәре кагылмый торган аерым оешмалары хезмәткәрләренең вазыйфаи окладларын арттыру турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 23.09.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

23.09.2020.

-

09.09.2020

№ 02-01-20-2020;

23.09.2020

№ 382

от 23.09.2020

№ 3133-в

20

21.09.2020

234

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында Үзәкләштерелгән бухгалтерия җитәкчеләре һәм белгечләренең, муниципаль берәмлекнең Башкарма комитеты баш хисапчылары һәм хисапчыларының (муниципаль хезмәткәрләр вазыйфаларына кертелгән вазыйфалардан тыш) вазыйфаи окладларын арттыру турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 23.09.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

23.09.2020.

-

09.09.2020

№ 02-01-20-2020;

23.09.2020

№ 383

от 23.09.2020

№ 3134-в

21

12.10.2020

250

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында эшләүче, спорт резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы, югары квалификацияле спортчылар әзерләгән тренерларны,  шулай ук спорт инструкторларын һәм спортчыларны cпорт ярышларында алган нәтиҗәләре өчен  бүләкләү турында Нигезләмәне раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 14.10.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

14.10.2020.

-

03.08.2020

№ 02-01-20-2020;

14.10.2020

№ 404

от 14.10.2020

№ 3346-в

22

12.10.2020

251

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында эшләүче, спорт резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы хезмәткәрләргә-яшь белгечләргә  акчалата түләүләрне билгеләү турында турында” Тәртипне раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 14.10.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

14.10.2020.

-

03.08.2020

№ 02-01-20-2020;

14.10.2020

№ 405

от 14.10.2020

№ 3348-в

23

12.10.2020

252

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль милкендәге күчемсез мөлкәтне арендалау шартнамәләре буенча аренда түләвен кичектереп тору яки өлешчә түләүдән азат итү шартлары турында» 2020 ел, 8 май, 119 нчы карары белән расланган Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль милкендәге күчемсез мөлкәтне арендалау шартнамәләре буенча аренда түләвен кичектереп тору яки өлешчә азат итү шартларына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 14.10.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

14.10.2020.

-

09.09.2020

№ 02-01-20-2020;

14.10.2020

№ 406

от 14.10.2020

№ 3350-в

 

 

Соңгы яңарту: 14 октябрь 2020, 18:03

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International