ТР Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетытының муниципаль хокукый – норматив актлары реестры

Татарстан Республикасы

Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының

 муниципаль норматив хокукый актлар

ИСЕМЛЕГЕ

 

 

тәртип№

 

Кабул итү датасы

акт №

 

Актның исеме

Рәсми бастырып чыгару (халыкка игүлан итү) чыганагы һәм датасы

Өстәмә мәгълүматлар

Коррупциягә каршы экспертиза үткәрү турында билге

 

Регистрга җибәрү турында билге

2017 ел

Карарлар

1.

31.01.2017

33

«Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль учреждениеләре, муниципаль унитар предприятиеләре җитәкчеләренең, аларның урынбасарларының һәм баш бухгалтерларының уртача айлык хезмәт хакы турында мәгълүмат урнаштыру тәртибен раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 02.02.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

02.02.2017.

-

31.01.2017

№ 68

Юстиция министрлыгына  хат,

02.02.2017

№ 278/ис

2.

08.02.2017

61

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2016 елның 29 августындагы  58 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.02.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.02.2017.

-

08.02.2017

№ 93

Юстиция министрлыгына  хат,

09.02.2017

№ 375/ис

3.

22.02.2017

100

«Муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентларын үзгәртү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.02.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.02.2017.

-

21.02.2017

№ 114

Юстиция министрлыгына  хат,

от 27.02.2017

№ 491/ис

4.

27.02.2017

108

«Муниципаль учреждениеләргә карата муниципаль хезмәтләр күрсәтүгә (эшләр башкаруга) муниципаль йөкләмә формалаштыру һәм муниципаль йөкләмәнең үтәлешен финанс белән тәэмин итү тәртибе турында»

                                                                                

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 14.03.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

14.03.2017.

-

21.02.2017

№ 115

Юстиция министрлыгына  хат,

15.03.2017

№ 606/ис

5.

09.03.2017

127

«Яңа Чишмә муниципаль районы Советының  “2017 елга һәм 2018, 2019 елларның планлы чорына Яңа Чишмә муниципаль районы бюджеты турында»гы карарын тормышка ашыру чаралары турында”

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.03.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.03.2017.

-

09.01.2017

№ 2

Юстиция министрлыгына  хат,

13.03.2017

№ 589/ис

6

15.03.2017

130

«Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль унитар предприятиеләре җитәкчеләренең, аларның урынбасарларының һәм баш бухгалтерларының уртача хезмәт хакы һәм бу предприятиеләр хезмәткәрләренең уртача айлык эш хакы чагыштырмасының иң чик дәрәҗәсе һәм Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль унитар предприятиеләре җитәкчеләренең (генераль директорларның), аларның урынбасарларының һәм баш бухгалтерларының хезмәт хакы күләмен билгеләү турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.03.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.03.2017.

-

01.02.2017

№ 72

Юстиция министрлыгына  хат,

16.03.2017

№ 619/ис

7

15.03.2017

131

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының административ комиссиясенең эш регламентына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.03.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.03.2017.

-

03.03.2017

№ 151

Юстиция министрлыгына  хат,

16.03.2017

№ 619/ис

8

15.03.2017

132

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы җирле үзидарә органнары тарафыннан күпфатирлы йортларны һәм (яки) күчемсез мөлкәтнең бүтән объектларын өлешләп төзү өлкәсендә тикшереп торуны һәм күзәтчелекне гамәлгә ашыру буенча дәүләт функциясен үтәү регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.03.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.03.2017.

-

06.03.2017

№ 157

Юстиция министрлыгына  хат,

16.03.2017

№ 619/ис

9

30.03.2017

165

«2016-2018 елларга Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында муниципаль хезмәтне үстерү” муниципаль программасын раслау турында " 2016 ел, 15 февраль, 60 нчы карарына үзгәрешләр кертү хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 30.03.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

30.03.2017.

-

28.03.2017

№ 39

Юстиция министрлыгына  хат,

31.03.2017

№ 783/ис

10

05.04.2017

182

«Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2015 елның 27 августындагы 243 номерлы «Муниципаль учреждениеләр тарафыннан күрсәтелә һәм башкарыла торган һәм Яңа Чишмә муниципаль районы бюджеты исәбеннән муниципаль учреждениеләр төрләре буенча финанслана торган муниципаль хезмәтләр һәм эшләрнең якынча исемлеген раслау турында " карары белән расланган Яңа Чишмә муниципаль районы бюджеты акчалары исәбеннән финанслана һәм муниципаль учреждениеләр тарафыннан күрсәтелә һәм башкарыла торган муниципаль хезмәтләр һәм эшләрнең якынча исемлегенә үзгәрешләр кертү турында”

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 05.04.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

05.04.2017.

-

31.03.2017

№ 210

Юстиция министрлыгына  хат,

07.04.2017

№ 867/ис

11

25.05.2017

247

«2016 елның ноябреннән һәм 2017 елда өч һәм аннан күбрәк савым сыеры булган шәхси ярдәмче хуҗалыкларга саву аппаратлары сатып алынган өчен чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр бирү тәртибен раслау турында»

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 29.05.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

29.05.2017.

-

24.05.2017

№ 385

Юстиция министрлыгына  хат,

06.06.2017

№ 1417/ис

12

31.05.2017

255

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының “Үзәкләштерелгән клуб системасы” муниципаль бюджет мәдәният учреждениесе тарафыннан эшчәнлек кереме китерүче түләүле хезмәтләр күрсәтү турындагы Нигезләмәне раслау хакында»

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 01.06.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

01.06.2017.

-

18.04.2017

№ 252

Юстиция министрлыгына  хат,

06.06.2017

№ 1417/ис

13

18.07.2017

345

«Татарстан Республикасының Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә капиталь төзелеш объектының архитектура – шәһәр төзелеше йөзен килештерү турындагы карарны бирү тәртибе турындагы Нигезләмәне раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 20.07.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

20.07.2017.

-

18.07.2017

№ 608

Юстиция министрлыгына  хат,

20.07.2017

№ 1849/ис

14

16.08.2017

404

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында “Мәктәпкәчә белем бирү (балалар бакчалары) төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм күчерү” муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.08.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.08.2017.

-

11.08.2017

№ 710

Юстиция министрлыгына  хат,

16.08.2017

№ 2058/ис

15

16.08.2017

405

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2017 елның 31 маендагы 255 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.08.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.08.2017.

-

15.08.2017

№ 721

Юстиция министрлыгына  хат,

16.08.2017

№ 2058/ис

16

25.08.2017

424

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2016 елның 28 сентябрендәге «2016елның 1 октябреннән  Яңа Чишмә муниципаль районының гомуми белем бирү оешмаларында укучыларны тукландыруны оештыру турында " гы 388 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында»»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.08.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.08.2017.

-

25.08.2017

№ 86

Юстиция министрлыгына  хат,

28.08.2017

№ 2121/ис

17

25.08.2017

425

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Яңа Чишмә муниципаль районында мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына йөрүче балалары булган гражданнарга социаль ярдәм күрсәтү чараларын күрсәтү турында " 2013 елның 25 сентябрендәге 406 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.08.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.08.2017.

-

24.08.2017

№ 80

Юстиция министрлыгына  хат,

28.08.2017

№ 2121/ис

18

28.08.2017

426

«2017 елда Яңа Чишмә муниципаль районы бюджетыннан нәселле терлекчелеккә ярдәм итү өчен субсидияләр бирү тәртибен раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.08.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.08.2017.

-

22.08.2017

№ 78

Юстиция министрлыгына  хат,

29.08.2017

№ 2134/ис

19

28.08.2017

427

«2017 елда Яңа Чишмә муниципаль районы бюджетыннан Яңа Чишмә муниципаль районының шәхси ярдәмче хуҗалыкларында сыерларга ветеринария профилактик чараларын үткәрү буенча хезмәт күрсәтү буенча субсидияләр бирү тәртибен раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.08.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.08.2017.

-

22.08.2017

№ 79

Юстиция министрлыгына  хат,

29.08.2017

№ 2134/ис

20

15.09.2017

469

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында авиация эшләрен, парашют сикерүләрен башкаруга, җирлек территориясеннән бәйле аэростатлар күтәрүгә рөхсәтләр бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.09.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.09.2017.

-

08.09.2017

№ 769

Юстиция министрлыгына  хат,

16.09.2017

№ 2273/ис

21

15.09.2017

470

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2014 елның 18 сентябрендәге 403 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.09.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.09.2017.

-

13.09.2017

№ 781

Юстиция министрлыгына  хат,

16.09.2017

№ 2273/ис

22

20.09.2017

476

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының «Яңа Чишмә балалар – яшүсмерләр спорт мәктәбе" муниципаль бюджет өстәмә белем бирү учреждениесе эшчәнлегенә керем китерүче һәм түләүле хезмәтләр күрсәтү турындагы Нигезләмәне раслау хакында" 2012 елның 4 декабрендәге 625а номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 21.09.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

21.09.2017.

-

15.09.2017

№ 811

Юстиция министрлыгына  хат,

23.09.2017

№ 2325/ис

23

31.10.2017

535

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы карамагындагы муниципаль белем бирү оешмасын үзгәртеп кору яки бетерү турында Карар кабул итү нәтиҗәләрен бәяләү тәртибен, шул исәптән әлеге белем бирү оешмалары критерийларын да кертеп (әлеге белем бирү оешмалары типлары буенча), шул исәптән мондый карар нәтиҗәләрен бәяләү комиссиясен төзү һәм аның бәяләмәләрен әзерләү тәртибен раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 01.11.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

01.11.2017.

-

30.10.2017

№ 969

Юстиция министрлыгына  хат,

03.11.2017

№ 2705/ис

24

01.11.2017

541

«Муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын үзгәртү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 02.11.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

02.11.2017.

-

30.10.2017

№ 968

Юстиция министрлыгына  хат,

03.11.2017

№ 2705/ис

25

14.12.2017

611

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентларына үзгәрешләр кертү турында " 2017 елның 22 февралендәге 100 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 14.12.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

14.12.2017.

-

13.12.2017

№ 1105

Юстиция министрлыгына  хат,

14.12.2017

№ 3090/ис

26

25.12.2017

632

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы милкендә булган, өченче затлар хокукларыннан ирекле булган (кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының мөлкәти хокукларыннан тыш) муниципаль мөлкәт исемлеген формалаштыру, алып бару һәм мәҗбүри бастырып чыгару Кагыйдәләрен раслау турында”

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2017.

-

21.12.2017

№ 1123

Юстиция министрлыгына  хат,

 28.12.2017

№ 3268/ис

Күрсәтмәләр

1.

20.09.2017

482

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2016 елның 8 апрелендәге «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының «Яңа Чишмә балалар – яшүсмерләр спорт мәктәбе" муниципаль бюджет өстәмә белем бирү учреждениесенең түләүле хезмәтләр күрсәтүгә бәяләрне раслау турында" гы 133 номерлы күрсәтмәсенә  үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 21.09.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

21.09.2017.

-

15.09.2017

№ 810

Юстиция министрлыгына  хат,

23.09.2017

№ 2325/ис

2018 ел

Карарлар

1

12.01.2018

4

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2013 елның 8 апрелендәге 172 номерлы карары белән расланган муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын яңа редакциядә бәян итү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 18.01.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

18.01.2018.

-

03.01.2018

№ 1

Юстиция министрлыгына  хат,

18.01.2018

№ 123/ис

2

22.02.2018

88

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2013 елның 8 апрелендәге 172 номерлы карары белән расланган җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын әзерләү һәм бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын бәян итү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.02.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.02.2018.

-

22.02.2018

№ 72

Юстиция министрлыгына  хат,

01.03.2018

№ 545/ис

3

02.03.2018

93

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы карамагындагы муниципаль мәгариф оешмасын, шул бәяләү критерийларын да кертеп (әлеге мәгариф оешмаларының типлары буенча) үзгәртеп кору яисә бетерү турында Карар кабул итү нәтиҗәләрен бәяләү, шул исәптән мондый карар нәтиҗәләрен бәяләү комиссиясен төзү һәм аның бәяләмәләрен әзерләү тәртибен раслау турында "2017 елның 31 октябрендәге 535 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану хакында"

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 05.03.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

05.03.2018.

-

01.03.2018

№ 89

Юстиция министрлыгына  хат,

05.03.2018

№ 590/ис

4

21.03.2018

122

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясе буенча гомуми файдаланудагы автомобиль транспортында пассажирлар һәм багаж ташуны даими оештыру тәртибен раслау турында " 2016 елның 31 августындагы 349 номерлы карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 21.03.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

21.03.2018.

-

20.03.2018

№ 122

Юстиция министрлыгына  хат,

22.03.2018

№ 728/ис

5

09.04.2018

157

«Ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 10.04.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

10.04.2018.

-

29.03.2018

№ 137

Юстиция министрлыгына  хат,

10.04.2018

№ 944/ис

6

13.04.2018

170

«Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләрне сатып алу буенча бердәм комиссия турындагы Нигезләмәне яңа редакциядә бәян итү хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 17.04.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

17.04.2018.

-

13.04.2018

№ 170

Юстиция министрлыгына  хат,

19.04.2018

№ 1034/ис

7

03.05.2018

207

«Яңа Чишмә муниципаль районының бюджет өлкәсе хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү буенча бердәм тариф челтәре кагылмый торган аерым бюджет өлкәсе оешмалары хезмәткәрләренә хезмәт хакы түләү шартлары турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 07.05.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

07.05.2018.

-

13.04.2018

№ 171

Юстиция министрлыгына  хат,

07.05.2018

№ 1181/ис

8

24.05.2018

219

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында муниципаль контрольне гамәлгә ашыру буенча муниципаль функцияне үтәүнең административ регламентын яңа редакциядә раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 24.05.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

24.05.2018.

-

21.05.2018

№ 279

Юстиция министрлыгына  хат,

04.06.2018

№ 1400/ис

9

18.06.2018

235

«Яңа Чишмә муниципаль районы бюджетыннан “Яңа Чишмә районының социаль-икътисадый үсеше” хәйрия фонды коммерцияле булмаган оешмасына Яңа Чишмә авылында “ЗАГС белән балалар сәнгать мәктәбе” төзелеше белән бәйле чыгымнарны каплауга субсидияләр бирү тәртибен раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 20.06.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

20.06.2018.

-

20.06.2018

№ 511

Юстиция министрлыгына  хат,

22.06.2018

№ 1563/ис

10

22.06.2018

238

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 13 апрелендәге 170 номерлы «Яңа Чишмә муниципаль районының дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр сатып алуны гамәлгә ашыру буенча бердәм комиссия турындагы Нигезләмәне яңа редакциядә бәян итү хакында " карарына үзгәрешләр кертү турында»»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.06.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.06.2018.

-

22.06.2018

№ 527

Юстиция министрлыгына  хат,

29.06.2018

№ 1637/ис

11

25.06.2018

242

«"Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү" программасы буенча торак сатып алуга (төзүгә) социаль түләү алу хокукы турында таныклыкны исәпкә кую һәм бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында "

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.06.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.06.2018.

-

21.06.2018

№ 519

Юстиция министрлыгына  хат,

29.06.2018

№ 1637/ис

12

26.06.2018

243

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль мәгариф оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында"

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.06.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.06.2018.

-

22.06.2018

№ 528

Юстиция министрлыгына  хат,

29.06.2018

№ 1637/ис

13

10.07.2018

270

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы  чикләрендә регуляр пассажирлар ташу буенча муниципаль маршрутларны билгеләү, үзгәртү, гамәлдән чыгару Тәртибен раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 11.07.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

11.07.2018.

-

10.07.2018

№ 579

Юстиция министрлыгына  хат,

11.07.2018

№ 1756/ис

14

13.07.2018

273

«Муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.07.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.07.2018.

-

13.07.2018

№ 583

Юстиция министрлыгына  хат,

16.07.2018

№ 1778/ис

15

13.07.2018

275

«Ликвидацияләнә торган оешмаларның шәхси составы буенча муниципаль архивка документлар кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.07.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2018.

-

06.07.2018

№ 568

Юстиция министрлыгына  хат,

16.07.2018

№ 1799/ис

16

13.07.2018

276

«Архивлар эшендә юридик затларга методик һәм практик ярдәм күрсәтү һәм эш башкаруда документлар оештыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.07.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2018.

-

06.07.2018

№ 567

Юстиция министрлыгына  хат,

16.07.2018

№ 1799/ис

17

13.07.2018

277

«Архив документларының урнашу урыннары мәсьәләләре буенча консультация бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.07.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2018.

-

06.07.2018

№ 566

Юстиция министрлыгына  хат,

16.07.2018

№ 1799/ис

18

13.07.2018

278

«Дәүләт милкенә кертелгән архив документларының урнашу мәсьәләләре буенча консультация бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.07.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2018.

-

07.07.2018

№ 573

Юстиция министрлыгына  хат,

16.07.2018

№ 1799/ис

19

13.07.2018

279

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының архив бүлегендә сакланучы архив документларын уку залында эшләү өчен кулланучыга бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.07.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2018.

-

07.07.2018

№ 572

Юстиция министрлыгына  хат,

16.07.2018

№ 1799/ис

20

13.07.2018

280

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының архив бүлегендә сакланучы архив белешмәләре, архив өземтәләре, архив документлары күчермәләре бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.07.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2018.

-

06.07.2018

№ 569

Юстиция министрлыгына  хат,

 16.07.2018

№ 1799/ис

21

13.07.2018

281

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының архив бүлегендә сакланучы һәм дәүләт милкенә кертелгән архив документларын уку залында эшләү өчен кулланучыга бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.07.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2018.

-

09.07.2018

№ 575

Юстиция министрлыгына  хат,

16.07.2018

№ 1799/ис

22

13.07.2018

282

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының архив бүлегендә сакланучы һәм дәүләт милкенә кертелгән архив белешмәләре, архив өземтәләре, архив документлары күчермәләре бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.07.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2018.

-

09.07.2018

№ 577

Юстиция министрлыгына  хат,

16.07.2018

№ 1799/ис

23

17.07.2018

287

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль мәдәният учреждениеләре хезмәткәрләренең хезмәт хакы шартлары турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.07.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.07.2018.

-

16.07.2018

№ 589

Юстиция министрлыгына  хат,

20.07.2018

№ 1845/ис

24

23.07.2018

294

«Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 23.07.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

23.07.2018.

-

10.07.2018

№ 578

Юстиция министрлыгына  хат,

24.07.2018

№ 1869/ис

25

26.09.2018

451

«Зыян күргән гражданнар реестрына кертү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.09.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.09.2018.

-

27.09.2018

№ 1057

Юстиция министрлыгына  хат,

29.09.2018

№ 2459/ис

26

04.10.2018

464

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең Административ регламентларын раслау турында" 2018 елның 13 июлендәге 273 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 08.10.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

08.10.2018.

-

08.10.2018

№ 1106

Юстиция министрлыгына  хат,

08.10.2018

№ 2564/ис

27

04.10.2018

465

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 13 июлендәге 276 номерлы «Архивлар эшендә юридик затларга методик һәм практик ярдәм күрсәтү һәм эш башкаруда документлар оештыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында " карарына үзгәрешләр кертү хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 08.10.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

08.10.2018.

-

08.10.2018

№ 1105

Юстиция министрлыгына  хат,

08.10.2018

№ 2563/ис

28

08.10.2018

468

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 13 июлендәге 275 номерлы «Ликвидацияләнә торган оешмаларның шәхси составы буенча муниципаль архивка документлар кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында"гы карарына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.10.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.10.2018.

-

08.10.2018

№ 1105

Юстиция министрлыгына  хат,

09.10.2018

№ 2579/ис

29

16.10.2018

481

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 17 июлендәге 287 номерлы «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль мәдәният учреждениеләре хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында" карарына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 18.10.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

18.10.2018.

-

17.10.2018

№ 103

Юстиция министрлыгына  хат,

20.10.2018

№ 2655/ис

30

01.11.2018

517

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2013 елның 8 апрелендәге 172 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында капиталь төзелеш объектларын төзүгә, реконструкцияләүгә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 02.11.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

02.11.2018.

-

01.11.2018

№ 1165

Юстиция министрлыгына  хат,

08.11.2018

№ 2779/ис

31

08.11.2018

527

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә шәһәр яны муниципаль маршрутлары буенча җайга салынулы тарифлар буенча автомобиль транспортында пассажирлар һәм багаж ташуны гамәлгә ашыруга бәйле эшләр башкаруга чыгымнарның бер өлешен каплау максатларында транспорт йөртүчеләргә субсидияләр бирү Тәртибен раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 08.11.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

08.11.2018.

-

08.11.2018

№ 1191

Юстиция министрлыгына  хат,

09.11.2018

№ 2787/ис

32

13.11.2018

542

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 26 июнендәге 243 номерлы «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль мәгариф оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында" карарына үзгәрешләр кертү хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.11.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.11.2018.

-

13.11.2018

№ 1230

Юстиция министрлыгына  хат,

20.11.2018

№ 2897/ис

33

14.11.2018

545

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 18 июнендәге 235 номерлы «Яңа Чишмә муниципаль районы бюджетыннан “Яңа Чишмә районының социаль-икътисадый үсеше” хәйрия фонды коммерцияле булмаган оешмасына Яңа Чишмә авылында “ЗАГС белән балалар сәнгать мәктәбе "төзелеше белән бәйле чыгымнарны каплауга субсидияләр бирү тәртибен раслау турында» гы карарына үзгәрешләр кертү турында”

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 14.11.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

14.11.2018.

-

14.11.2018

№ 1236

Юстиция министрлыгына  хат,

20.11.2018

№ 2897/ис

34

15.11.2018

546

«Татарстан Республикасының “Яңа Чишмә муниципаль районы” муниципаль берәмлеге территориясендә муниципаль җир контролен гамәлгә ашыру "административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.11.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.11.2018.

-

15.11.2018

№ 1251

Юстиция министрлыгына  хат,

20.11.2018

№ 2897/ис

35

17.12.2018

596

«Җир кишәрлегендә индивидуаль торак төзелеше объекты яки бакча йорты параметрларының билгеләнгән параметрларга һәм рөхсәт ителүенә (ярамавына) туры килү-килмәве турында планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән хәбәрнамәнең туры килүе (туры килмәве) турында хәбәрнамә җибәрү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.12.2018.

-

19.12.2018

№ 1423

Юстиция министрлыгына  хат,

20.12.2018

№ 3190/ис

36

17.12.2018

597

«Шәхси  торак төзелеше яисә үзгәртеп корылган шәхси торак төзелеше объектының яки бакча йортының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы закон таләпләренә туры килүе (туры килмәве) турында хәбәрнамә җибәрү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.12.2018.

-

19.12.2018

№ 1427

Юстиция министрлыгына  хат,

20.12.2018

№ 3190/ис

37

17.12.2018

598

«Капиталь төзелеш объектларын төзүнең, реконструкцияләүнең рөхсәт ителгән чик параметрларыннан читкә тайпылуга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.12.2018.

-

19.12.2018

№ 1428

Юстиция министрлыгына  хат,

20.12.2018

№ 3190/ис

38

21.12.2018

603

«Ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 24.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

24.12.2018.

-

21.12.2018

№ 1433

Юстиция министрлыгына  хат,

25.12.2018

№ 3240/ис

39

25.12.2018

604

«Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак шартларын яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.12.2018.

-

26.12.2018

№ 1459

Юстиция министрлыгына  хат,

28.12.2018

№ 3298/ис

40

25.12.2018

605

«Авыл җирендә яшәүче гражданнарга, шул исәптән яшь гаиләләргә һәм яшь белгечләргә торак төзү (сатып алу) өчен социаль түләүләр бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.12.2018.

-

26.12.2018

№ 1460

Юстиция министрлыгына  хат,

 28.12.2018

№ 3298/ис

41

25.12.2018

606

«Торак бинаны үзгәртеп коруны һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруны килештерү (килештермәү) турында Карар кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.12.2018.

-

26.12.2018

№ 1461

Юстиция министрлыгына  хат,

28.12.2018

№ 3298/ис

42

25.12.2018

607

«Бинаны торак урыны, торак урынын яшәү өчен яраксыз дип һәм күпфатирлы йортта авария хәлендә һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә тиеш дип тану буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.12.2018.

-

26.12.2018

№ 1458

Юстиция министрлыгына  хат,

28.12.2018

№ 3298/ис

43

27.12.2018

613

«Төзелеш алып бару өчен рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

27.12.2018

№ 1474

Юстиция министрлыгына  хат,

29.12.2018

№ 3319/ис

44

27.12.2018

614

«Объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү буенча  муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

27.12.2018

№ 1475

Юстиция министрлыгына  хат,

29.12.2018

№ 3319/ис

45

27.12.2018

615

«Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын әзерләү һәм бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

27.12.2018

№ 1476

Юстиция министрлыгына  хат,

29.12.2018

№ 3319/ис

46

27.12.2018

616

«Инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләре трассалары схемасын килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

27.12.2018

№ 1477

Юстиция министрлыгына  хат,

29.12.2018

№ 3319/ис

47

27.12.2018

617

«Зыян күргән гражданнар реестрына кертү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

27.12.2018

№ 1478

Юстиция министрлыгына  хат,

29.12.2018

№ 3319/ис

48

27.12.2018

618

«Ана (гаилә) капиталы акчаларын җәлеп итеп гамәлгә ашырыла торган индивидуаль торак төзелеше объектын төзү (реконструкцияләү) буенча төп эшләр башкаруны раслаучы документ бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

27.12.2018

№ 1479

Юстиция министрлыгына  хат,

29.12.2018

№ 3319/ис

49

27.12.2018

619

«Җирлекнең Генераль планыннан өземтә бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

27.12.2018

№ 1480

Юстиция министрлыгына  хат,

29.12.2018

№ 3319/ис

50

27.12.2018

620

«Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең мәгълүмат системасында булган белешмәләр бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

27.12.2018

№ 1481

Юстиция министрлыгына  хат,

29.12.2018

№ 3319/ис

51

27.12.2018

621

«Җир эшләре башкаруга ордер (рөхсәт) бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

27.12.2018

№ 1482

Юстиция министрлыгына  хат,

от 29.12.2018

№ 3319/ис

52

27.12.2018

622

«Агач һәм куакларны кисүгә, ябуга яки утыртуга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

27.12.2018

№ 1483

Юстиция министрлыгына  хат,

29.12.2018

№ 3319/ис

53

27.12.2018

623

«Реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

27.12.2018

№ 1484

Юстиция министрлыгына  хат,

 29.12.2018

№ 3319/ис

54

27.12.2018

624

«Авиация эшләрен башкаруга, парашют сикерүләрен, һава судноларының демонстрацион очышларын, пилотсыз очу аппаратларының очышларын башкаруга рөхсәтләр бирү, җирлек территориясеннән бәйле аэростатларны күтәрү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

27.12.2018

№ 1485

Юстиция министрлыгына  хат,

29.12.2018

№ 3319/ис

55

27.12.2018

625

«Муниципаль берәмлек чикләрендәге җирле әһәмияттәге юллар буенча тулысынча яки өлешчә уза торган маршрутлар буенча авыр йөкләр, зур габаритлы йөкләр ташуга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

27.12.2018

№ 1486

Юстиция министрлыгына  хат,

29.12.2018

№ 3319/ис

56

27.12.2018

626

«Җирле әһәмияттәге автомобиль юлларыннан файдаланучыларга автомобиль юлларының торышы турында мәгълүмат бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

27.12.2018

№ 1487

Юстиция министрлыгына  хат,

29.12.2018

№ 3319/ис

57

27.12.2018

627

«Торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган (торак) бинага күчерү (күчерүдән баш тарту) турында хәбәрнамә бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

27.12.2018

№ 1488

Юстиция министрлыгына  хат,

29.12.2018

№ 3319/ис

58

27.12.2018

629

«Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең мәгълүмат системасында булган белешмәләр бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

28.12.2018

№ 1473

Юстиция министрлыгына  хат,

29.12.2018

№ 3319/ис

59

27.12.2018

631

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы чикләрендә даими рәвештә пассажирлар йөртү буенча муниципаль маршрутларны билгеләү, үзгәртү, гамәлдән чыгару тәртибен раслау турында" 2018 елның 10 июлендәге 270 номерлы карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2018.

-

28.12.2018

№ 1472

Юстиция министрлыгына  хат,

29.12.2018

№ 3319/ис

2019 ел

Карарлар

1

29.01.2019

13

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында гаилә белемен / үзлегеңнән белем алуны оештыру турында Нигезләмәне раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 30.01.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

30.01.2019.

-

30.01.2019

№ 41

Юстиция министрлыгына  хат,

30.01.2019

№ 218/ис

2

13.02.2019

31

«Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә каты коммуналь калдыкларны (шул исәптән аларны аерым җыю) җыю тәртибен раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.02.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.02.2019.

-

13.02.2019

№ 109

Юстиция министрлыгына  хат,

14.02.2019

№ 386/ис

3

14.02.2019

32

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 15 ноябрендәге 546 номерлы «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы” муниципаль берәмлеге территориясендә муниципаль җир контролен гамәлгә ашыру” административ регламентын раслау турында " карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 14.02.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

14.02.2019.

-

14.02.2019

№ 111

Юстиция министрлыгына  хат,

14.02.2019

№ 386/ис

4

15.02.2019

33

«Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.02.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.02.2019.

-

15.02.2019

№ 115

Юстиция министрлыгына  хат,

15.02.2019

№ 398/ис

5

27.02.2019

37

«Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта гомуми белем бирү программалары буенча белем алырга тиешле балаларны исәпкә алуны оештыру һәм белем алу формаларын раслау турында Нигезләмәне раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.02.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.02.2019.

-

28.02.2019

№ 187

Юстиция министрлыгына  хат,

01.03.2019

№ 518/ис

6

01.03.2019

39

«Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләрне сатып алуны гамәлгә ашыру буенча Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының Бердәм комиссиясе турындагы Нигезләмәне раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 01.03.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

01.03.2019.

-

01.03.2019

№ 200

Юстиция министрлыгына  хат,

02.03.2019

№ 534/ис

7

21.03.2019

53

«Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга сөт юнәлешендәге мини-фермалар төзү өчен пило – (урман) материаллар, цемент һәм керамзит блоклар (төзелеш материаллары) сатып алу өчен субсидияләр бирү тәртибен раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 21.03.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

21.03.2019.

-

21.03.2019

№ 252

Юстиция министрлыгына  хат,

21.03.2019

№ 695/ис

8

22.03.2019

56

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының  «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында  “Мәктәпкәчә белем бирү (балалар бакчалары) төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм күчерү» муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында”гы 2011 ел, 10 ноябрь, 428 нче карары белән расланган «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында "Мәктәпкәчә белем бирү (балалар бакчалары) төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыручы белем бирү оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм күчерү" муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына  үзгәрешләр кертү турында”

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 23.03.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

23.03.2019.

-

23.03.2019

№ 261

Юстиция министрлыгына  хат,

25.03.2019

№ 717/ис

9

26.03.2019

66

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2019 елның 1 мартындагы 39 номерлы «Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр сатып алуны гамәлгә ашыру буенча Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының бердәм комиссиясе турында Нигезләмәне раслау хакында» карарына өстәмәләр кертү турында”

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.03.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.03.2019.

-

27.03.2019

№ 272

Юстиция министрлыгына  хат,

от 27.03.2019

№ 748/ис

10

15.04.2019

103

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә муниципаль торак контролен гамәлгә ашыру буенча  Административ регламентны раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.04.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.04.2019.

-

15.04.2019

№ 380

Юстиция министрлыгына  хат,

15.04.2019

№ 1030/ис

11

15.04.2019

104

«Өч һәм аннан күбрәк савым сыеры булган шәхси ярдәмче хуҗалыкларга сатып алынган саву аппаратлары өчен чыгымнар өлешен каплауга субсидияләр бирү тәртибен раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.04.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.04.2019.

-

15.04.2019

№ 381

Юстиция министрлыгына  хат,

15.04.2019

№ 1030/ис

12

18.04.2019

105

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы бюджетыннан муниципаль район составына керүче авыл җирлекләре бюджетларына җирлекләрнең чыгым йөкләмәләрен үтәүне финанс ягыннан тәэмин итү өчен башка бюджетара трансфертлар бирү Тәртибен раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.04.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.04.2019.

-

19.04.2019

№ 436

Юстиция министрлыгына  хат,

 24.04.2019

№ 1111/ис

13

18.04.2019

106

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль берәмлекләре милкендәге күчемсез милек объектлары турында мәгълүмат бастырып чыгару Тәртибен раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 22.04.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

22.04.2019.

-

19.04.2019

№ 437

Юстиция министрлыгына  хат,

24.04.2019

№ 1111/ис

14

23.04.2019

112

«Яңа Чишмә муниципаль районында муниципаль берәмлекләрнең башкарма комитетларының үзәкләштерелгән бухгалтерия җитәкчеләре һәм белгечләре, баш бухгалтерлары һәм бухгалтерларының (муниципаль хезмәткәрләр вазыйфаларына кертелгән вазыйфалардан тыш) хезмәт хакын оештыру һәм түләү шартлары турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.04.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.04.2019.

-

24.04.2019

№ 477

Юстиция министрлыгына  хат,

30.04.2019

№ 1166/ис

15

21.05.2019

125

«Дәүләт милкенә кертелгән архив документларының урнашу урыннары мәсьәләләре буенча консультация бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең Административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 22.05.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

22.05.2019.

-

22.05.2019

№ 627

Юстиция министрлыгына  хат,

23.05.2019

№ 1331/ис

16

21.05.2019

126

«Архив документларының урнашу урыннары мәсьәләләре буенча консультация бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 22.05.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

22.05.2019.

-

22.05.2019

№ 628

Юстиция министрлыгына  хат,

23.05.2019

№ 1331/ис

17

21.05.2019

127

«Архивлар эшендә юридик затларга методик һәм практик ярдәм күрсәтү һәм эш башкаруда документлар оештыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 22.05.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

22.05.2019.

-

22.05.2019

№ 629

Юстиция министрлыгына  хат,

23.05.2019

№ 1331/ис

18

21.05.2019

128

«Ликвидацияләнә торган оешмаларның шәхси составы буенча документларны муниципаль архивка саклау өчен кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 22.05.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

22.05.2019.

-

22.05.2019

№ 630

Юстиция министрлыгына  хат,

23.05.2019

№ 1331/ис

19

21.05.2019

129

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының архив бүлегендә сакланучы һәм дәүләт милкенә кертелгән архив белешмәләре, архив өземтәләре, архив документлары күчермәләре бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 22.05.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

22.05.2019.

-

22.05.2019

№ 631

Юстиция министрлыгына  хат,

23.05.2019

№ 1331/ис

20

21.05.2019

130

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының архив бүлегендә сакланучы архив белешмәләре, архив өземтәләре, архив документлары күчермәләрен бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 22.05.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

22.05.2019.

-

22.05.2019

№ 633

Юстиция министрлыгына  хат,

23.05.2019

№ 1331/ис

21

21.05.2019

131

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының архив бүлегендә сакланучы архив документларын уку залында эшләү өчен кулланучыга бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 22.05.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

22.05.2019.

-

22.05.2019

№ 634

Юстиция министрлыгына  хат,

 23.05.2019

№ 1331/ис

22

21.05.2019

132

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының архив бүлегендә сакланучы һәм дәүләт милкенә кертелгән архив документларын уку залында эшләү өчен кулланучыга бирү буенча дәүләт хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 22.05.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

22.05.2019.

-

22.05.2019

№ 638

Юстиция министрлыгына  хат,

 23.05.2019

№ 1331/ис

23

23.05.2019

135

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган (торак) бинага күчерү (күчерүдән баш тарту) турында хәбәр бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында" 2018 елның 27 декабрендәге 627 номерлы карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 23.05.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

23.05.2019.

-

23.05.2019

№ 655

Юстиция министрлыгына  хат,

 23.05.2019

№ 1347/ис

24

11.07.2019

159

«Тәрбияләнүчеләрне стационар формада социаль хезмәтләр күрсәтүче социаль хезмәт күрсәтү оешмаларна стационар хезмәт алу өчен  җибәрү турында карарлар бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында”

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 913

Юстиция министрлыгына  хат,

24.07.2019

№ 1918/ис

25

11.07.2019

160

«Суд тәртибендә эшкә сәләтсез яки чикләнгән эшкә сәләтсез дип танылган балигъ булган зат өстеннән опека яки попечительлек һәм опекун яки попечитель билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 914

Юстиция министрлыгына  хат,

24.07.2019

№ 1918/ис

26

11.07.2019

161

«Опекага алынган зат мәнфәгатьләрендә гомерлек рента килешүе төзүгә рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 915

Юстиция министрлыгына  хат,

24.07.2019

№ 1918/ис

27

11.07.2019

162

«Эшкә сәләтсез балигъ булган зат мәнфәгатьләрендә торакны хосусыйлаштыруга опекунга карар бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 916

Юстиция министрлыгына  хат,

24.07.2019

№ 1918/ис

28

11.07.2019

163

«Опекунга опекага алынган затның торагын наемга тапшыруга рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 917

Юстиция министрлыгына  хат,

 24.07.2019

№ 1918/ис

29

11.07.2019

164

«Опекунга опекага алынган затның милеге белән сату-алу эшләре башкаруга рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 918

Юстиция министрлыгына  хат,

 24.07.2019

№ 1918/ис

30

11.07.2019

165

«Яшәү урыны алмаштырылуга бәйле рәвештә опекунга опекунны яшәү урыны буенча теркәү учетыннан төшерүгә рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 919

Юстиция министрлыгына  хат,

24.07.2019

№ 1918/ис

31

11.07.2019

166

«Опекунга яки попечительгә опекага алынган затның мирас хокукына керүенә рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 892

Юстиция министрлыгына  хат,

24.07.2019

№ 1918/ис

32

11.07.2019

167

«Опекунга яки попечительгә опекага алынган затның саклык счетыннан файдалануга рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 893

Юстиция министрлыгына  хат,

 24.07.2019

№ 1918/ис

33

11.07.2019

168

«Стационар формада социаль хезмәтләр күрсәтүче оешмаларда булган эшкә сәләтсез гражданнарны Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче гражданнарның гаиләләренә вакытлыча тапшыру турында бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 894

Юстиция министрлыгына  хат,

24.07.2019

№ 1918/ис

34

11.07.2019

169

«Ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар  оешмаларындагы балаларны Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче балигъ булганнар гаиләләренә вакытлыча тапшыру мөмкинлеге турында бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында”

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 895

Юстиция министрлыгына  хат,

24.07.2019

№ 1918/ис

35

11.07.2019

170

«Балигъ булмаганнар исеменнән сатып алуның өстенлекле хокукыннан баш тартуга алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 896

Юстиция министрлыгына  хат,

№ 1918/ис

36

11.07.2019

171

«Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче Россия Федерациясе гражданнарына уллыкка алу мөмкинлеге турында бәяләмә бирү һәм уллыкка алучылыкка кандидат буларак исәпкә кую буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 897

Юстиция министрлыгына  хат,

 24.07.2019

№ 1918/ис

37

11.07.2019

172

«Балигъ булмаганнарның күчемле мөлкәтен читләштерү буенча алыш-биреш ясауга алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 898

Юстиция министрлыгына  хат,

24.07.2019

№ 1918/ис

38

11.07.2019

173

«Ундүрт яшькә җитмәгән баланың исемен һәм (яки) фамилиясен үзгәртүгә рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 899

Юстиция министрлыгына  хат,

24.07.2019

№ 1918/ис

39

11.07.2019

174

«Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче гражданнарга ятим балаларга һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларга опека (попечительлек) (түләүсез һәм түләүле тәртиптә)  билгеләү яки опекун (попечитель) булу мөмкинлеге турында бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең

административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 900

Юстиция министрлыгына  хат,

24.07.2019

№ 1918/ис

40

11.07.2019

175

«Балигъ булмаганнарны эмансипацияләү (тулысынча эшкә сәләтле дип игълан итү)  тулысынча эшкә сәләтле дип игълан итү турында Карар кабул итү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында”

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 902

Юстиция министрлыгына  хат,

24.07.2019

№ 1918/ис

41

11.07.2019

176

«Балигъ булмаганнарның күчемсез мөлкәтен читләштерү буенча алыш-биреш ясауга алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 904

Юстиция министрлыгына  хат,

от 24.07.2019

№ 1918/ис

42

11.07.2019

177

«Кредит акчаларыннан файдаланып торак сатып алуга алдан рөхсәт бирү һәм аны балигъ булмаганнар катнашында залог итеп (ипотекага) тапшыру буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 890

Юстиция министрлыгына  хат,

24.07.2019

№ 1918/ис

43

11.07.2019

178

«Балигъ булмаганнарның акчалата вкладын алуга законлы вәкиленә рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 891

Юстиция министрлыгына  хат,

24.07.2019

№ 1918/ис

44

15.07.2019

179

«Күпфатирлы йортта бинаны үзгәртеп коруга һәм (яки) яңадан планлаштыруга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2019.

-

15.07.2019

№ 878

Юстиция министрлыгына  хат,

24.07.2019

№ 1918/ис

45

07.08.2019

190

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында» 2019 елның 15 февралендәге 33 номерлы карарының 1 п. 33 пунктчасы белән расланган «Җир кишәрлекләрен бушлай бирү хокукына ия булган затларны исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына»  үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 08.08.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

08.08.2019.

-

07.08.2019

№ 1023

Юстиция министрлыгына  хат,

08.08.2019

№ 2038/ис

46

15.08.2019

194

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында шәһәр җәмәгать транспортында һәм шәһәр яны автомобиль транспортында йөрү өчен автоматлаштырылган түләү системасы операторын сайлап алуны оештыру турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.08.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.08.2019.

-

09.08.2019

№ 1024;

13.08.2019

№ 02-01-20-2019

Юстиция министрлыгына  хат,

 20.08.2019

№ 2150/ис

47

23.08.2019

204

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында» 2019 елның 15 февралендәге 33 номерлы карарының 1 п. 33 п. белән расланган «Җир кишәрлекләрен бушлай бирү хокукына ия булган затларны исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты”на үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 23.08.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

23.08.2019.

-

16.08.2019

№ 92;

20.08.2019

№ 02-01-20-2019

Юстиция министрлыгына  хат,

 от 24.08.2019

№ 2192/ис

48

06.09.2019

224

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының  2014 елның 24 ноябрендәге 504 номерлы «2015-2021 елларга Яңа Чишмә муниципаль районының коррупциягә каршы сәясәтен тормышка ашыру» муниципаль программасы»

карарына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 06.09.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

06.09.2019.

-

06.09.2019

№ 1100

Юстиция министрлыгына  хат,

 от 06.09.2019

№ 2324/ис

49

16.09.2019

229

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы педагогик хезмәткәрләренә – яшь белгечләргә ай саен стимуллаштыручы өстәмә түләү билгеләү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.09.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.09.2019.

-

16.09.2019

№ 1181

Юстиция министрлыгына  хат,

 от 17.09.2019

№ 2391/ис

50

15.10.2019

251

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы бюджетыннан кулланучылар кооперациясе оешмаларының Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының Яңа Чишмә авылыннан 11 километрдан ераграк һәм аз халыклы авыл пунктларына беренче чиратта кирәкле товарлар китерү белән бәйле чыгымнарының бер өлешен каплау өчен юридик затларга (дәүләт (муниципаль) учреждениеләренә субсидияләрдән тыш) субсидияләр бирү тәртибен раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 17.10.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

17.10.2019.

-

13.09.2019

№ 02-01-20-2019

Юстиция министрлыгына  хат,

 от 23.10.2019

№ 2761/ис

51

08.11.2019

262

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы» муниципаль берәмлеге территориясендә гамәлгә ашырыла торган муниципаль контроль төрләре һәм аларны гамәлгә ашыруга вәкаләтле Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы җирле үзидарә органнарының  вазыйфаи затлары исемлеген алып бару тәртибен раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.11.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.11.2019.

-

08.11.2019

№ 212

Юстиция министрлыгына  хат,

от 14.11.2019

№ 2940/ис

52

08.11.2019

264

«Төзелешкә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.11.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.11.2019.

-

08.11.2019

№ 213

Юстиция министрлыгына  хат,

от 14.11.2019

№ 2940/ис

53

08.11.2019

265

«Социаль файдаланудагы торак фондының торак урыннарына наем шартнамәләре буенча торак урыннары бирүгә мохтаҗ гражданнарны исәпкә алу буенча административ регламентны раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.11.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.11.2019.

-

08.11.2019

№ 214

Юстиция министрлыгына  хат,

от 14.11.2019

№ 2940/ис

54

08.11.2019

266

«Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итү буенча мәгълүмат бирү системасында планлаштырылган капиталь төзелеш объектын сүтү турында хәбәрнамәләр һәм документлар урнаштыру һәм бу хакта  төбәк дәүләт төзелеш күзәтчелеге органына хәбәр итү буенча административ регламентны раслау хакында»

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.11.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.11.2019.

-

08.11.2019

№ 215

Юстиция министрлыгына  хат,

от 14.11.2019

№ 2940/ис

55

08.11.2019

267

«Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итү мәгълүмат системасында капиталь төзелеш объектын сүтү тәмамлану турында хәбәрнамәне урнаштыру һәм бу хакта төбәк дәүләт төзелеш күзәтчелеге органынына хәбәр итү буенча административ регламентны раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.11.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.11.2019.

-

08.11.2019

№ 216

Юстиция министрлыгына  хат,

от 14.11.2019

№ 2940/ис

56

08.11.2019

268

«Муниципаль милектә булган өслек су объектын яисә аның бер өлешен файдалануга бирү турында карар бирү буенча административ регламентны раслау хакында»

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.11.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.11.2019.

-

08.11.2019

№ 212

Юстиция министрлыгына  хат,

от 14.11.2019

№ 2940/ис

57

15.11.2019

272

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмалары эшчәнлеген норматив финанслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.11.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.11.2019.

-

15.11.2019

№ 217

Юстиция министрлыгына  хат,

от 16.11.2019

№ 2952/ис

58

19.11.2019

273

«Банк гарантиясенең ышанычлылыгын бәяләү тәртибен, бюджет кредитын кире кайтару, процент һәм башка түләүләрне түләү буенча юридик зат, муниципаль берәмлекнең йөкләмәләрен үтәүне тәэмин итүгә бирелә торган поручительстволарны, процент һәм башка түләүләрне түләү тәртибен раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 20.11.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

20.11.2019.

-

19.11.2019

№ 224

Юстиция министрлыгына  хат,

от 21.11.2019

№ 3004/ис

59

21.11.2019

276

«2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү” ярдәмче программасы буенча торак сатып алу (төзү) өчен социаль түләү алу хокукы турында таныклык бирү һәм исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламенты" на үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 21.11.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

21.11.2019.

-

21.11.2019

№ 225

Юстиция министрлыгына  хат,

от 23.11.2019

№ 3030/ис

60

25.11.2019

279

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы» муниципаль берәмлеге территориясендә гамәлгә ашырыла торган муниципаль контроль төрләре исемлеген алып бару тәртибен һәм һәм аларны гамәлгә ашыруга вәкаләтле Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы җирле үзидарә органнары раслау турында» 2019 елның 8 ноябрендәге 262 номерлы карарының гамәлдә булмавын тану хакында»»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.11.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.11.2019.

-

25.11.2019

№ 232

Юстиция министрлыгына  хат,

от 26.11.2019

№ 3050/ис

61

02.12.2019

282

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының муниципаль норматив хокукый актлары проектларының җайга салу йогынтысын бәяләүне уздыру һәм муниципаль норматив хокукый актларына экспертиза ясау турындагы Нигезләмәне раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 02.12.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

02.12.2019.

-

02.12.2019

№ 241

Юстиция министрлыгына  хат,

от 02.12.2019

№ 3117/ис

2020 ел

Карарлар

1

16.01.2020

3

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль норматив хокукый актлары проектларының җайга салу йогынтысын бәяләүне уздыру һәм муниципаль норматив хокукый актларына экспертиза ясау турындагы нигезләмәне раслау хакында» 2019 елның 2 декабрендәге 282 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында»»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 17.01.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

20.01.2020.

-

31.12.2019

№ 02-01-20-2019;

16.01.2020

№ 2

 20.01.2020

№ 127-в

2

22.01.2020

11

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы” муниципаль берәмлеге территориясендә муниципаль контрольнең нәтиҗәлелеген һәм нәтиҗәлелеген бәяләү тәртибен һәм "Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә муниципаль контрольнең нәтиҗәлелеге һәм нәтиҗәлелеге күрсәткечләре исемлеген раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 23.01.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

23.01.2020.

-

31.11.2019 № 02-01-20-2019;

22.01.2020

№ 3

 23.01.2020

№ 188-в

3

03.02.2020

18

«Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2011 елның 10 ноябрендәге 428 номерлы карары белән расланган «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында мәктәпкәчә белем бирү (балалар бакчалары) төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм күчерү» муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» гы  «Яңа Чишмә муниципаль районында мәктәпкәчә белем бирү (балалар бакчалары) төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм күчерү» муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 06.02.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

06.02.2020.

-

 

30.01.2020

 № 02-01-20-2020;

03.02.2020

№ 27

 06.02.2020

№ 387-в

4

17.03.2020

56

«Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга сөтчелек юнәлешендә мини-фермалар төзү өчен төзү(урман) материаллары, цемент һәм керамзит блоклар (төзелеш материаллары) сатып алу өчен субсидияләр бирү тәртибен раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.03.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.03.2020.

-

12.03.2020

№ 02-01-20-2020;

18.03.2020

№ 90

 19.03.2020

№ 1017-в

5

26.03.200

72

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында эчке муниципаль финанс контроле органының бюджет хокук мөнәсәбәтләре өлкәсендә контроль буенча вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибен раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 26.03.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

26.03.2020.

-

02.03.2020

№ 02-01-20-2020;

26.03.2020

№ 122

 26.03.2020

№ 1144-в

6

20.04.2020

92

«Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Яңа Чишмә муниципаль районында мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына йөрүче балалары булган гражданнарга социаль ярдәм чаралары күрсәтү турында» 25.09.2013 ел, № 406 карары белән расланган мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына йөрүче балалары булган гражданнарга  компенсация түләүләрен бирү Тәртибенә үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 22.04.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

22.04.2020.

-

23.03.2020

№ 02-01-20-2020;

20.04.2020

№ 161

 22.04.2020

№ 1425-в

7

21.04.2020

94

«Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Яңа Чишмә муниципаль районында мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына йөрүче балалары булган гражданнарга социаль ярдәм чаралары күрсәтү турында» 25.09.2013 ел, № 406 карары белән расланган мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына йөрүче балалары булган гражданнарга  компенсация түләүләрен бирү Тәртибенә үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 22.04.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

22.04.2020.

-

16.04.2020

№ 02-01-20-2020;

22.04.2020

№ 164

 22.04.2020

№ 1433-в

8

23.04.2020

97

«Хезмәт законнарының һәм хезмәт хокукы нормаларын үз эченә алган башка норматив хокукый актларның үтәлешенә ведомство контроле турында Нигезләмәне раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 24.04.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

24.04.2020.

-

14.04.2020

№ 02-01-20-2020;

23.04.2020

№ 165

 24.04.2020

№ 1482-в

9

30.04.2020

102

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль учреждениеләре җитәкчеләре тарафыннан 2019 елның 1 гыйнварыннан 31 декабренә кадәрге хисап чорында керемнәр, милек һәм милек характерындагы йөкләмәләр турында белешмәләр бирү тәртибе турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 30.04.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

30.04.2020.

-

30.04.2020

№ 02-01-20-2020;

30.04.2020

№ 176

 30.04.2020

№ 1557-в

10

30.04.2020

103

«Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль учреждениеләре җитәкчеләре вазыйфасына керешүче затлар, шулай ук Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль учреждениеләре җитәкчеләре тарафыннан керемнәр, милек һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында белешмәләр тапшыру турындагы Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2013 ел, 28 март, 167 нче карары белән расланган Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 30.04.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

30.04.2020.

-

30.04.2020

№ 02-01-20-2020;

30.04.2020

№ 175

 30.04.2020

№ 1559-в

11

08.05.2020

119

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының муниципаль милкендәге күчемсез милекне арендалау шартнамәләре буенча аренда түләвен кичектереп тору яисә өлешчә азат итү шартлары турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 08.05.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

08.05.2020.

-

07.05.2020

№ 02-01-20-2020;

08.05.2020

№ 206

 08.05.2020

№ 1628-в

12

21.05.2020

130

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә урнашкан муниципаль мөлкәтне һәм җир кишәрлекләрен файдаланган өчен аренда  түләттерүне өметсез дип тану һәм бурычларны һәм пеняларны  исәптән чыгару  Тәртибе турында (җирле бюджетны тулыландыру өлешендә)»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 22.05.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

22.05.2020.

-

19.05.2020

№ 02-01-20-2020;

22.05.2020

№ 247

от 22.05.2020

№ 1760-в

13

02.06.2020

134

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесендә эшләүче, спорт резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы хезмәткәрләргә-яшь белгечләргә  акчалата түләүләрне билгеләү турында турында Тәртипне раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 03.06.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

03.06.2020.

-

19.05.2020

№ 02-01-20-2020;

02.06.2020

№ 284

от 03.06.2020

№ 1882-в

14

02.06.2020

135

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесендә эшләүче, спорт резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы, югары квалификацияле спортчылар әзерләгән тренерларны,  шулай ук спорт инструкторларын һәм спортчыларны cпорт ярышларында алган нәтиҗәләре өчен  бүләкләү турында Нигезләмәне раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 04.06.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

04.06.2020.

-

19.05.2020

№ 02-01-20-2020;

02.06.2020

№ 285

от 04.06.2020

№ 1893-в

15

16.06.2020

149

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының  2018 елның 27 декабрендәге 614 номерлы «Объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» карары белән расланган объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 18.06.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

18.06.2020.

-

22.05.2020

№ 02-01-20-2020;

17.06.2020

№ 321

от 18.06.2020

№ 2105-в

16

13.08.2020

196

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2014 елның 24 ноябрендәге 504 номерлы «2015-2022 елларга Яңа Чишмә муниципаль районының коррупциягә каршы сәясәтен тормышка ашыру» муниципаль программасы» карарына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 14.08.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

14.08.2020.

-

03.08.2020

№ 02-01-20-2020;

14.08.2020

№ 332

14.08.2020

17

17.08.2020

198

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының Үзәкләштерелгән клуб системасы» муниципаль бюджет мәдәният учреждениесе тарафыннан керем китерә торган түләүле хезмәтләр күрсәтү турындагы Нигезләмәне раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.08.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.08.2020.

-

03.08.2020

№ 02-01-20-2020;

19.08.2020

№ 335

от 19.08.2020

№ 2772-в

18

24.08.2020

205

«Законсыз сакланган яки тапкан корал, хәрби припаслар, коралга патроннар, шартлаткыч җайланмалар һәм шартлаткыч матдәләрне ирекле рәвештә тапшырган өчен акчалата түләү турында карар кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 26.08.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

26.08.2020.

-

03.08.2020

№ 02-01-20-2020;

25.08.2020

№ 337

от 26.08.2020

№ 2861-в

19

21.09.2020

233

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының бюджет өлкәсендәге хезмәт өчен түләү буенча бердәм тариф челтәре кагылмый торган аерым оешмалары хезмәткәрләренең вазыйфаи окладларын арттыру турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 23.09.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

23.09.2020.

-

09.09.2020

№ 02-01-20-2020;

23.09.2020

№ 382

от 23.09.2020

№ 3133-в

20

21.09.2020

234

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында Үзәкләштерелгән бухгалтерия җитәкчеләре һәм белгечләренең, муниципаль берәмлекнең Башкарма комитеты баш хисапчылары һәм хисапчыларының (муниципаль хезмәткәрләр вазыйфаларына кертелгән вазыйфалардан тыш) вазыйфаи окладларын арттыру турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 23.09.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

23.09.2020.

-

09.09.2020

№ 02-01-20-2020;

23.09.2020

№ 383

от 23.09.2020

№ 3134-в

21

12.10.2020

250

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында эшләүче, спорт резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы, югары квалификацияле спортчылар әзерләгән тренерларны,  шулай ук спорт инструкторларын һәм спортчыларны cпорт ярышларында алган нәтиҗәләре өчен  бүләкләү турында Нигезләмәне раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 14.10.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

14.10.2020.

-

03.08.2020

№ 02-01-20-2020;

14.10.2020

№ 404

от 14.10.2020

№ 3346-в

22

12.10.2020

251

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында эшләүче, спорт резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы хезмәткәрләргә-яшь белгечләргә  акчалата түләүләрне билгеләү турында турында” Тәртипне раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 14.10.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

14.10.2020.

-

03.08.2020

№ 02-01-20-2020;

14.10.2020

№ 405

от 14.10.2020

№ 3348-в

23

12.10.2020

252

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль милкендәге күчемсез мөлкәтне арендалау шартнамәләре буенча аренда түләвен кичектереп тору яки өлешчә түләүдән азат итү шартлары турында» 2020 ел, 8 май, 119 нчы карары белән расланган Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль милкендәге күчемсез мөлкәтне арендалау шартнамәләре буенча аренда түләвен кичектереп тору яки өлешчә азат итү шартларына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 14.10.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

14.10.2020.

-

09.09.2020

№ 02-01-20-2020;

14.10.2020

№ 406

от 14.10.2020

№ 3350-в

24

14.12.2020

330

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы мәгариф системасының иң яхшы педагогик хезмәткәрләрен акчалата бүләкләүгә Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгының еллык грантын билгеләү турындагы Нигезләмәне раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.12.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.12.2020.

-

16.11.2020

№ 02-01-20-2020;

15.12.2020

№ 512

от 16.12.2020

№ 3950-в

25

23.12.2020

348

«Авыл җирендә яшәүче  һәм эшләүче гражданнарның аерым категорияләренә торак һәм коммуналь хезмәтләр өчен түләү буенча социаль ярдәм чаралары турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.12.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.12.2020.

-

10.12.2020

№ 02-01-20-2020/52-20;

24.12.2020

№ 540

от 25.12.2020

№ 4067-в

26

24.12.2020

350

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль милкендәге күчемсез мөлкәтне арендалау шартнамәләре буенча аренда түләвен кичектереп тору яки өлешчә түләүдән азат итү шартлары турында» 2020 ел, 8 май, 119 нчы карары белән расланган Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль милкендәге күчемсез мөлкәтне арендалау шартнамәләре буенча аренда түләвен кичектереп тору яки өлешчә азат итү шартларына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.12.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.12.2020.

-

17.12.2020

№ 02-01-20-2020;

25.12.2020

№ 541

от 25.12.2020

№ 4068-в

2021 ел

Карарлар

1

20.01.2021

15

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы «спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесе Татарстан Республикасының» Татарстан Республикасының спорт резервын әзерләүне гамәлгә ашыру хезмәткәрләренә - яшь белгечләргә-яшь белгечләргә-Татарстан Республикасы бюджетыннан трансфертлар исәбеннән акчалата түләүләрне билгеләү турындагы Тәртипне раслау хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 21.01.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

21.01.2021.

-

30.12.2020

№ 02-01-20-2020/75-20;

21.01.2021

№ 12

от 21.01.2021

№ 228-в

2

22.01.2021

31

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесендә эшләүче, спорт резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы, югары квалификацияле спортчылар әзерләгән тренерларны,  шулай ук cпорт ярышларында алган нәтиҗәләре өчен

спорт инструкторларын һәм спортчыларны  бүләкләү турында

 Нигезләмәне раслау хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 26.01.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

26.01.2021.

-

30.12.2020

№ 02-01-20-2020/75-20;

22.01.2021

№ 15

от 26.01.2021

№ 290-в

3

03.02.2021

44

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль милкендәге күчемсез мөлкәтне арендалау шартнамәләре буенча аренда түләвен кичектереп тору яки өлешчә түләүдән азат итү шартлары турындагы» 08.05.2020 № 119 карары белән расланган Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль милкендәге 

күчемсез мөлкәтне арендалау шартнамәләре буенча аренда түләвен кичектереп тору яки өлешчә түләүдән азат итү шартларына үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 08.02.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

08.02.2021.

-

28.01.2021

№ 02-01-20-2021/44;

08.02.2021

№ 55

от 08.02.2021

№ 539-в

4

03.02.2021

45

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмалары эшчәнлеген норматив финанслау турында"гы 2019 елның 15 ноябрендәге 272 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 08.02.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

08.02.2021.

-

01.02.2021

№ 02-01-20-2021/46-21;

08.02.2021

№ 56

от 08.02.2021

№ 539-в

5

03.02.2021

46

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Яңа Чишмә муниципаль районында мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына йөрүче балалары булган гражданнарга социаль ярдәм чаралары күрсәтү турында» 2013 ел, 25 сентябрь, 406 нчы карарына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 08.02.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

08.02.2021.

-

01.02.2021

№ 02-01-20-2021/Исорг4-21;

08.02.2021

№ 57

от 08.02.2021

№ 539-в

6

09.02.2021

54

Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга сөтчелек юнәлешендә мини-фермалар төзү өчен төзү(урман) материаллары, цемент һәм керамзит блоклар (төзелеш материаллары) сатып алу өчен субсидияләр бирү тәртибен раслау турынд

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 11.02.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

11.02.2021.

-

01.02.2021

№ 02-01-20-2021;

10.02.2021

№ 63

от 11.02.2021

№ 604-в

7

10.02.2021

56

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Яңа Чишмә муниципаль районы торак пунктында җир кишәрлеген урнаштыру схемасын килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламенты"турындагы 22.06.2012 ел, № 300 карары, Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Яңа Чишмә муниципаль районында чит җир кишәрлегеннән чикләнгән файдалану (сервитут) хокукы бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламенты» турындагы  22.06.2012 ел, № 323 карары, Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Җирле үзидарә органнары тарафыннан  Яңа Чишмә муниципаль районында урнашкан җирләрдән түләүсез вакытлыча файдалануга Россия Федерациясе Җир кодексының 29 статьясында каралган җир кишәрлеге бирү буенча, Россия Федерациясе Җир кодексының 20 ст. 1 пунктында күрсәтелгән юридик затларга бер елдан артык вакытка Яңа Чишмә муниципаль районында җир кишәрлеге бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламенты» 22.06.2012 ел, № 326 карарларын үз көчен югалткан дип тану турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 11.02.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

11.02.2021.

-

03.02.2021

№ 02-01-20-2021/60-21;

11.02.2021

№ 64

от 11.02.2021

№ 630-в

8

10.02.2021

57

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 29.04.2011 ел, № 164 «Гражданнарга һәм аларның берләшмәләренә яшелчәчелек алып бару өчен авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрне бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламенты" карарын үз көчен югалткан дип тану турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 11.02.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

11.02.2021.

-

03.02.2021

№ 02-01-20-2021/60-21;

11.02.2021

№ 65

от 11.02.2021

№ 630-в

9

10.02.2021

58

«Татартсан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Бавшкарма комитетының “Муниципаль милектә булган җир кишәрлеген сатуларсыз арендага бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында "2019 ел, 15 февраль, 33 нче карары белән расланган административ регламентына үзгәрешләр кертү турында"

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 11.02.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

11.02.2021.

-

05.02.2021

№ 02-01-20-2021/71-21;

11.02.2021

№ 66

от 11.02.2021

№ 630-в

10

10.02.2021

59

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының "Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында эчке муниципаль финанс тикшерүе органы тарафыннан бюджет хокук мөнәсәбәтләре өлкәсендә контроль вәкаләтләрен гамәлгә ашыру Тәртибен раслау турында" 2020 ел, 26 март, 72 нче карары үз көчен югалткан дип санау хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 11.02.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

11.02.2021.

-

05.02.2021

№ 02-01-20-2021/70-21;

11.02.2021

№ 67

от 11.02.2021

№ 630-в

11

10.02.2021

60

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында муниципаль контрольне гамәлгә ашыру буенча муниципаль функцияне башкаруның административ регламентын яңа редакциядә раслау турында» 2018 ел, 24 май, 219 нчы номерлы  карарының үз көчен югалтуын тану хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 12.02.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

12.02.2021.

-

05.02.2021

№ 02-01-20-2021/75-21;

11.02.2021

№ 68

от 12.02.2021

№ 641-в

12

10.02.2021

61

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының "Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында” 2009 ел, 15 февраль, 33 нче карары белән расланган "Муниципаль торак фондының торак урыннарын гражданнар милкенә тапшыру буенча документларны рәсмиләштерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү" административ регламентына үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 12.02.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

12.02.2021.

-

05.02.2021

№ 02-01-20-2021/73-21;

11.02.2021

№ 69

от 12.02.2021

№ 641-в

13

10.02.2021

62

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының "Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында" 2009 ел, 15 февраль, 33 нче карары белән расланган "Элек хосусыйлаштырылган торак урыннарны муниципаль милеккә кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү" административ регламентына үзгәрешләр кертү турында 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 12.02.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

12.02.2021.

-

05.02.2021

№ 02-01-20-2021/69-21;

11.02.2021

№ 70

от 12.02.2021

№ 641-в

14

10.02.2021

63

Авыл җирендә эшләүче һәм яшәүче аерым гражданнарга торак һәм коммуналь хезмәт күрсәтүләр өчен түләү буенча социаль ярдәм чаралары турынд

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 12.02.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

12.02.2021.

-

05.02.2021

№ 02-01-20-2021/72-21;

11.02.2021

№ 71

от 12.02.2021

№ 641-в

15

20.02.2021

75

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының   сатып алулар, товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр белән тәэмин итү  өчен дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларын  гамәлгә ашыру буенча бердәм комиссиясе турында Нигезләмәне раслау хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.02.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.02.2021.

-

03.02.2021

№ 02-01-20-2021/59-21;

20.02.2021

№ 100

от 25.02.2021

№ 835-в

16

20.02.2021

76

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы җирле үзидарә органнары тарафыннан муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.02.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.02.2021.

-

05.02.2021

№ 02-01-20-2021/74-21;

20.02.2021

№ 101

от 25.02.2021

№ 835-в

17

26.02.2021

87

Ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 03.03.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

03.03.2021.

-

15.02.2021

№ 02-01-20-2021/91-21;

26.02.2021

№ 103

от 03.03.2021

№ 939-в

18

26.02.2021

89

Объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 03.03.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

03.03.2021.

-

24.02.2021

№ 02-01-20-2021/141;

26.02.2021

№ 104

от 03.03.2021

№ 939-в

19

04.03.2021

97

«Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү» ярдәмче программасы буенча торак сатып алу (төзү) өчен социаль түләү алу хокукы турында таныклык бирү һәм исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 11.03.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

11.03.2021.

-

15.02.2021

№ 02-01-20-2021;

04.03.2021

№ 138

от 11.03.2021

№ 1051-в

20

09.03.2021

108

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын әзерләү һәм бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентны раслау турында» 2018 ел, 27 декабрь, 615 нче карары белән расланган җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын әзерләү һәм бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына

үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 11.03.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

11.03.2021.

-

30.12.2020

№ 02-01-20-2020/79-20;

09.03.2021

№ 164

от 11.03.2021

№ 1058-в

21

09.03.2021

109

Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Авиация эшләре, парашюттан сикерүләр, һава судноларының демонстрацион очышлары, пилотсыз очу аппаратлары, бәйле аэростатларны җирлек территориясе өстенә  күтәрү өчен рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»  2018 ел, 27 декабрь, 624 нче карары белән расланган, авиация эшләре, парашют сикерүләре, һава судноларының демонстрацион очышлары, пилотсыз очу аппаратлары, бәйле аэростатларны җирлек территориясе өстенә күтәрү өчен рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 11.03.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

11.03.2021.

-

30.12.2020

№ 02-01-20-2020/71-20;

09.03.2021

№ 165

от 11.03.2021

№ 1058-в

22

15.03.2021

118

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында» 2009 ел, 15 февраль, 33 нче карары белән расланган «Элек хосусыйлаштырылган торак урыннарны муниципаль милеккә кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү» турындагы административ регламентына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 17.03.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

17.03.2021.

-

04.03.2021

№ 02-01-20-2021/187-21;

17.03.2021

№ 213

от 17.03.2021

№ 1171-в

23

15.03.2021

119

«Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында» 2009 елның 15 февралендәге 33 номерлы карары белән расланган «Муниципаль торак фондының торак урыннарын гражданнар милкенә тапшырганда документларны рәсмиләштерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү» турындагы административ регламентына үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 17.03.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

17.03.2021.

-

04.03.2021

№ 02-01-20-2021/185-21;

17.03.2021

№ 214

от 17.03.2021

№ 1171-в

24

15.03.2021

120

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә 

Россия Федерациясе дәүләт урман фонды җирләренә һәм физик һәм юридик затларның шәхси милегендәге җирләргә керми торган яшел үсентеләрне кисү тәртибе турындагы Нигезләмәне раслау хакында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 17.03.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

17.03.2021.

-

09.03.2021

№ 02-01-24-2021/228;

17.03.2021

№ 215

от 17.03.2021

№ 1171-в

25

15.03.2021

121

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Җир эшләрен башкаруга ордер (рөхсәт) бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2018 елның 27 декабрендәге 621 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 17.03.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

17.03.2021.

-

09.03.2021

№ 02-01-24-2021/232;

17.03.2021

№ 216

от 17.03.2021

№ 1171-в

26

15.03.2021

122

Татарстан Республикасы социаль ипотека системасында торак шартларын яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең

административ регламентны раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 18.03.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

18.03.2021.

-

09.03.2021

№ 02-01-24-2021/231;

17.03.2021

№ 217

от 18.03.2021

№ 1198-в

27

15.03.2021

123

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә

җир эшләре башкаруга ордер (рөхсәт) бирү Тәртибен раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 18.03.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

18.03.2021.

-

09.03.2021

№ 02-01-24-2021/229;

17.03.2021

№ 218

от 18.03.2021

№ 1198-в

28

15.03.2021

124

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Агач һәм куаклар кисүгә, кронлаштыруга яки утыртуга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүадминистратив регламентны раслау турында» 27.12.2018 ел, № 622 карарына үзгәреш кертү хакында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 18.03.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

18.03.2021.

-

09.03.2021

№ 02-01-24-2021/230;

17.03.2021

№ 219

от 18.03.2021

№ 1198-в

29

22.03.2021

136

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы ихтыяҗларын тәэмин итү өчен сатып алулар планнарын формалаштыру, раслау һәм алып бару тәртибен раслау турында» 2016 елдагы 25 май 220 нче номерлы карары үз көчен югалткан дип санау хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.03.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.03.2021.

-

15.03.2021

№ 02-01-20-2021/256;

23.03.2021

№ 240

от 25.03.2021

№ 1310-в

30

29.03.2021

154

2021 елның II кварталына гомуми торак мәйданының  бер квадрат метрының уртача бәясен  раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 01.04.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

01.04.2021.

-

22.03.2021

№ 02-01-24-2021/265;

29.03.2021

№ 256

от 01.04.2021

№ 1433-в

31

30.03.2021

157

Балигъ булмаганнарны эмансипацияләү (тулысынча эшкә сәләтле дип тану) турында карар кабул итү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 01.04.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

01.04.2021.

-

15.02.2021

№ 02-01-20-2021;

30.03.2021

№ 258

от 01.04.2021

№ 1446-в

32

31.03.2021

159

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Яңа Чишмә муниципаль районында мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына йөрүче балалары булган гражданнарга социаль ярдәм чаралары күрсәтү турында» 2013 ел, 25 сентябрь, 406 нчы карарына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 05.04.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

05.04.2021.

-

29.03.2021

№ 02-01-24-2021/315;

02.04.2021

№ 269

от 05.04.2021

№ 1469-в

33

05.04.2021

162

Чернобыль АЭС һәлакәте, «Маяк» җитештерү берләшмәсендәге авария нәтиҗәсендә радиация йогынтысына дучар ителгән гражданнарга һәм аларга тиңләштерелгән затларга Дәүләт торак сертификатын  алуга

 исәпкә кую һәм бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең

Административ регламентны раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 12.04.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

12.04.2021.

-

11.03.2021

№ 02-01-24-2021/242;

10.04.2021

№ 313

от 12.04.2021

№ 1623-в

34

05.04.2021

163

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Җир эшләрен башкаруга ордер (рөхсәт) бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында " 2018 елның 27 декабрендәге 621 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында»

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 12.04.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

12.04.2021.

-

29.03.2021

№ 02-01-24-2021/305;

10.04.2021

№ 314

от 12.04.2021

№ 1623-в

35

05.04.2021

164

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә җир эшләре башкаруга ордер (рөхсәт) бирү тәртибен раслау турында» 15.03.2021 ел,  № 123 карарына үзгәрешләр кертү хакында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 12.04.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

12.04.2021.

-

29.03.2021

№ 02-01-24-2021/304;

10.04.2021

№ 315

от 12.04.2021

№ 1623-в

36

05.04.2021

165

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә Россия Федерациясенең дәүләт урман фонды җирләренә һәм физик һәм юридик затларның шәхси милкендәге җирләргә кермәгән яшел үсентеләрне  кисү тәртибе турындагы Нигезләмәне раслау хакында» 15.03.20021 ел, № 120 карарына үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 12.04.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

12.04.2021.

-

29.03.2021

№ 02-01-24-2021/303;

10.04.2021

№ 316

от 12.04.2021

№ 1623-в

37

05.04.2021

166

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының "Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак шартларын яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2021 ел, 15 март, 122 нче карарына үзгәрешләр кертү хакында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 12.04.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

12.04.2021.

-

29.03.2021

№ 02-01-24-2021/306;

10.04.2021

№ 317

от 12.04.2021

№ 1623-в

38

08.04.2021

171

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы милкендәге, өченче затларның (кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының мөлкәти хокукларыннан тыш) хокукларыннан азат булган муниципаль милек исемлеген формалаштыру, алып бару һәм бастырып чыгару Кагыйдәләрен раслау турында» 2017 елның 25 декабрендәге 632 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы милкендә булган, өченче затларның (кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының мөлкәти хокукларыннан тыш) хокукларыннан азат булган муниципаль милек исемлеген формалаштыру, алып бару һәм мәҗбүри бастырып чыгару Кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 12.04.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

12.04.2021.

-

29.03.2021

№ 02-01-24-2021/312;

09.04.2021

№ 302

от 12.04.2021

№ 1623-в

39

12.04.2021

180

Суд тәртибендә эшкә сәләтсез дип танылган яки өлешчә эшкә сәләтсез дип танылган балигъ булган зат өстеннән опека яки попечительлек  билгеләү һәм   опекун,  яки  попечительне билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.04.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.04.2021.

-

15.03.2021

№ 02-01-24-2021/251;

13.04.2021

№ 325

от 16.04.2021

№ 1713-в

40

12.04.2021

181

Авыл җирендә яшәүче гражданнарга, шул исәптән яшь гаиләләргә

һәм яшь белгечләргә торак төзү (сатып алу) өчен социаль түләүләр бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.04.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.04.2021.

-

11.03.2021

№ 02-01-24-2021/243;

13.04.2021

№ 326

от 16.04.2021

№ 1713-в

41

12.04.2021

182

Мәҗбүри күченүчеләргә  торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлар буларак исәпкә кую һәм торак сатып алу өчен субсидияләр бүлеп бирүгә дәүләт торак сертификатын бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү буенча

административ регламентны раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.04.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.04.2021.

-

11.03.2021

№ 02-01-24-2021/244;

13.04.2021

№ 327

от 16.04.2021

№ 1713-в

42

13.04.2021

183

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче Россия Федерациясе гражданнарына уллыкка (кызлыкка) алу һәм уллыкка (кызлыкка) алучыларга кандидат буларак исәпкә кую мөмкинлеге турында бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2019 елның 11 июлендәге 171 нче карары үз көчен югалткан дип тану хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.04.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.04.2021.

-

13.04.2021

№ 02-01-24-2021/399;

18.04.2021

№ 374

от 19.04.2021

№ 1781-в

43

19.04.2021

186

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Балигъ булмаган бала (лар) исеменнән сатып алуның

өстенлекле хокукыннан баш тартуга алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»  2019 елның 11 июлендәге 170 номерлы карары белән расланган балигъ булмаган бала(лар) исеменнән сатып алуның өстенлекле хокукыннан баш тартуга алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.04.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.04.2021.

-

05.04.2021

№ 02-01-24-2021/342;

26.04.2021

№ 408

от 27.04.2021

№ 1861-в

44

19.04.2021

190

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Балигъ булмаганнарның законлы вәкиленә акчалата керемен алуга рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2019 елның 11 июлендәге 178 номерлы карары белән расланган балигъ булмаганнарның законлы вәкиленә акчалата керемен алуга рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.04.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.04.2021.

-

05.04.2021

№ 02-01-24-2021/337;

27.04.2021

№ 409

от 27.04.2021

№ 1865-в

45

21.04.2021

194

Торак урынынын яшәргә яраклы, яки яшәү өчен яраксыз һәм күпфатирлы йортны авария хәлендә, сүтелергә яки реконструкцияләнергә тиеш

 дип тану буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.04.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.04.2021.

-

29.03.2021

№ 02-01-24-2021/311;

27.04.2021

№ 410

от 28.04.2021

№ 1868-в

46

21.04.2021

195

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы» муниципаль берәмлеге территориясендә муниципаль контрольнең уңышлылыгын һәм нәтиҗәлелеген бәяләү Тәртибен һәм «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы» муниципаль берәмлеге территориясендә муниципаль контрольнең уңышлылыгы һәм нәтиҗәлелеге күрсәткечләре исемлеген раслау турында» 2020 елның 22 гыйнварендәге 11 нче номерлы карары үз көчен югалткан дип санау хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 30.04.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

30.04.2021.

-

19.04.2021

№ 02-01-24-2021/385;

28.04.2021

№ 411

от 30.04.2021

№ 1900-в

47

22.04.2021

198

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә районы администрациясе Башлыгының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә районының гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча территориаль ярдәмче системасының звеносы турында» 2005 елның 28 мартындагы, 33 нче номерлы карары үз көчен югалткан дип санау хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 30.04.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

30.04.2021.

-

19.04.2021

№ 02-01-24-2021/387;

22.04.2021

№ 394

от 30.04.2021

№ 1900-в

48

26.04.2021

202

Төзелешкә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 06.05.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

06.05.2021.

-

29.03.2021

№ 02-01-24-2021/310;

28.04.2021

№ 452

от 06.05.2021

№ 1998-в

49

28.04.2021

203

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында өч һәм аннан да күбрәк савым сыеры булган гражданнарга савым аппараты сатып алу чыгымнарының бер өлешен каплау өчен Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибен раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 05.05.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

05.05.2021.

-

19.04.2021

№ 02-01-24-2021/402;

28.04.2021

№ 451

от 05.05.2021

№ 1997-в

50

28.04.2021

207

Макулатура, пластик шешәләр, полиэтилен һәм чүпрәк җыю буенча

 «Чиста авыл синнән башлана!» бәйгесенең нигезләмәсен раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 05.05.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

05.05.2021.

-

26.04.2021

№ 02-01-24-2021/410-21;

28.04.2021

№ 450

от 05.05.2021

№ 1997-в

51

30.04.2021

217

Торак урыны мәйданының исәп нормасы һәм социаль наем шартнамәсе буенча торак урыны мәйданын бирү нормасы турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 06.05.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

06.05.2021.

-

30.04.2021

№ 02-01-24-2021/465;

30.04.2021

№ 454

от 06.05.2021

№ 2009-в

52

06.05.2021

218

Торак (торак булмаган) бүлмәне торак булмаган (торак) бинага күчерү (күчерүдән баш тарту) турында хәбәрнамә бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 12.05.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

12.05.2021.

-

29.03.2021

№ 02-01-24-2021/309;

08.05.2021

№ 467

от 12.05.2021

№ 2107-в

53

06.05.2021

219

Торак бинаны үзгәртеп коруны һәм (яки) яңадан планлаштыруны килештерү (килештермәү) турында карар кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 12.05.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

12.05.2021.

-

29.03.2021

№ 02-01-24-2021/308;

08.05.2021

№ 468

от 12.05.2021

№ 2107-в

54

06.05.2021

220

Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең мәгълүмати системасында булган мәгълүматларны бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең

административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 12.05.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

12.05.2021.

-

29.03.2021

№ 02-01-24-2021/307;

08.05.2021

№ 469

от 12.05.2021

№ 2107-в

55

06.05.2021

221

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә мәҗбүри эшләр рәвешендә административ җәза бирелә торган оешмалар исемлеген һәм мәҗбүри эш төрләрен билгеләү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 14.05.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

14.05.2021.

-

26.04.2021

№ 02-01-24-2021/413-21;

08.05.2021

№ 470

от 14.05.2021

№ 2116-в

56

14.05.2021

222

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы педагогик хезмәткәрләренә – яшь белгечләргә айлык стимуллаштыручы өстәмә түләүләр билгеләү турында» 2019 елның 16 сентябрендәге 229 номерлы карары белән расланган,  гамәлгә куючы функцияләрен һәм вәкаләтләрен башкаручы Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы, Татарстан Республикасы спорт министрлыгы булган Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының муниципаль белем бирү оешмаларында эшләүче педагогик хезмәткәрләргә – яшь белгечләргә ай саен стимуллаштыручы өстәмә түләү бирү тәртибенә үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.05.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.05.2021.

-

11.05.2021

№ 02-01-24-2021/464;

14.05.2021

№ 471

от 19.05.2021

№ 2220-в

57

14.05.2021

223

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Кредит акчаларын кулланып торак сатып алуга алдан рөхсәт бирү һәм аны балигъ булмаганнар катнашында залогка (ипотекага) тапшыру буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2019 елның 11 июлендәге 177 номерлы карары белән расланган кредит акчаларын кулланып торак сатып алуга алдан рөхсәт бирү һәм аны балигъ булмаганнар катнашында залогка (ипотекага) тапшыру буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 20.05.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

20.05.2021.

-

05.04.2021

№ 02-01-24-2021/335;

19.05.2021

№ 494

от 20.05.2021

№ 2225-в

58

20.05.2021

228

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында» 2009 елның 15 февралендәге 33 нче номерлы карары белән расланган җир кишәрлекләре бирү хокукына ия булган затлар буларак исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.05.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.05.2021.

-

11.05.2021

№ 02-01-24-2021/461;

20.05.2021

№ 498

от 28.05.2021

№ 2351-в

59

20.05.2021

229

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «муниципаль милектәге җир кишәрлеген сату-алу үткәрмичә арендага бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында» 2009 елның 15 февралендәге 33 нче номерлы карары белән расланган административ регламентына                                              үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.05.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.05.2021.

-

11.05.2021

№ 02-01-24-2021/462;

20.05.2021

№ 499

от 28.05.2021

№ 2351-в

60

20.05.2021

230

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Административ регламентларны раслау турында» 2009 елның 15 февралендәге 33 нче номерлы карары белән расланган муниципаль милектәге җир кишәрлеген түләүсез бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.05.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.05.2021.

-

11.05.2021

№ 02-01-24-2021/463;

20.05.2021

№ 500

от 28.05.2021

№ 2351-в

61

31.05.2021

238

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы  Башкарма комитетының «Татарстан Республикасының спорт резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесендә эшләүче яшь белгечләргә Татарстан Республикасы бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар исәбеннән акчалата түләүләр бирү Тәртибен раслау турында» 2021 елның 20 гыйнварендәге 15 нче карары белән расланган Татарстан Республикасы спорт резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесендә эшләүче яшь белгечләргә Татарстан Республикасы бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар хисабына акчалата түләүләр бирү Тәртибенә үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 07.06.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

07.06.2021.

-

17.05.2021

№ 02-01-24-2021/478;

03.06.2021

№ 564

от 07.06.2021

№ 2465-в

62

31.05.2021

239

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Социаль хезмәт күрсәтү оешмасы карамагындагыларны стационар формадагы социаль  хезмәт күрсәтү оешмасына стационар формада социаль хезмәт күрсәтүгә юнәлтү турында карарлар бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2019 елның 11 июлендәге 159 номерлы карары белән расланган социаль хезмәт күрсәтү оешмасы карамагындагыларны стационар формадагы социаль  хезмәт күрсәтү оешмасына стационар формада социаль хезмәт күрсәтүгә юнәлтү турында карарлар бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 07.06.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

07.06.2021.

-

19.04.2021

№ 02-01-24-2021/383;

03.06.2021

№ 565

от 07.06.2021

№ 2465-в

63

03.06.2021

242

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы бюджетыннан Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы үзәге – Яңа Чишмә авылыннан 11 км-дан ераграк урнашкан авыл торак пунктларына беренче чиратта кирәкле товарларны китерүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен каплау өчен кулланучылар кооперациясе оешмаларына субсидияләр бирү Тәртибен раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 07.06.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

07.06.2021.

-

11.05.2021

№ 02-01-24-2021/468;

03.06.2021

№ 563

от 07.06.2021

№ 2474-в

64

04.06.2021

244

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Опекага алынган затның торагын наемга тапшыру өчен опекунга рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2019 елның 11 июлендәге 163 номерлы карары белән расланган опекага алынган затның торагын наемга тапшыру өчен опекунга рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 07.06.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

07.06.2021.

-

19.04.2021

№ 02-01-24-2021/401;

07.06.2021

№ 585

от 07.06.2021

№ 2474-в

65

17.06.2021

256

«Гомуми белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы белем бирү оешмаларына кабул итү турында гаризалар кабул итү» муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау хакында 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 23.06.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

23.06.2021.

-

07.06.2021

№ 02-01-24-2021/532-21-20920027;

17.06.2021

№ 596

от 23.06.2021

№ 2678-в

66

17.06.2021

257

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Балигъ булган эшкә сәләтсез зат мәнфәгатьләрендә опекунга торакны хосусыйлаштыру өчен карар бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2019 елның 11 июлендәге 162 номерлы карары белән расланган опекунга балигъ булган эшкә сәләтсез зат мәнфәгатьләрендә торак хосусыйлаштыру өчен карар бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 24.06.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

24.06.2021.

-

07.06.2021

№ 02-01-24-2021/570-21-20920027;

23.06.2021

№ 656

от 24.06.2021

№ 2706-в

67

17.06.2021

258

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Опекага алынган затның мөлкәте белән алыш-бирешләргә рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2019 елның 11 июлендәге 164 номерлы карары белән расланган опекага алынган затның мөлкәте белән алыш-бирешләргә рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 24.06.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

24.06.2021.

-

07.06.2021

№ 02-01-24-2021/571-21-20920027;

23.06.2021

№ 657

от 24.06.2021

№ 2706-в

68

17.06.2021

259

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Опекунга опекага алынучыны яшәү урыны буенча теркәлү учетыннан төшерү өчен рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2019 елның 11 июлендәге 165 номерлы карары белән расланган опекунга опекага алынучыны яшәү урыны буенча теркәлү учетыннан төшерү өчен рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 24.06.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

24.06.2021.

-

07.06.2021

№ 02-01-24-2021/568-21-20920027;

23.06.2021

№ 658

от 24.06.2021

№ 2706-в

69

17.06.2021

260

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Опекунга яисә попечительгә опекага алынган затның мирас хокукларына керүгә рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2019 елның 11 июлендәге 166 номерлы карары белән расланган опекунга яисә попечительгә опекага алынган затның мирас хокукларына керүгә рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 24.06.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

24.06.2021.

-

07.06.2021

№ 02-01-24-2021/228-21-20920027;

23.06.2021

№ 659

от 24.06.2021

№ 2706-в

70

17.06.2021

261

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Опекунга яисә попечительгә опекага алынган затның саклык счетыннан файдалануга рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2019 елның 11 июлендәге 167 номерлы карары белән расланган опекунга яисә попечительгә опекага алынган затның саклык счетыннан файдалануга рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 24.06.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

24.06.2021.

-

07.06.2021

№ 02-01-24-2021/572-21-20920027;

23.06.2021

№ 660

от 24.06.2021

№ 2706-в

71

22.06.2021

266

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Авыл җирендә эшләүче һәм яшәүче аерым гражданнарга торак һәм коммуналь хезмәт күрсәтүләр өчен түләү буенча социаль ярдәм чаралары турында» 2011 елның 10 февралендәге 63 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 23.06.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

23.06.2021.

-

24.05.2021

№ 02-01-24-2021/504;

22.06.2021

№ 603

от 23.06.2021

№ 2680-в

72

28.06.2021

267

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Суд тәртибендә эшкә сәләтсез дип танылган яки өлешчә эшкә сәләтсез дип танылган балигъ булган зат өстеннән опека яки попечительлек  билгеләү һәм   опекун,  яки  попечительне билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2021 елның 12 апрелендәге 180 номерлы карарын үз көчен югалтуын тану турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 30.06.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

30.06.2021.

-

07.06.2021

№ 02-01-24-2021/569-21-20920027;

29.06.2021

№ 682

от 30.06.2021

№ 2767-в

73

28.06.2021

268

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Гомерлек рента килешүе төзүгә рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2019 елның 11 июлендәге 161 нче карары белән расланган опекага алынган зат мәнфәгатьләрендә гомерлек рента шартнамәсе төзүгә рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 01.07.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

01.07.2021.

-

07.06.2021

№ 02-01-24-2021/567-21-20920027;

29.06.2021

№ 683

от 01.07.2021

№ 2770-в

74

05.07.2021

275

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче гражданнарның гаиләләренә стационар формада социаль хезмәтләр күрсәтүче оешмалардагы эшкә сәләтсез гражданнарны вакытлыча тапшыру турында бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау хакында» 2019 елның 11 июлендәге 168 номерлы карары белән расланган Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче гражданнарга стационар формада социаль хезмәтләр күрсәтүче оешмаларда булган эшкә сәләтсез гражданнарны вакытлыча тапшыру турында бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 07.07.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

07.07.2021.

-

28.06.2021

№ 02-01-24-2021/613;

06.07.2021

№ 725

от 07.07.2021

№ 2856-в

75

08.07.2021

277

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен оешмаларда булган балаларны, Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче балигъ булган гражданнар гаиләләренә вакытлыча тапшыру мөмкинлеге турында бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2019 елның 11 июлендәге 169 номерлы карары белән расланган ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен оешмаларда булган балаларны, Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче балигъ булган гражданнар гаиләләренә вакытлыча тапшыру мөмкинлеге турында бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 14.07.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

14.07.2021.

-

28.06.2021

№ 02-01-24-2021/610;

08.07.2021

№ 737

от 14.07.2021

№ 2934-в

76

08.07.2021

278

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының  «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы җирле үзидарә органнары тарафыннан муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында» 20.02.2021 №76 карары белән расланган район Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы җирле үзидарә органнары тарафыннан муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 14.07.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

14.07.2021.

-

28.06.2021

№ 02-01-24-2021/614;

08.07.2021

№ 738

от 14.07.2021

№ 2942-в

77

08.07.2021

279

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Балигъ булмаганнарның күчмә милеген аерып алу буенча алыш-бирешләргә алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»2019 елның 11 июлендәге 172 номерлы карары үз көчен югалткан дип тану турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 14.07.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

14.07.2021.

-

28.06.2021

№ 02-01-24-2021/611;

08.07.2021

№ 739

от 14.07.2021

№ 2942-в

78

08.07.2021

281

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «2021 – 2025 елларга Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында физик культура һәм спортны үстерү» муниципаль максатчан программасын раслау турында» 2020 елның 11 декабендәге № 323 карары белән расланган  «2021-2025 елларга Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында физик культура һәм спортны үстерү»  муниципаль максатчан программасына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.07.2021.

-

02.07.2021

№ 02-01-24-2021/652;

08.07.2021

№ 740

от 15.07.2021

№ 2949-в

79

08.07.2021

282

Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Законсыз рәвештә сакланган яки табылган корал, хәрби припаслар, коралга патроннар, шартлаткыч җайланмалар һәм шартлаткыч матдәләр өчен акчалата түләү турында карар кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2020 елның 24 нче августындагы 205 нче номерлы карары үз көчен югалткан дип санау хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.07.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.07.2021.

-

24.05.2021

№ 02-01-24-2021/503;

08.07.2021

№ 741

от 15.07.2021

№ 2949-в

80

14.07.2021

288

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентларын             раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.07.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.07.2021.

-

28.06.2021

№ 02-01-24-2021/594;

14.07.2021

№ 752

от 16.07.2021

№ 2974-в

81

19.07.2021

290

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының архив бүлеге тарафыннан архив белешмәләре, архив күчермәләре, архив өземтәләре, гражданнарның законлы хокукларын һәм ирекләрен гамәлгә ашыру һәм дәүләт органнары һәм җирле үзидарә органнары тарафыннан үз вәкаләтләрен башкару белән бәйле мәгълүмати хатлар бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентны раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 21.07.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

21.07.2021.

-

02.07.2021

№ 02-01-24-2021/666;

21.07.2021

№ 756

от 21.07.2021

№ 3027-в

82

22.07.2021

295

Спорт разрядын бирү  буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең

административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 29.07.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

29.07.2021.

-

02.07.2021

№ 02-01-24-2021;

29.07.2021

№ 770

от 29.07.2021

№ 3151-в

83

22.07.2021

296

Спорт судьясы квалификацион категориясен бирү  буенча

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 29.07.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

29.07.2021.

-

02.07.2021

№ 02-01-24-2021;

29.07.2021

№ 769

от 29.07.2021

№ 3151-в

84

22.07.2021

297

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Агач һәм куаклар кисүгә, кронлаштыруга һәм утыртуга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2018 елның 27 декабрендәге 622 нче карары үз көчен югалткан дип тану хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 29.07.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

29.07.2021.

-

02.07.2021

№ 02-01-24-2021/651;

29.07.2021

№ 768

от 29.07.2021

№ 3151-в

85

22.07.2021

298

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә

муниципаль торак контролен гамәлгә ашыруның административ регламентын раслау турында» 2019 елның 15 апрелендәге 103 номерлы

карарына үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 29.07.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

29.07.2021.

-

02.07.2021

№ 02-01-24-2021/650;

29.07.2021

№ 767

от 29.07.2021

№ 3151-в

86

22.07.2021

299

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә Россия Федерациясенең дәүләт урман фонды җирләренә һәм физик һәм юридик затларның шәхси милкендәге җирләргә кермәгән яшел үсентеләрне  кисү тәртибе турындагы Нигезләмәне раслау хакында» 15.03.2021 ел, № 120 карарын үз көчен югалткан дип тану турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 29.07.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

29.07.2021.

-

02.07.2021

№ 02-01-24-2021/671;

29.07.2021

№ 766

от 29.07.2021

№ 3151-в

87

22.07.2021

300

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең мәгълүмат системасында булган мәгълүматларны бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2018 елның 27 декабрендәге 629 нчы карары үз көчен югалткан дип тану хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 29.07.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

29.07.2021.

-

02.07.2021

№ 02-01-24-2021/672;

29.07.2021

№ 765

от 29.07.2021

№ 3151-в

88

29.07.2021

302

Ана (гаилә) капиталы средстволарын җәлеп итеп, индивидуаль торак төзелеше объектын төзү (реконструкцияләү) буенча төп эшләр башкаруны тикшерү актын бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 29.07.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

29.07.2021.

-

02.07.2021

№ 02-01-24-2021;

29.07.2021

№ 772

от 29.07.2021

№ 3153-в

89

29.07.2021

303

Рөхсәт ителгән төзелеш, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрларыннан тайпылуга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 29.07.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

29.07.2021.

-

02.07.2021

№ 02-01-24-2021;

29.07.2021

№ 771

от 29.07.2021

№ 3153-в

90

02.08.2021

308

Бакча йортын торак йорт һәм  торак йортны бакча йорты дип тану буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 10.08.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

10.08.2021.

-

02.07.2021

№ 02-01-24-2021;

05.08.2021

№ 783

от 10.08.2021

№ 3370-в

91

06.08.2021

315

Капиталь төзелеш объектының архитектура-шәһәр төзелеше йөзен килештерү турында карар бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 12.08.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

12.08.2021.

-

02.07.2021

№ 02-01-24-2021;

07.08.2021

№ 793

от 12.08.2021

№ 3404-в

92

06.08.2021

316

Капиталь төзелеш объектын сүтү планлаштырыла торган хәбәрнамә һәм капиталь төзелеш объектын сүтү тәмамлануы турында хәбәрнамә җибәрү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең

административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 12.08.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

12.08.2021.

-

02.07.2021

№ 02-01-24-2021;

07.08.2021

№ 794

от 12.08.2021

№ 3404-в

93

06.08.2021

317

Даими пассажирлар йөртү маршруты буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру турында таныклыкны һәм даими маршрут карталарын рәсмиләштерү, даими маршрут буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру турында таныклыкларны һәм даими маршрут карталарын

 яңадан рәсмиләштерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 12.08.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

12.08.2021.

-

02.07.2021

№ 02-01-24-2021;

07.08.2021

№ 795

от 12.08.2021

№ 3404-в

94

06.08.2021

318

Территорияне планлаштыру буенча документларны әзерләү һәм раслау буенча  муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 12.08.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

12.08.2021.

-

02.07.2021

№ 02-01-24-2021;

07.08.2021

№ 796

от 12.08.2021

№ 3410-в

95

06.08.2021

319

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Балигъ булмаган балага караган күчемсез мөлкәтне тартып алу буенча алыш-бирешләрне тормышка ашыруга алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2019 елның 11 июлендәге 176 нчы карары белән расланган балигъ булмаган балага караган күчемсез мөлкәтне аерып алу буенча алыш-бирешләрне гамәлгә ашыруга алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 12.08.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

12.08.2021.

-

05.04.2021

№ 02-01-24-2021/336;

07.08.2021

№ 797

от 12.08.2021

№ 3410-в

96

17.08.2021

327

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә гомуми файдаланудагы автомобиль транспортында пассажирлар һәм багажны даими йөртүне оештыру тәртибен раслау турында»2016 елның 31 августындагы 349 номерлы карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 18.08.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

18.08.2021.

-

30.07.2021

№ 02-01-24-2021/712-720;

18.08.2021

№ 835

от 18.08.2021

№ 3507-в

97

17.08.2021

328

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Муниципаль милектә булган өске су объектын яисә аның бер өлешен файдалануга бирү турында карар бирү буенча административ регламентны раслау турында» 2019 елның 8 ноябрендәге 268 номерлы карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 18.08.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

18.08.2021.

-

30.07.2021

№ 02-01-24-2021/712-720;

18.08.2021

№ 834

от 18.08.2021

№ 3507-в

98

17.08.2021

329

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләр трассалары схемасын килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»2018 елның 27 декабрендәге 616 номерлы карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 18.08.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

18.08.2021.

-

30.07.2021

№ 02-01-24-2021/712-720;

18.08.2021

№ 833

от 18.08.2021

№ 3507-в

99

17.08.2021

330

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Зыян күргән гражданнар реестрына кертү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»2018 елның 27 декабрендәге 617 номерлы карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 18.08.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

18.08.2021.

-

30.07.2021

№ 02-01-24-2021/712-720;

18.08.2021

№ 832

от 18.08.2021

№ 3507-в

100

17.08.2021

331

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Җирлекнең генераль планыннан өземтә бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2018 елның 27 декабрендәге 619 номерлы карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 18.08.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

18.08.2021.

-

30.07.2021

№ 02-01-24-2021/712-720;

18.08.2021

№ 831

от 18.08.2021

№ 3507-в

101

17.08.2021

332

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Җирле әһәмияттәге автомобиль юлларыннан файдаланучыларга автомобиль юлларының торышы турында мәгълүмат бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2018 елның 27 декабрендәге 626 номерлы карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 18.08.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

18.08.2021.

-

30.07.2021

№ 02-01-24-2021/712-720;

18.08.2021

№ 830

от 18.08.2021

№ 3507-в

102

17.08.2021

333

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче ятим балаларны һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны (түләүле яки түләүсез шартларда) опекага алу яки опекун (попечитель) булу мөмкинлеге турында бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2019 елның 11 июлендәге 174 номерлы карарының үз көчен югалтуын тану турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 18.08.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

18.08.2021.

-

30.07.2021

№ 02-01-24-2021/712-720;

18.08.2021

№ 836

от 18.08.2021

№ 3507-в

103

23.08.2021

342

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Яңа Чишмә муниципаль районының социаль ипотека буенча чиратка кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2011 елның 29 апрелендәге 171 нче карары

үз көчен югалткан дип санау хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.08.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.08.2021.

-

13.08.2021

№ 02-01-24-2021/748;

26.08.2021

№ 876

от 27.08.2021

№ 3671-в

104

23.08.2021

343

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Яңа Чишмә муниципаль районы объектын төзеп бетергән объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2011 елның 29 апрелендәге 173 нче карары үз көчен югалткан дип санау хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.08.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.08.2021.

-

13.08.2021

№ 02-01-24-2021/747;

26.08.2021

№ 875

от 27.08.2021

№ 3671-в

105

23.08.2021

344

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «2021 – 2025 елларга Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында физик культура һәм спортны үстерү муниципаль максатчан программасын раслау турында» 11.12.202020 ел, №323 карары белән расланган «2021-2025 елларга Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында физик культура һәм спортны үстерү»  муниципаль максатчан программасына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.08.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.08.2021.

-

30.07.2021

№ 02-01-24-2021/712-720;

26.08.2021

№ 874

от 27.08.2021

№ 3671-в

106

23.08.2021

345

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Социаль файдаланудагы торак фондының торак урыннарына наем шартнамәләре буенча торак урыннары бирүгә мохтаҗ гражданнарны исәпкә алу буенча административ регламентны раслау турында» 2019 елның 8 ноябрендәге 265 номерлы карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.08.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.08.2021.

-

30.07.2021

№ 02-01-24-2021/712-720;

26.08.2021

№ 877

от 27.08.2021

№ 3671-в

107

23.08.2021

346

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «2015 – 2023 елларга Яңа Чишмә муниципаль районының коррупциягә каршы сәясәтен гамәлгә ашыру» муниципаль программасы турында» 2014 елның 24 ноябрендәге 504 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.08.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.08.2021.

-

30.07.2021

№ 02-01-24/775-21;

26.08.2021

№ 873

от 27.08.2021

№ 3671-в

108

23.08.2021

347

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Яңа Чишмә муниципаль районының капиталь төзелеш объектларын төзүгә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2011 елның 29 апрелендәге 172 нче карары үз көчен югалткан дип санау хакында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.08.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.08.2021.

-

13.08.2021

№ 02-01-24-2021/746;

26.08.2021

№ 870

от 27.08.2021

№ 3671-в

109

25.08.2021

351

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Яңа Чишмә муниципаль районының индивидуаль азкатлы торак йортын файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2011 елның 29 апрелендәге 175 нче карары үз көчен югалткан дип санау хакында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.08.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.08.2021.

-

13.08.2021

№ 02-01-24-2021/749;

26.08.2021

№ 871

от 27.08.2021

№ 3671-в

110

25.08.2021

352

Проект документациясен, эшләрне җитештерү проектын һәм инженер-топография планын килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең

административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.08.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.08.2021.

-

10.08.2021

№ 02-01-24/722-723-21;

26.08.2021

№ 872

от 28.08.2021

№ 3680-в

111

31.08.2021

354

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында өч һәм аннан да күбрәк савым сыеры булган гражданнарга савым аппараты сатып алу чыгымнарының бер өлешен каплау өчен Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибен раслау турында» 28.04.2021 ел, № 203 карары белән расланган Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында өч һәм аннан да күбрәк савым сыеры булган гражданнарга савым аппараты сатып алу чыгымнарының бер өлешен каплау өчен Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы бюджетыннан субсидияләр бирү Тәртибенә үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 07.09.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

07.09.2021.

-

23.08.2021

№ 02-01-24-2021/790;

06.09.2021

№ 937

от 07.09.2021

№ 3806-в

112

31.08.2021

355

Татарстан Республикасының социаль ипотека системасында торак шартларын яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең

административ регламентын раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 07.09.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

07.09.2021.

-

06.08.2021

№ 02-01-24/727-21-20920027;

06.09.2021

№ 926

от 07.09.2021

№ 3806-в

113

31.08.2021

356

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесе эшчәнлегенә түләүле хезмәт күрсәтү һәм  керем китерә торган башка төр хезмәтләр күрсәтү турындагы нигезләмәне раслау хакында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 07.09.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

07.09.2021.

-

13.08.2021

№ 02-01-24-2021/743;

06.09.2021

№ 930

от 07.09.2021

№ 3806-в

114

31.08.2021

357

Күпфатирлы йортта биналарны үзгәртеп коруны һәм (яки) яңадан планлаштыруны килештерү һәм күпфатирлы йортта биналарны үзгәртеп кору һәм (яки) яңадан планлаштыру турында кабул итү комиссиясе тарафыннан актны рәсмиләштерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 07.09.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

07.09.2021.

-

10.08.2021

№ 02-01-24/722- 723-21;

06.09.2021

№ 925

от 07.09.2021

№ 3806-в

115

01.09.2021

358

Төзелгән яисә үзгәртеп корылган индивидуаль торак төзелеше объектының яки бакча йортының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнар таләпләренә туры килүе турында хәбәрнамә җибәрү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең

административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 07.09.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

07.09.2021.

-

06.08.2021

№ 02-01-24/734-21-20920027;

06.09.2021

№ 929

от 07.09.2021

№ 3806-в

116

01.09.2021

359

Шәхси торак төзелеше яисә бакча йорты параметрларының планлаштырыла торган төзелеше турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән параметрларга туры килү-килмәве турында һәм  шәхси торак төзү яки бакча йорты объектын җир участогында урнаштыру мөмкинлеге турында хәбәрнамә юллау буенча муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 07.09.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

07.09.2021.

-

06.08.2021 № 02-01-24/731-21-20920027;

06.09.2021

№ 929

от 07.09.2021

№ 3806-в

117

06.09.2021

366

Реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт бирү, элек бирелгән рөхсәтләрне юкка чыгару буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентны раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 14.09.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

14.09.2021.

-

06.08.2021

№ 02-01-24/729-21-20920027;

10.09.2021

№ 946

от 14.09.2021

№ 3903-в

118

06.09.2021

367

Төзелешкә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең

 административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 14.09.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

14.09.2021.

-

06.08.2021

№ 02-01-24/732-21-20920027;

10.09.2021

№ 945

от 14.09.2021

№ 3903-в

119

06.09.2021

368

Торак бинаны торак булмаган бинага күчерү, торак булмаган бинаны торак бинага күчерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 14.09.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

14.09.2021.

-

06.08.2021

№ 02-01-24/725-21-20920027;

10.09.2021

№ 944

от 14.09.2021

№ 3903-в

120

08.09.2021

369

Җир эшләрен башкаруга ордер (рөхсәт) бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 14.09.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

14.09.2021.

-

06.08.2021

№ 02-01-24/728-21-20920027;

10.09.2021

№ 943

от 14.09.2021

№ 3903-в

121

09.09.2021

370

Объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

 

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.09.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.09.2021.

-

06.08.2021

№ 02-01-24/735-21-20920027;

10.09.2021

№ 942

от 16.09.2021

№ 3934-в

122

09.09.2021

371

Җир кишәрлегенең  шәһәр төзелеше планын  бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.09.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.09.2021.

-

06.08.2021

№ 02-01-24/733-21-20920027;

10.09.2021

№ 941

от 16.09.2021

№ 3934-в

123

10.09.2021

375

Җир кишәрлеген яки капиталь төзелеш объектын шартлы рөхсәт ителгән файдалануга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең

административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.09.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.09.2021.

-

06.08.2021

№ 02-01-24/726-21-20920027;

10.09.2021

№ 940

от 16.09.2021

№ 3934-в

124

17.09.2021

380

Татарстан Республикасының Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә шәһәр яны маршрутларында пассажирлар һәм багаж ташу буенча муниципаль маршрутларда пассажирлар йөртү һәм багаж ташу чыгымнарын хисаплаганда 1 километр араның чик норматив бәясен индексацияләү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 22.09.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

22.09.2021.

-

23.08.2021

№ 02-01-24-2021/825;

21.09.2021

№ 995

от 22.09.2021

№ 3979-в

125

17.09.2021

381

Муниципаль  контроль төрләре исемлеген  һәм  аларны гамәлгә ашыруга вәкаләтле Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы җирле үзидарә органнарын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 22.09.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

22.09.2021.

-

23.08.2021

№ 02-01-24-2021/821;

21.09.2021

№ 994

от 22.09.2021

№ 3979-в

126

23.09.2021

385

Җирләрне яисә җир кишәрлекләрен билгеле бер категориягә күчерү яки җирләрне бер категориядән икенчесенә күчерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.09.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.09.2021.

-

13.09.2021

№ 02-01-20-2021/886;

27.09.2021

№ 1008

от 27.09.2021

№ 4049-в

127

23.09.2021

386

Дәүләт яки муниципаль милектә булган җирләрдән яки җир кишәрлегеннән җир кишәрлекләре бирмичә һәм сервитут, гавами сервитут билгеләүдән башка файдалануга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.09.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.09.2021.

-

13.09.2021

№ 02-01-24-2021/882;

27.09.2021

№ 1007

от 27.09.2021

№ 4049-в

128

23.09.2021

387

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Яңа Чишмә муниципаль районында тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыруны килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2012 елның 22 июнендәге 295 нче карары үз көчен югалткан дип санау хакында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.09.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.09.2021.

-

23.08.2021

№ 02-01-24-2021/810;

27.09.2021

№ 1009

от 27.09.2021

№ 4049-в

129

23.09.2021

388

Муниципаль милектәге җирләрне һәм (яки) җир кишәрлекләрен  һәм шәхси милектәге җир кишәрлекләрен яңадан бүлү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

 

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.09.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.09.2021.

-

13.09.2021

№ 02-01-20-2021/885;

27.09.2021

№ 1006

от 27.09.2021

№ 4049-в

130

23.09.2021

390

Кече һәм урта эшкуарлык субъектлары тарафыннан  арендалана торган мөлкәтне милеккә сатып алуга өстенлекле хокукны гамәлгә ашырганда арендага алына торган күчемсез мөлкәтне бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.09.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.09.2021.

-

13.09.2021

№ 02-01-20-2021/884;

27.09.2021

№ 1005

от 27.09.2021

№ 4049-в

131

27.09.2021

393

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының  «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы чикләрендә даими  пассажирлар йөртү  муниципаль маршрутларын билгеләү, үзгәртү, юкка чыгару тәртибен раслау турында» 2018 елның 10 июлендәге 270 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 04.10.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

04.10.2021.

-

23.08.2021

№ 02-01-24-2021/823;

04.10.2021

№ 1025

от 04.10.2021

№ 4130-в

132

27.09.2021

394

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә

каты коммуналь калдыкларны туплау  (шул исәптән аларны аерым туплау) тәртибен раслау турында» 2019 елның 13 февралендәге 31 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 04.10.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

04.10.2021.

-

23.08.2021

№ 02-01-24-2021/822;

04.10.2021

№ 1026

от 04.10.2021

№ 4130-в

133

30.09.2021

397

Яңа Чишмә муниципаль районында социаль ипотека программасы буенча торак урыннары алуда кичектергесез ярдәмгә мохтаҗ гражданнарны тану тәртибен һәм шартларын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 04.10.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

04.10.2021.

-

27.08.2021

№ 02-01-24-2021/836;

04.10.2021

№ 1027

от 04.10.2021

№ 4130-в

134

05.10.2021

400

Муниципаль милектә булган җир кишәрлеген сату-алу үткәрмичә, милеккә, арендага, даими (сроксыз) файдалануга, түләүсез файдалануга бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

 

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.10.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.10.2021.

-

13.09.2021

№ 02-01-24-2021/892;

11.10.2021

№ 1074

от 13.10.2021

№ 4265-в

135

05.10.2021

401

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Торак бинаны үзгәртеп коруны һәм (яки) яңадан планлаштыруны килештерү (килештермәү) турында карар кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2021 елның  06 маендагы  № 219 карарын үз көчен югалткан дип тану хакында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.10.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.10.2021.

-

30.08.2021

№ 02-01-24-2021/849;

11.10.2021

№ 1075

от 13.10.2021

№ 4265-в

136

05.10.2021

402

Муниципаль милектә булган җир кишәрлеген түләүсез милеккә бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

 

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.10.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.10.2021.

-

20.09.2021

№ 02-01-24-2021/941;

11.10.2021

№ 1076

от 13.10.2021

№ 4265-в

137

05.10.2021

403

Муниципаль милектәге җир кишәрлегенә карата сервитут (гавами сервитут) билгеләү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

 

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.10.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.10.2021.

-

13.09.2021

№ 02-01-24-2021/887;

11.10.2021

№ 1077

от 13.10.2021

№ 4265-в

138

05.10.2021

404

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының         «Күпфатирлы йортта бинаны үзгәртеп коруга һәм (яки) яңадан планлаштыруга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2009 елның 15 июлендәге 179 нчы номерлы  карары үз көчен югалткан дип тану хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.10.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.10.2021.

-

23.08.2021

№ 02-01-24-2021/816;

11.10.2021

№ 1078

от 13.10.2021

№ 4265-в

139

05.10.2021

405

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планы әзерләү һәм бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2018 елның 27 декабрендәге 615 нче номерлы карары үз көчен югалткан дип санау хакында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.10.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.10.2021.

-

23.08.2021

№ 02-01-24-2021/817;

11.10.2021

№ 1079

от 13.10.2021

№ 4265-в

140

06.10.2021

407

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Ундүрт яшькә җитмәгән баланың исемен һәм (яки) фамилиясен үзгәртүгә алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»2019 елның 11 июлендәге 173 номерлы карары белән расланган 14 яше тулмаган баланың исемен һәм (яки) фамилиясен үзгәртүгә алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең  административ регламентына үзгәрешләр кертү хакында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.10.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.10.2021.

-

13.09.2021

№ 02-01-24-2021/894;

11.10.2021

№ 1080

от 13.10.2021

№ 4265-в

141

06.10.2021

408

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2021 елның 26 февралендәге 89 нчы номерлы  карары үз көчен югалткан дип санау хакында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.10.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.10.2021.

-

23.08.2021

№ 02-01-24-2021/818;

08.10.2021

№ 1047

от 13.10.2021

№ 4265-в

142

11.10.2021

410

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «2015 – 2024 елларга Яңа Чишмә муниципаль районының коррупциягә каршы сәясәтен гамәлгә ашыру» муниципаль программасы турында» 2014 елның 24 ноябрендәге 504 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турын

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.10.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.10.2021.

-

20.09.2021

№ 02-01-24-2021/935;

11.10.2021

№ 1063

от 13.10.2021

№ 4265-в

143

02.11.2021

429

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Ана (гаилә) капиталы акчаларын җәлеп итеп гамәлгә ашырыла торган индивидуаль торак төзелеше объектын төзү (реконструкцияләү) буенча төп эшләрне башкаруны раслаучы документ бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2018 елның 27 декабрендәге 618 нче номерлы карары үз көчен югалткан дип тану хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 10.11.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

10.11.2021.

-

23.08.2021

№ 02-01-24-2021/814;

03.11.2021

№ 1148

от 10.11.2021

№ 4546-в

144

02.11.2021

430

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Капиталь төзелеш объектын сүтүне планлаштыру турындагы хәбәрнамәне һәм документларны  шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең мәгълүмат системасында һәм төбәк дәүләт төзелеш күзәтчелеге органына хәбәр итү буенча административ регламентны раслау турында» 2009 елның 8 ноябрендәге 266 нчы номерлы карары үз көчен югалткан дип санау хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 10.11.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

10.11.2021.

-

23.08.2021

№ 02-01-24-2021/815;

03.11.2021

№ 1147

от 10.11.2021

№ 4546-в

145

02.11.2021

431

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең мәгълүмат системасында капиталь төзелеш объектын сүтү тәмамлануы турында хәбәрнамәне урнаштыру һәм төбәк дәүләт төзелешен күзәтү органына бу хакта хәбәр итү буенча административ регламентны раслау турында» 2019 елның 8 ноябрендәге, 267 нче номерлы карары үз көчен югалткан дип санау хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 10.11.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

10.11.2021.

-

23.08.2021

№ 02-01-24-2021/812;

03.11.2021

№ 1146

от 10.11.2021

№ 4546-в

146

02.11.2021

432

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Яңа Чишмә муниципаль районында индивидуаль азкатлы торак йорт төзүгә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2012 елның 22 июнендәге 288 нче номерлы карары үз көчен югалткан дип санау хакында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 10.11.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

10.11.2021.

-

23.08.2021

№ 02-01-24-2021/811;

03.11.2021

№ 1145

от 10.11.2021

№ 4546-в

147

02.11.2021

433

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Рөхсәт ителгән капиталь төзелеш объектларын төзү, реконструкцияләүнең чик параметрларыннан кире кагуга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2018 елның 17 декабрендәге  598 нче номерлы  карары үз көчен югалткан дип тану хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 10.11.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

10.11.2021.

-

23.08.2021

№ 02-01-24-2021/813;

03.11.2021

№ 1144

от 10.11.2021

№ 4546-в

148

02.11.2021

434

2021 елның IV кварталына гомуми торак мәйданының бер квадрат метрының уртача бәясен раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 10.11.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

10.11.2021.

-

25.10.2021

№ 02-01-24-2021;

03.11.2021

№ 1143

от 10.11.2021

№ 4546-в

149

02.11.2021

435

Җир кишәрлеген бирүне алдан килешү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 10.11.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

10.11.2021.

-

13.09.2021

№ 02-01-24-2021/896;

03.11.2021

№ 1142

от 10.11.2021

№ 4546-в

150

08.11.2021

437

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «2020-2025 елларга Яңа Чишмә муниципаль районында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү» муниципаль программасын раслау турында» 2020 елның 06 июнендәге 144 нче номерлы  карарына узгәртүләр кертү турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.11.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.11.2021.

-

01.11.2021

№ 02-01-24-2021/1097;

11.11.2021

№ 1168

от 15.11.2021

№ 4619-в

151

12.11.2021

443

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеген билгеләү турында» 2020 елның 17нче гыйнварендәге 5 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.11.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.11.2021.

-

01.11.2021

№ 02-01-24-2021/1098;

15.11.2021

№ 1187

от 15.11.2021

№ 4619-в

152

16.11.2021

445

Халыкка күрсәтелә торган түләүле хезмәтләр күрсәтүгә чик бәяне раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.11.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.11.2021.

-

18.10.2021

№ 02-01-24-2021;

19.11.2021

№ 1196

от 19.11.2021

№ 4690-в

153

16.11.2021

446

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма

комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы педагогик хезмәткәрләренә – яшь белгечләргә айлык стимуллаштыру өстәмәләрен билгеләү турында» 2019 елның 16 сентябрендәге 229 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.11.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.11.2021.

-

15.11.2021

№ 02-01-20-2021/1150;

19.11.2021

№ 1195

от 19.11.2021

№ 4690-в

154

16.11.2021

447

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Күпфатирлы йортларның ишегалды территориясен төзекләндерү проектын килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2012 елның  26 июненнән 293 нче номерлы карары үз көчен югалткан дип тану хакында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.11.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.11.2021.

-

15.11.2021

№ 02-01-20-2021/1134;

19.11.2021

№ 1194

от 19.11.2021

№ 4690-в

155

16.11.2021

448

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Яңа Чишмә муниципаль районында аренда шартнамәсенә үзгәрешләр кертү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2012 елның 22 июнендәге

311 нче номерлы карары үз көчен югалткан дип тану хакында

 

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.11.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.11.2021.

-

18.10.2021

№ 02-01-24-2021;

19.11.2021

№ 1196

от 19.11.2021

№ 4690-в

156

17.11.2021

450

Кадастр планында җир кишәрлеген яки җир кишәрлекләрен урнаштыру схемасын раслау буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турынд

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 23.11.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

23.11.2021.

-

13.09.2021

№ 02-01-24-2021/897;

22.11.2021

№ 1201

от 23.11.2021

№ 4718-в

157

17.11.2021

451

Җир кишәрлекләрен милеккә түләүсез алу хокукына ия затлар буларак

исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 23.11.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

23.11.2021.

-

20.09.2021

№ 02-01-24-2021/940;

22.11.2021

№ 1200

от 23.11.2021

№ 4718-в

158

24.11.2021

455

Җир кишәрлеген арендага, сатуларда милек итеп бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.11.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.11.2021.

-

13.09.2021

№ 02-01-20-2021/883;

25.11.2021

№ 1211

от 25.11.2021

№ 4746-в

159

24.11.2021

456

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма

комитетының «Яңа Чишмә районында инженер-геологик эзләнүләр башкаруга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2012 елның 22 июненнән 296 нчы номерлы карары үз көчен югалткан дип тану хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.11.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.11.2021.

-

15.11.2021

№ 02-01-20-2021/1149;

25.11.2021

№ 1213

от 25.11.2021

№ 4746-в

160

24.11.2021

457

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2013 елның 8 апрелендәге 173 номерлы карары белән расланган муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын яңа редакциядә бәян итү турында» 2018 елның 12 гыйнварындагы 4 номерлы карарының

үз көчен югалтуын тану хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.11.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.11.2021.

-

15.11.2021

№ 02-01-24-2021/1156;

25.11.2021

№ 1212

от 25.11.2021

№ 4746-в

161

24.11.2021

458

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы халкын үзәкләштерелгән хәбәр итүнең автоматлаштырылган системасы турында Нигезләмәне раслау хакында

 

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.11.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.11.2021.

-

08.11.2021

№ 02-01-24-2021/1109;

25.11.2021

№ 1210

от 25.11.2021

№ 4746-в

162

25.11.2021

462

Опека һәм попечительлек органының аерым вәкаләтен башкаручы

оешмалар эшчәнлеге белән идарә итүне тикшереп торуны гамәлгә ашыру тәртибе турындагы Нигезләмәне раслау хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 30.11.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

30.11.2021.

-

15.11.2021

№ 02-01-24-2021/1126;

25.11.2021

№ 1209

от 30.11.2021

№ 4791-в

163

01.12.2021

472

Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең мәгълүмат системасында булган мәгълүматлар, документлар, материаллар бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 06.12.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

06.12.2021.

-

13.09.2021

№ 02-01-24-2021/888;

03.12.2021

№ 1242

от 06.12.2021

№ 4868-в

164

01.12.2021

475

Социаль файдаланудагы торак фондының торак урыннарына наем шартнамәләре буенча торак урыннар бирелүгә мохтаҗ гражданнарны исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 06.12.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

06.12.2021.

-

13.09.2021

№ 02-01-24-2021/889;

03.12.2021

№ 1241

от 06.12.2021

№ 4868-в

165

02.12.2021

477

Социаль наем шартнамәсе буенча торак урын бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүн

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 06.12.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

06.12.2021.

-

13.09.2021

№ 02-01-24-2021/895;

03.12.2021

№ 1240

от 06.12.2021

№ 4868-в

166

06.12.2021

481

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма

комитетының   «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Муниципаль милектә булган өске су объектын яки аның бер өлешен файдалануга бирү турында карар бирү буенча административ регламентны раслау хакында» 2019 елның 8 ноябрендәге 268 нче номерлы карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында»  2021 елның 17 августындагы  328 нче номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.12.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.12.2021.

-

08.11.2021

№ 02-01-24-2021/1104;

09.12.2021

№ 1282

от 09.12.2021

№ 4922-в

167

06.12.2021

482

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма

комитетының   «Муниципаль милектә булган өске су объектын яки аның бер өлешен файдалануга бирү турында карар бирү буенча административ регламентны раслау хакында» 2019 елның 8 ноябрендәге 268 нче номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.12.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.12.2021.

-

08.11.2021

№ 02-01-24-2021/1103;

09.12.2021

№ 1278

от 09.12.2021

№ 4922-в

168

06.12.2021

483

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма

комитетының   «Зыян күргән гражданнар Реестрына кертү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2018 елның 27 декабрендәге 617 нче номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.12.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.12.2021.

-

08.11.2021

№ 02-01-24-2021/1105;

09.12.2021

№ 1277

от 09.12.2021

№ 4922-в

169

06.12.2021

484

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма

комитетының   «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Зыян күргән гражданнар реестрына кертү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2018 елның 27 декабрендәге 617 номерлы карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» 2021 елның 17 августындагы  330 нчы номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.12.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.12.2021.

-

08.11.2021

№ 02-01-24-2021/1106;

09.12.2021

№ 1276

от 09.12.2021

№ 4922-в

170

06.12.2021

485

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма

комитетының   «Инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләр трассалары схемасын килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2021 елның 27 декабрендәге 616 нчы номерлы карары үз көчен югалткан дип тану турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.12.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.12.2021.

-

08.11.2021

№ 02-01-24-2021/1107;

09.12.2021

№ 1275

от 09.12.2021

№ 4922-в

171

06.12.2021

486

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма

комитетының   «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләр трассалары схемасын килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2018 елның 27 декабрендәге 616 нчы номерлы карарына өстәмәләр һәм үзгәрешләр кертү турында»  2021 елның 17 августындагы 329 нчы номерлы карары үз көчен югалткан дип тану турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.12.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.12.2021.

-

08.11.2021

№ 02-01-24-2021/1108;

09.12.2021

№ 1274

от 09.12.2021

№ 4922-в

172

08.12.2021

489

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2014 елның 24 ноябрендәге 504 номерлы «2015 – 2024 елларга Яңа Чишмә муниципаль районының коррупциягә каршы сәясәтен тормышка ашыру» муниципаль программасы турында» карарына үзгәрешләр кертү турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.12.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.12.2021.

-

29.11.2021

№ 02-01-24/1232-21;

10.12.2021

№ 1289

от 13.12.2021

№ 4961-в

173

08.12.2021

492

«Татарстан Республикасының Яңа Чишмә муниципаль районында өч һәм аннан да күбрәк савым сыеры булган гражданнарга савым аппараты сатып алу чыгымнарының бер өлешен каплау өчен Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибен раслау турында» 2021 елның  28 апреленнән 203 нче номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасының Яңа Чишмә муниципаль районында өч һәм аннан да күбрәк савым сыеры булган гражданнарга савым аппараты сатып алу чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр бирү тәртибенә үзгәрешләр кертү хакында 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.12.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.12.2021.

-

29.11.2021

№ 02-01-24/1232-21;

10.12.2021

№ 1289

от 13.12.2021

№ 4961-в

174

08.12.2021

493

Элмә такталары урнаштыру, элмә такталары урнаштыру дизайн-проектын килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.12.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.12.2021.

-

13.09.2021

№ 02-01-24-2021/890;

10.12.2021

№ 1290

от 13.12.2021

№ 4961-в

175

08.12.2021

497

«Россия Федерациясендә автомобиль юллары һәм юл эшчәнлеге турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 2007 елның 8 ноябрендәге 257-ФЗ номерлы Федераль законның 31 статьясында билгеләнгән вәкаләтләр нигезендә авыр йөкле һәм (яисә) зур габаритлы транспорт чарасына автомобиль юллары буйлап хәрәкәт итүгә

махсус рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.12.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.12.2021.

-

13.09.2021

№ 02-01-24-2021/891;

10.12.2021

№ 1291

от 13.12.2021

№ 4961-в

176

15.12.2021

509

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә каты коммуналь калдыкларны туплау (шул исәптән аларны аерым туплау)  тәртибен раслау турында» 2019 ел, 13 февралендәге 31 нче номерлы карары (2021 елның 27 сентябрендәге 394 номерлы карардагы үзгәрешләр белән)

үз көчен югалткан дип тану хакында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.12.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.12.2021.

-

07.12.2021

№ 02-01-24/1258-21;

15.12.2021

№ 1322

от 16.12.2021

№ 5033-в

177

15.12.2021

510

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының « Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә муниципаль торак контролен тормышка ашыруның административ регламентын раслау турында» 2019 елның 15 апрелендәге 103 нче номерлы карары үз көчен югалткан дип тану хакында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.12.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.12.2021.

-

29.11.2021

№ 02-01-24/1231-21;

15.12.2021

№ 1321

от 16.12.2021

№ 5033-в

178

15.12.2021

511

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2021 елның 17  августындагы 331 нче номерлы, 2021 елның 17  августындагы 332 нче номерлы, 2021 елның 23  августындагы 345 нче номерлы карарлары үз көчләрен югалткан дип тану хакында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.12.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.12.2021.

-

01.12.2021

№ 02-01-24/1244-21;

15.12.2021

№ 1320

от 16.12.2021

№ 5033-в

179

15.12.2021

512

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Төзелешкә рөхсәтнең гамәлдә булу вакытын озайту буенча муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ регламентны раслау турында» 2015 елның 27  августындагы 245 нче номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.12.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.12.2021.

-

01.12.2021

№ 02-01-24/1247-21;

16.12.2021

№ 1329

от 16.12.2021

№ 5033-в

180

15.12.2021

513

Татарстан Республикасының Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә урнашкан белем бирү оешмалары объектларының (территорияләренең) террорчылыктан саклануын тәэмин итүгә бәйле хезмәтләр күрсәтү кыйммәтенең нормативларын раслау һәм 12 сәгатьлек эш режимы белән сак постлары

санын билгеләү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.12.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.12.2021.

-

14.12.2021

№ 02-01-24-2021;

16.12.2021

№ 1328

от 16.12.2021

№ 5033-в

181

15.12.2021

514

«Яңа Чишмә муниципаль районында социаль ипотека программасы буенча торак урыннары алуда кичекмәстән ярдәмгә мохтаҗ гражданнарны тану тәртибен һәм шартларын раслау турында» 2021 елның 30 сентябрендәге 397 нче номерлы Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитеты карары белән расланган Яңа Чишмә муниципаль районында социаль ипотека программасы буенча торак урыннары алуда кичекмәстән ярдәмгә мохтаҗлар буларак тану тәртибенә һәм шартларына үзгәрешләр кертү хакынд

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.12.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.12.2021.

-

10.12.2021

№ 02-01-24/1283-21;

16.12.2021

№ 1327

от 16.12.2021

№ 5033-в

182

15.12.2021

515

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә муниципаль торак фондыннан файдалануга һәм аның сакланышына, торак биналарның санитар һәм техник кагыйдәләргә һәм нормаларга, законнарның башка таләпләренә туры килүенә муниципаль торак контролен гамәлгә ашыру буенча административ регламентны раслау турында» 2016 елның 19 апрелендәге 165 нче номерлы карары үз көчен югалткан дип тану хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.12.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.12.2021.

-

14.12.2021

№ 02-01-24/1312-21;

16.12.2021

№ 1326

от 16.12.2021

№ 5033-в

183

16.12.2021

516

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында» 2018 елның 23 июлендәге 294 нче номерлы карары үз көчен югалткан дип тану хакында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 17.12.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

17.12.2021.

-

14.12.2021

№ 02-01-24/1285-21;

17.12.2021

№ 1339

от 17.12.2021

№ 5041-в

184

16.12.2021

517

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2021 елның 17 сентябрендәге 380 нче номерлы, 2021 елның 17 сентябрендәге 381 нче номерлы карарларының үз көчләрен югалткан дип тану хакында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 17.12.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

17.12.2021.

-

14.12.2021

№ 02-01-24/1286-21;

17.12.2021

№ 1338

от 17.12.2021

№ 5041-в

185

20.12.2021

524

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә муниципаль торак контролен гамәлгә ашыруның административ регламентын раслау турында» 2019 елның 15 апрелендәге 103 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында» 2021 елның 22  июлендәге 298 нче номерлы карары үз көчен югалткан дип тану хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 23.12.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

23.12.2021.

-

14.12.2021

№ 02-01-24/1279-21;

22.12.2021

№ 1388

от 23.12.2021

№ 5135-в

186

20.12.2021

525

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «2021-2025 елларга Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында физик культура һәм спортны үстерү» муниципаль максатчан программасын раслау турында» 2020 елның 11декабрендәге  323 нче номерлы карары белән расланган «2021 – 2025 елларга Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында физик культура һәм спортны үстерү» муниципаль максатчан программасына үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 23.12.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

23.12.2021.

-

16.12.2021

№ 02-01-24;

22.12.2021

№ 1387

от 23.12.2021

№ 5135-в

187

20.12.2021

526

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2019 елның 08 ноябрендәге 264 нче номерлы, от 2016 елның 27 июлендәге 293 нче номерлы, 2021 елның 06 маендагы 220 нче номерлы карарлары үз көчләрен югалткан дип тану хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 23.12.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

23.12.2021.

-

14.12.2021

№ 02-01-24-2021;

22.12.2021

№ 1386

от 23.12.2021

№ 5135-в

188

24.12.2021

536

«Гомуми белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы белем бирү оешмаларына керү турында гаризалар кабул итү» муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2021.

-

01.12.2021

№ 02-01-24/1243-21;

27.12.2021

№ 1415

от 28.12.2021

№ 5236-в

189

24.12.2021

537

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасының Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә гомуми файдаланудагы автомобиль транспортында пассажирлар һәм багаж ташуны оештыру тәртибен раслау турында»  2016 елның 31 августындагы 349 нчы карары үз көчен югалткан дип тану хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2021.

-

20.12.2021

№ 02-01-24-2021/1315;

27.12.2021

№ 1414

от 28.12.2021

№ 5236-в

190

24.12.2021

539

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2013 елның 8 апрелендәге 172 нче карары белән расланган җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын әзерләү һәм бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2018 елның 22 февралендәге 88 нче карары үз көчен югалткан дип тану хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2021.

-

20.12.2021

№ 02-01-24/1352-21;

27.12.2021

№ 1418

от 28.12.2021

№ 5236-в

191

24.12.2021

540

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма

комитетының «Инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләр трассалары схемасын килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2018 елның 27 декабендәге 616 нчы номерлы карары үз көчен югалткан дип тану хакынд

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2021.

-

20.12.2021

№ 02-01-24-2021/1316;

27.12.2021

№ 1417

от 28.12.2021

№ 5236-в

192

24.12.2021

541

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының « Зыян күргән гражданнар реестрына кертү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2018 елның 27 декабрендәге 617 нче номерлы  карары үз көчен югалткан дип тану хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.12.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.12.2021.

-

20.12.2021

№ 02-01-24-2021/1317;

27.12.2021

№ 1416

от 28.12.2021

№ 5236-в

2022 ел

Карарлар

1

10.01.2022

1

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә  муниципаль районы башкарма комитетының 2018елның 08 ноябрендәге 527 номерлы  «Татарстан РеспубликасыЯңа Чишмә муниципаль районы территориясендә  шәһәр яны муниципаль маршрутлары буенча автомобиль транспортының җайга салынулы тарифлары  буенча даими рәвештә пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны гамәлгә ашыруга бәйле эшләрне башкаруга чыгымнар өлешен каплау максатыннан ташучыларга субсидияләр бирү тәртибен раслау турында» карарына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 12.01.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

12.01.2022.

-

27.12.2021

№ 02-01-24-2021/1433;

11.01.2022

№ 4

от 12.01.2022

№ 95-в

2

10.01.2022

2

16 яшькә җиткән балигъ булмаганнарга өйләнешүгә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 12.01.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

12.01.2022.

-

21.12.2021

№ 02-01-24-2021/1353;

11.01.2022

№ 3

от 12.01.2022

№ 95-в

3

11.01.2022

4

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының  хезмәт шартларын һәм хезмәтне саклауны яхшырту буенча 2022-2025 елларга муниципаль программасын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 12.01.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

12.01.2022.

-

21.12.2021

№ 02-01-24-2021/1431;

12.01.2022

№ 24

от 12.01.2022

№ 95-в

4

11.01.2022

5

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеген билгеләү турында» 2020 елның 17 гыйнварындагы 5 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында

(20.01.2020 елның 20 гыйнварындагы 10 нчы номерлы, 2020 елның 27 апрелендәге 100 нче номерлы, 2020 елның 7 маендагы 117 нче номерлы, 2021 елның 12 ноябрендәге 443 нче номерлы карарлардагы үзгәрешләр белән)

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 12.01.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

12.01.2022.

-

20.12.2021

№ 02-01-24-2021;

12.01.2022

№ 23

от 12.01.2022

№ 95-в

5

13.01.2022

7

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2015 елның 12 августындагы 210 нчы номерлы, 2017 елның 25 маендагы 247 нче номерлы, 2019 елның 2 декабрендәге 282 нче номерлы карарларының үз көчләрен югалткан дип тану хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 14.01.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

14.01.2022.

-

10.01.2022

№ 02-01-24-2022/52;

14.01.2022

№ 37

от 14.01.2022

№ 139-в

6

17.01.2022

10

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә сезонлы стационар булмаган сәүдә объектларын һәм җәмәгать туклануы объектларын урнаштыру тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында» 2016 елның 6 июлендәге 274 нче карарына үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.01.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.01.2022.

-

10.01.2022

№ 02-01-24-2022/64;

19.01.2022

№ 56

от 19.01.2022

№ 217-в

7

17.01.2022

11

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2016 елның 24 октябрендәге 429 нчы номерлы, 2018 елның 27 декабрендәге 625 нче номерлы, 2018 елның 27 декабрендәге 631 нче номерлы карарларының үз көчләрен югалтуын тану хакында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.01.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.01.2022.

-

10.01.2022

№ 02-01-24-2022/65;

19.01.2022

№ 55

от 19.01.2022

№ 217-в

8

17.01.2022

12

Каникуллар вакытында балаларның ялын оештыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентны раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.01.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.01.2022.

-

10.01.2022

№ 02-01-24-2022/29;

19.01.2022

№ 54

от 19.01.2022

№ 217-в

9

18.01.2022

13

Өстәмә гомуми белем бирү программаларын, шулай ук спорт әзерлеге программаларын гамәлгә ашыручы муниципаль мәгариф оешмаларына кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.01.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.01.2022.

-

08.12.2021

№ 02-01-24/1261-21;

19.01.2022

№ 53

от 19.01.2022

№ 217-в

10

18.01.2022

16

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә даими пассажирларны  йөртүне оештыру турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.01.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.01.2022.

-

20.12.2021

№ 02-01-24-2021/1350;

19.01.2022

№ 52

от 19.01.2022

№ 217-в

11

28.01.2022

26

Генераль планнан яисә Җирдән файдалану һәм җирлектә (шәһәр округында) төзелеш эшләре алып бару кагыйдәләреннән өземтә бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентны раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 05.02.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

05.02.2022.

-

10.01.2022

№ 02-01-24-2022/54;

28.01.2022

№ 77

от 05.02.2022

№ 438-в

12

28.01.2022

27

Муниципаль торак фондында гражданнарга хезмәт урыныннан найм шартнамәләре буенча торак урыннары бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 05.02.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

05.02.2022.

-

10.01.2022

№ 02-01-24-2022/58;

28.01.2022

№ 76

от 05.02.2022

№ 438-в

13

28.01.2022

28

Ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 05.02.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

05.02.2022.

-

10.01.2022

№ 02-01-24-2022/66;

28.01.2022

№ 75

от 05.02.2022

№ 438-в

14

28.01.2022

29

«2022 - 2024 елларга Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының мәдәни мирас объектларын саклау» муниципаль программасын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 05.02.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

05.02.2022.

-

24.01.2022

№ 02-01-24-2022/86;

28.01.2022

№ 78

от 05.02.2022

№ 438-в

15

28.01.2022

30

«Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү»

ярдәмче программасы буенча торак сатып алу (төзү) хокукы турында

таныклык бирү һәм исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 05.02.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

05.02.2022.

-

10.01.2022

№ 02-01-24-2022/62;

31.01.2022

№ 87

от 05.02.2022

№ 438-в

16

31.01.2022

31

Юл билгеләрендә индивидуаль проектлауның мәгълүмати билгеләрен урнаштыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 05.02.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

05.02.2022.

-

10.01.2022

№ 02-01-24-2022/59;

04.02.2022

№ 116

от 05.02.2022

№ 438-в

17

31.01.2022

32

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының торак урыннарын махсуслаштырылган торак фонды составына кертү һәм аннан төшереп калдыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 05.02.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

05.02.2022.

-

10.01.2022

№ 02-01-24-2022/55;

04.02.2022

№ 117

от 05.02.2022

№ 438-в

18

08.02.2022

40

Социаль файдаланудагы торак фондының торак урыннарына наем шартнамәләре буенча торак урыннары бирүгә мохтаҗ гражданнарны

исәпкә алу буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.02.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.02.2022.

-

10.01.2022

№ 02-01-24-2022/60;

09.02.2022

№ 153

от 09.02.2022

№ 485-в

19

08.02.2022

41

Торак урыннарына мохтаҗлар буларак гражданнарны исәпкә алу буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.02.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.02.2022.

-

17.01.2022

№ 02-01-24-2022/73;

09.02.2022

№ 152

от 09.02.2022

№ 485-в

20

08.02.2022

42

«2022-2026 елларга янгын куркынычсызлыгы»                                                    муниципаль программасын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.02.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.02.2022.

-

24.01.2022

№ 02-01-24-2022/85;

09.02.2022

№ 150

от 09.02.2022

№ 485-в

21

08.02.2022

43

Социаль наем шартнамәсе буенча бирелгән муниципаль торак фондының торак урыннарын алмаштыру документларын рәсмиләштерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау  турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.02.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.02.2022.

-

24.01.2022

№ 02-01-24-2022/88;

09.02.2022

№ 151

от 09.02.2022

№ 485-в

22

08.02.2022

44

«2022 - 2026 елларга Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау һәм су объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итү» муниципаль программасын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.02.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.02.2022.

-

24.01.2022

№ 02-01-24-2022/91;

09.02.2022

№ 154

от 09.02.2022

№ 485-в

23

14.02.2022

49

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма

комитеты каршындагы Иҗтимагый торак комиссиясе нигезләмәсен һәм составын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.02.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.02.2022.

-

10.01.2022

№ 02-01-24-2022/51;

15.02.2022

№ 184

от 15.02.2022

№ 541-в

24

14.02.2022

50

Җирле (муниципаль) әһәмияттәге мәдәни мирас объектын саклап калу эшләрен уздыруга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.02.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.02.2022.

-

24.01.2022

№ 02-01-24-2022/87;

15.02.2022

№ 185

от 15.02.2022

№ 541-в

25

14.02.2022

53

«Яңа Чишмә муниципаль районында үзәкләштерелгән бухгалтерия җитәкчеләре һәм белгечләренең, муниципаль берәмлекләрнең Башкарма комитетлары баш бухгалтерларының һәм бухгалтерларының (муниципаль хезмәткәрләр вазыйфаларына кертелгән вазыйфалардан тыш) хезмәт хакын оештыру һәм түләү шартлары турында» 2019 елның 23 апрелендәге 112 номерлы Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитеты карарына үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 22.02.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

22.02.2022.

-

14.02.2022

№ 02-01-24-2022;

22.02.2022

№ 204

от 22.02.2022

№ 653-в

26

17.02.2022

54

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2013 елның 08 апрелндәге 172 номерлы, 2018 елның 12 гыйнварындагы 4номерлы, 2021 елның 06 маендагы 220номерлы, 2021 елның 15декабрендәге 513 номерлы карарларын үз көчен югалткан дип тану һәм Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2021 елның 24ноябрендәге

457 номерлы карарын юкка чыгару турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 22.02.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

22.02.2022.

-

07.02.2022

№ 02-01-24-2022;

22.02.2022

№ 205

от 22.02.2022

№ 653-в

27

24.02.2022

56

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2006 елның 26 гыйнварындагы 4 номерлы, 2010 елның 15 июлендәге 165 номерлы,   2010 елның 29 июлендәге 183 номерлы, 2010 елның 16 августындагы 203 номерлы, 2011 елның 29 июнендәге 290 номерлы карарларын үз көчләрен югалткан дип тану турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 04.03.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

04.03.2022.

-

21.02.2022

№ 02-01-24-2022/166;

04.03.2022

№ 244

от 04.03.2022

№ 765-в

28

24.02.2022

57

Татарстан Республикасы Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының муниципаль заказ бүлегенә аерым вәкаләтләр һәм функцияләр

йөкләү  турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 04.03.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

04.03.2022.

-

07.02.2022

№ 02-01-24-2022;

04.03.2022

№ 245

от 04.03.2022

№ 765-в

29

24.02.2022

58

Җирле (муниципаль) әһәмияттәге мәдәни мирас объектын саклап калу эшләрен башкаруга йөкләмә бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 04.03.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

04.03.2022.

-

10.01.2022

№ 02-01-24-2022/53;

04.03.2022

№ 246

от 04.03.2022

№ 765-в

30

15.03.2022

65

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы яшьләр сәясәте муниципаль оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында» 2018 елның 22 августындага 344 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 24.03.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

24.03.2022.

-

28.02.2022

№ 02-01-24-2022/188;

20.03.2022

№ 298

от 24.03.2022

№ 1005-в

31

15.03.2022

66

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль мәдәният учреждениеләре хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында» 2018 елның 17 июлендәге 287 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 24.03.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

24.03.2022.

-

21.02.2022

№ 02-01-24-2022;

20.03.2022

№ 299

от 24.03.2022

№ 1005-в

32

17.03.2022

77

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының  2019 елның 15 февралендәге 33 номерлы, 2021елның 14 июлендәге 288 номерлы, 2021елның 23 сентябрендәге 386 номерлы, 2021елның 23 сентябрендәге 385 номерлы, 2021елның 23 сентябрендәге 388 номерлы, 2021елның 23 сентябрендәге 390 номерлы, 2021елның 05 октябрендәге 403 номерлы, 2021елның 17 ноябрендәге 450 номерлы, 2021елның 02 ноябрендәге 435 номерлы, 2021елның 24 ноябрендәге 455 номерлы, 2021елның 17 ноябрендәге 451 номерлы, 2021елның 05 октябрендәге 400 номерлы, 2021 елның 05 октябрендәге 402 номерлы карарлары үз көчләрен югалткан дип тану турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 24.03.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

24.03.2022.

-

28.02.2022

№ 02-01-24-2022/186;

20.03.2022

№ 300

от 24.03.2022

№ 1005-в

33

21.03.2022

79

2022-2024 елларга Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында муниципаль җир контроле өлкәсендә мәҗбүри таләпләрне бозуларны профилактикалау программасын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.03.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.03.2022.

-

24.01.2022

№ 02-01-24-2022/95;

25.03.2022

№ 328

от 28.03.2022

№ 1047-в

34

21.03.2022

80

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «2021-2025 елларга Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында физик культура һәм спортны үстерү» муниципаль максатчан программасын раслау турында» 2020 елның 11декабрендәге  323 нче номерлы карары белән расланган «2021 – 2025 елларга Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында физик культура һәм спортны үстерү» муниципаль максатчан программасына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.03.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.03.2022.

-

28.02.2022

№ 02-01-24-2022/181;

25.03.2022

№ 329

от 28.03.2022

№ 1047-в

35

21.03.2022

81

Аз керемлеләр дип танылган аз керемлеләргә, социаль наем шартнамәләре буенча муниципаль торак фондыннан торак урыннары бирү һәм исәпкә кую максатларында гражданнарны аз керемлеләр дип тану тәртибен раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.03.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.03.2022.

-

07.02.2022

№ 02-01-24-2022;

25.03.2022

№ 330

от 28.03.2022

№ 1047-в

36

21.03.2022

82

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә шәһәр һәм шәһәр яны муниципаль транспорт маршрутларында пассажирлар

һәм багаж ташуны гамәлгә ашыручыларга,  пассажирларның яңа короновируска каршы вакцинация узуын раслый торган шәхси QR-кодлары, яңа коронавирус инфекциясенә каршы вакциналауга медицина каршылыклары булуын раслый торган гамәлдәге шәхси QR-кодлары  булуын тикшерүне гамәлгә ашыручы хезмәткәрләрнең хезмәте өчен түләүгә субсидияләр бирү тәртибен раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.03.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.03.2022.

-

21.02.2022

№ 02-01-24-2022/167;

25.03.2022

№ 331

от 28.03.2022

№ 1047-в

37

28.03.2022

90

«Мәктәпкәчә белем бирү буенча төп белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына (балалар бакчаларына) гаризалар кабул итү, балаларны исәпкә кую һәм кабул итү» муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 30.03.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

30.03.2022.

-

20.12.2021

№ 02-01-24-2021/1344;

30.03.2022

№ 344

от 30.03.2022

№ 1091-в

38

28.03.2022

91

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеген билгеләү турында» 2020 елның 17 гыйнварындагы 5 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында (2020 елның 20 гыйнварындагы 10 нчы номерлы, 2020 елның 27 апрелендәге 100 нче номерлы, 2020 елның 7 маендагы 117 нче номерлы, 2021 елның 12 ноябрендәге 443 нче номерлы, 2022 елның 11 гыйнварындагы 5 номерлы карарлардагы үзгәрешләр белән)

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 30.03.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

30.03.2022.

-

17.01.2022

№ 02-01-24-2022/74;

30.03.2022

№ 343

от 30.03.2022

№ 1091-в

39

28.03.2022

93

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 26 июнендәге 243 номерлы  «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль белем бирү оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында» карарына (Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының  2018 елның 13 ноябрендәге 542 номерлы, 2020 елның 11 июнендәге 146 номерлы, 2021 елның 21 октябрендәге 263 номерлы, 2021 елның 19 ноябрендәге 454 номерлы карарларындагы үзгәрешләр белән) үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 30.03.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

30.03.2022.

-

09.03.2022

№ 02-01-24-2022/212;

30.03.2022

№ 342

от 30.03.2022

№ 1091-в

40

28.03.2022

94

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Территорияне планлаштыру документларын әзерләү һәм раслау буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2021 елның 06 августындагы 318 номерлы карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 30.03.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

30.03.2022.

-

28.02.2022

№ 02-01-24-2022/180;

30.03.2022

№ 341

от 30.03.2022

№ 1091-в

41

28.03.2022

95

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Төзелгән яки үзгәртеп корылган индивидуаль торак төзелеше объектының яки бакча йортының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнар таләпләренә туры килүе (туры килмәве) турында хәбәрнамә юллау буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2021 елның 01 сентябрендәге 358 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турынд

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 30.03.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

30.03.2022.

-

28.02.2022

№ 02-01-24-2022/179;

30.03.2022

№ 340

от 30.03.2022

№ 1091-в

42

28.03.2022

96

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының муниципаль ихтыяҗлары өчен товарлар китерү, эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү предметлары булган муниципаль контрактларны банк хезмәте белән тәэмин итү очракларын билгеләү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 30.03.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

30.03.2022.

-

21.03.2022

№ 02-01-24-2022/345;

30.03.2022

№ 339

от 30.03.2022

№ 1091-в

43

01.04.2022

110

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Төзелешкә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2021 елның 6 сентябрендәге 367 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 08.04.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

08.04.2022.

-

28.03.2022

№ 02-01-24-2022;

03.04.2022

№ 356

от 08.04.2022

№ 1271-в

44

04.04.2022

111

Татарстан Республикасында яңа коронавирус инфекциясе таралуны булдырмау максатларында чикләү чаралары кертелүгә бәйле рәвештә, шәһәр һәм шәһәр яны автомобиль транспортында пассажирлар һәм багаж ташуны даими гамәлгә ашыручы юридик затларның һәм (яки) шәхси эшкуарларның алынмаган керемнәрен каплау өчен Яңа Чишмә муниципаль районы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибен раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 12.04.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

12.04.2022.

-

21.03.2022

№ 02-01-24-2022/348;

12.04.2022

№ 369

от 12.04.2022

№ 1315-в

45

04.04.2022

112

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесе эшчәнлегенә түләүле һәм башка керем китерә торган хезмәтләр күрсәтү турындагы нигезләмәне раслау хакында» 2021 елның 31 августындагы 356 номерлы карары белән расланган «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесе тарафыннан күрсәтелә торган түләүле хезмәтләр исемлегенә  үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 12.04.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

12.04.2022.

-

28.02.2022

№ 02-01-24-2022/182;

12.04.2022

№ 368

от 12.04.2022

№ 1315-в

46

07.04.2022

115

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында спорт резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы муниципаль физкультура спорт оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында» 2020 елның 30 гыйнварында 16 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 12.04.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

12.04.2022.

-

21.03.2022

№ 02-01-24-2022/347;

12.04.2022

№ 367

от 12.04.2022

№ 1315-в

47

11.04.2022

117

Хөкем ителүчеләрнең мәҗбүри һәм төзәтү эшләре рәвешендә                                       җәза үтәү урыннарын билгеләү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.04.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.04.2022.

-

11.04.2022

№ 02-01-24-2022;

17.04.2022

№ 386

от 19.04.2022

№ 2420-в

48

14.04.2022

118

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы башкарма комитеты  мәгариф бүлеге» муниципаль учреждениесең мәгълүмати-методик бүлеге хезмәткәрләренең Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы мәгариф хезмәткәрләренең һөнәри квалификация төркеменең белем бирү эшчәнлеген методик һәм мәгълүмати-техник тәэмин итү буенча тапшырылган дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы хезмәткәрләренә езмәт өчен түләү шартлары турындагы нигезләмәне раслау

шартлары турындагы нигезләмәне раслау хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 20.04.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

20.04.2022.

-

11.04.2022

№ 02-01-24-2022;

17.04.2022

№ 387

от 20.04.2022

№ 2461-в

49

14.04.2022

120

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасының Яңа Чишмә муниципаль районында өч һәм аннан да күбрәк савым сыеры булган гражданнарга савым аппараты сатып алу чыгымнарының бер өлешен каплау өчен Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибен раслау турында» 2021 елның 28 апрелендәге 203 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасының Яңа Чишмә муниципаль районында өч һәм аннан да күбрәк савым сыеры булган гражданнарга савым аппараты сатып алу чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр бирү тәртибенә үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 20.04.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

20.04.2022.

-

04.04.2022

№ 02-01-24-2022;

17.04.2022

№ 385

от 20.04.2022

№ 2461-в

50

25.04.2022

129

Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Яңа Чишмә районының социаль-икътисадый үсеше» коммерциячел булмаган Хәйрия Фонды коммерциягә карамаган оешмасына Яңа Чишмә авылында «ЗАГС белән балалар сәнгать мәктәбе» төзелеше белән бәйле чыгымнарны каплауга субсидияләр бирү тәртибен раслау турында» 2018 елның 18 июнендәге

235 номерлы карары үз көчен югалткан дип санау хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.04.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.04.2022.

-

18.04.2022

№ 02-01-24-2022;

28.04.2022

№ 412

от 28.04.2022

№ 2559-в

51

12.05.2022

145

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Өстәмә гомуми белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы муниципаль белем бирү оешмаларына кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»  2022 елның 18 гыйнварындагы 13 нче карары белән расланган өстәмә гомуми белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы муниципаль белем бирү оешмаларына кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең, шулай ук спорт әзерлеге программасын гамәлгә ашыручы муниципаль белем бирү оешмаларына кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең  административ регламентына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.05.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.05.2022.

-

04.05.2022

№ 02-01-24-2022;

17.05.2022

№ 452

от 19.05.2022

№ 2744-в

52

12.05.2022

146

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Бакча йортын торак йорт һәм торак йортны бакча йорты

дип тану буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2021 елның 2 августындагы 308 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.05.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.05.2022.

-

04.05.2022

№ 02-01-24-2022;

17.05.2022

№ 453

от 19.05.2022

№ 2744-в

53

12.05.2022

147

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Төзелгән яки үзгәртеп корылган индивидуаль торак төзелеше объектының яки бакча йортының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнар таләпләренә туры килүе (туры килмәве) турында хәбәрнамә юллау буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2021 елның 01 сентябрендәге 358 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.05.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.05.2022.

-

04.05.2022

№ 02-01-24-2022;

17.05.2022

№ 454

от 19.05.2022

№ 2744-в

54

12.05.2022

148

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Торак урыны, торак урыны яшәү өчен яраксыз һәм күпфатирлы йортны авария хәлендә һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә тиеш дип тану буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2021 елның 21 апрелендәге 194 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.05.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.05.2022.

-

04.05.2022

№ 02-01-24-2022;

17.05.2022

№ 455

от 19.05.2022

№ 2744-в

55

12.05.2022

149

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Индивидуаль торак төзелеше яисә бакча йорты параметрлары планлаштырыла торган төзелеш турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән параметрларның билгеләнгән параметрларга туры килүе һәм җир кишәрлегендә индивидуаль торак төзелеше объектын яки бакча йортын урнаштыру мөмкинлеге турында хәбәрнамә юлламасы буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2021 елның 01 сентябрендәге 359 номерлы карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.05.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.05.2022.

-

04.05.2022

№ 02-01-24-2022;

17.05.2022

№ 456

от 19.05.2022

№ 2744-в

56

12.05.2022

150

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә  муниципаль районы башкарма комитетының «Татарстан РеспубликасыЯңа Чишмә муниципаль районы территориясендә  шәһәр яны муниципаль маршрутлары буенча автомобиль транспортының җайга салынулы тарифлары  буенча даими рәвештә пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны гамәлгә ашыруга бәйле эшләрне башкаруга чыгымнар өлешен каплау максатыннан ташучыларга субсидияләр бирү тәртибен раслау турында» 2018елның 08 ноябрендәге 527 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.05.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.05.2022.

-

04.05.2022

№ 02-01-24-2022;

17.05.2022

№ 457

от 19.05.2022

№ 2744-в

57

12.05.2022

151

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы җирле үзидарә органнары тарафыннан муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибе турында» 2021 елның 20 февралендәге 76 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының җирле үзидарә органнары тарафыннан муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ

регламентларын эшләү һәм раслау тәртибенә үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.05.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.05.2022.

-

04.05.2022

№ 02-01-24-2022;

17.05.2022

№ 451

от 19.05.2022

№ 2744-в

58

20.05.2022

157

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт бирү, элек бирелгән рөхсәтләрне юкка чыгару буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2021 елның 6 сентябрендәге 366 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.05.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.05.2022.

-

16.05.2022

№ 02-01-24-2022;

23.05.2022

№ 470

от 25.05.2022

№ 2802-в

59

26.05.2022

158

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга сөтчелек юнәлешендә мини-фермалар төзү өчен агач (урман) материаллары, цемент һәм керамзит блоклар (төзелеш материаллары) сатып алуга субсидияләр бирү тәртибен раслау турында» 2021 елның 9 февралендәге 54 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.05.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.05.2022.

-

23.05.2022

№ 02-01-24-2022;

26.05.2022

№ 486

от 30.05.2022

№ 2850-в

60

26.05.2022

159

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы бюджетыннан Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Яңа Чишмә авылыннан 11 километрдан ераграк урнашкан һәм аз халыклы авыл пунктларына кулланучылар кооперациясе оешмалары тарафыннан  беренче чиратта кирәкле товарлар китерүгә бәйле чыгымнарының бер өлешен каплау өчен юридик затларга (дәүләт (муниципаль) учреждениеләргә субсидияләрдән тыш) субсидияләр бирү тәртибен раслау турында» Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2019 елның 15 октябрендәге 251 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.05.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.05.2022.

-

23.05.2022

№ 02-01-24-2022;

26.05.2022

№ 485

от 30.05.2022

№ 2850-в

61

30.05.2022

161

Җирле (муниципаль) әһәмияттәге мәдәни мирас объектын саклап калу эшләрен башкаруга проект документларын килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 31.05.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

31.05.2022.

-

30.05.2022

№ 02-01-24-2022;

31.05.2022

№ 490

от 31.05.2022

№ 2864-в

62

21.06.2022

173

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Торак урыны, торак урыны яшәү өчен яраксыз һәм күпфатирлы йортны авария хәлендә һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә тиеш дип тану буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2021 елның 21 апрелендәге 194 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 21.06.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

21.06.2022.

-

06.06.2022

№ 02-01-24-2022;

21.06.2022

№ 568

от 21.06.2022

№ 3084-в

63

30.06.2022

176

«2023-2028 елларга «Медицина», «Мәгариф», «Авыл хуҗалыгы», «Архитектура», «Икътисад» һәм «Мәдәният» профильле юнәлешләр буенча Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетыннан максатчан килешүләр буенча югары белем бирү мәгариф учреждениеләренә керүче студентларга «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы» муниципаль берәмлеге территориясендә эшкә урнаштыру максаты белән ярдәм итү» муниципаль программасын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 04.07.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

04.07.2022.

-

20.06.2022

№ 02-01-24-2022;

04.07.2022

№ 607

от 04.07.2022

№ 3262-в

64

30.06.2022

179

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Аз керемле гражданнарга, социаль наем шартнамәләре буенча муниципаль торак фондыннан торак урыннары бирү һәм исәпкә кую максатларында гражданнарны аз керемлеләр дип тану тәртибен раслау турында» 2012 елның 21 мартындагы 81 номерлы карары үз көчен югалткан дип санау хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 04.07.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

04.07.2022.

-

27.06.2022

№ 02-01-24-2022/522;

04.07.2022

№ 606

от 04.07.2022

№ 3262-в

65

30.06.2022

181

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «2021 – 2025 елларга Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында физик культура һәм спортны үстерү» муниципаль максатчан программасын раслау турында» 2020 елның 11декабрендәге  323 номерлы карары белән расланган «2021 – 2025 елларга Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында физик культура һәм спортны үстерү» муниципаль максатчан программасына үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 04.07.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

04.07.2022.

-

27.06.2022

№ 02-01-24-2022;

04.07.2022

№ 605

от 04.07.2022

№ 3262-в

66

12.07.2022

190

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «2015 – 2024 елларга Яңа Чишмә муниципаль районының коррупциягә каршы сәясәтен тормышка ашыру» муниципаль программасы турында» 2014 елның 24 ноябрендәге 504 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 14.07.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

14.07.2022.

-

11.07.2022

№ 02-01-24-2022;

13.07.2022

№ 641

от 14.07.2022

№ 3388-в

67

15.07.2022

191

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитеты каршындагы иҗтимагый торак комиссиясе составын һәм нигезләмәсен раслау турында» 2022 елның 14 февралендәге 49 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 18.07.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

18.07.2022.

-

11.07.2022

№ 02-01-24-2022;

15.07.2022

№ 650

от 18.07.2022

№ 3431-в

68

15.07.2022

192

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «16 яшькә җиткән балигъ булмаганнарга никахка керүгә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2022 елның 10 гыйнварындагы 2 номерлы карары үз көчен югалткан дип тану хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 18.07.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

18.07.2022.

-

11.07.2022

№ 02-01-24-2022;

15.07.2022

№ 649

от 18.07.2022

№ 3431-в

69

03.08.2022

205

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеген билгеләү турында» 2020 елның 17 гыйнварындагы 5 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында

(2020 елның 20 гыйнварындагы 10 нчы номерлы, 2020 елның 27 апрелендәге 100 нче номерлы, 2020 елның 7 маендагы 117 нче номерлы, 2021 елның

12 ноябрендәге 443 нче номерлы, 2022 елның 11 гыйнварындагы 5 номерлы, 2022 елның 28 мартындагы 91 номерлы  карарлардагы үзгәрешләр белән)

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 08.08.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

08.08.2022.

-

11.07.2022

№ 02-01-24-2022;

04.08.2022

№ 675

от 08.08.2022

№ 3624-в

70

03.08.2022

207

Торакны торак бина, торак урынны яшәү өчен яраксыз дип тану  һәм күпфатирлы йортны авария хәлендәге һәм сүтелергә яисә реконструкцияләнергә тиешле дип тану буенча муниципаль хезмәт

күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 08.08.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

08.08.2022.

-

10.01.2022

№ 02-01-24-2022/63;

04.08.2022

№ 674

от 08.08.2022

№ 3624-в

71

03.08.2022

208

Җирле әһәмияттәге автомобиль юлларыннан файдаланучыларга автомобиль юлларының торышы турында мәгълүмат бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.08.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.08.2022.

-

10.01.2022

№ 02-01-24-2022/56;

04.08.2022

№ 673

от 08.08.2022

№ 3624-в

72

11.08.2022

211

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Генераль планнан яисә Җирдән файдалану һәм җирлекне

(шәһәр округын) төзү кагыйдәләреннән өземтә бирү буенча муниципаль

хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2022 елның 28 гыйнварындагы 26 номерлы карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.08.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.08.2022.

-

08.08.2022

№ 02-01-24;

12.08.2022

№ 701

от 15.08.2022

№ 3698-в

73

11.08.2022

212

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү» ярдәмче программасы буенча торак сатып алу (төзү) хокукы турында таныклык бирү һәм исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау хакында»  2022 елның 28 гыйнварындагы 30 номерлы карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.08.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.08.2022.

-

08.08.2022

№ 02-01-24;

12.08.2022

№ 700

от 15.08.2022

№ 3698-в

74

11.08.2022

213

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Юл билгеләрендә индивидуаль проектлауның мәгълүмати билгеләрен урнаштыруны килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2022 елның 31 гыйнварындагы 31 номерлы карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.08.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.08.2022.

-

08.08.2022

№ 02-01-24;

12.08.2022

№ 699

от 15.08.2022

№ 3698-в

75

11.08.2022

214

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Социаль наем шартнамәсе буенча бирелгән муниципаль торак фондының торак урыннарын алмаштыру документларын рәсмиләштерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2022 елның 8 февралендәге 43 номерлы карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.08.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.08.2022.

-

08.08.2022

№ 02-01-24;

12.08.2022

№ 698

от 15.08.2022

№ 3698-в

76

15.08.2022

217

Су объектларының төбен һәм ярларын үзгәртү белән бәйле су төбен  тирәнәйтү һәм башка эшләр башкарганда алынган су төбе балчыгын  куллану турында карар кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 17.08.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

17.08.2022.

-

05.08.2022

№ 02-01-24-22;

16.08.2022

№ 708

от 17.08.2022

№ 3733-в

77

15.08.2022

218

Авиация эшләре, парашют сикерүләре, һава судноларының күрсәткеч очышлары, пилотсыз очу аппаратлары, җирлек территориясе өстеннән бәйле аэростатлар күтәрү өчен рөхсәтләр бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 17.08.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

17.08.2022.

-

24.01.2022

№ 02-01-24-2022/90;

16.08.2022

№ 709

от 17.08.2022

№ 3733-в

78

17.08.2022

220

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында хезмәтне саклау буенча координация советы турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.08.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.08.2022.

-

05.08.2022

№ 02-01-24-22;

19.08.2022

№ 734

от 19.08.2022

№ 3776-в

79

17.08.2022

221

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Яңа Чишмә балалар сәнгать мәктәбе» муниципаль бюджет өстәмә белем бирү учреждениесе тарафыннан эшчәнлеккә керем китерә торган түләүле хезмәтләр күрсәтү турындагы нигезләмәне раслау хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.08.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.08.2022.

-

08.08.2022

№ 02-01-24-2022;

19.08.2022

№ 733

от 19.08.2022

№ 3776-в

80

17.08.2022

222

Авыл җирлегендә яшәүче гражданнарга, шул исәптән яшь гаиләләргә һәм яшь белгечләргә торак төзелешенә (сатып алуга) социаль түләүләр бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.08.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.08.2022.

-

08.08.2022

№ 02-01-24;

19.08.2022

№ 732

от 19.08.2022

№ 3776-в

81

23.08.2022

226

Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак шартларын яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую, яңадан теркәү һәм исәпкә алу эшенә үзгәрешләр кертү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.08.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.08.2022.

-

05.08.2022

№ 02-01-24-22;

24.08.2022

№ 755

от 25.08.2022

№ 3847-в

82

23.08.2022

227

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында җирле әһәмияттәге автомобиль юллары буйлап хәрәкәт иткәндә авыр йөкле транспорт чаралары китерә торган зыян күләмен исәпләү

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.08.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.08.2022.

-

22.08.2022

№ 02-01-24-2022;

24.08.2022

№ 756

от 25.08.2022

№ 3847-в

83

23.08.2022

228

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль белем бирү оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында» 2018 елның 26 июнендәге 243 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында (Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының  2018 елның 13 ноябрендәге 542 номерлы, 2020 елның 11 июнендәге 146 номерлы, 2021 елның 21 октябрендәге 263 номерлы, 2021 елның 19 ноябрендәге 454 номерлы, 2022 елның 28 мартындагы 93 номерлы карарлары белән кертелгән үзгәрешләр белән

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.08.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.08.2022.

-

08.08.2022

№ 02-01-24;

24.08.2022

№ 757

от 25.08.2022

№ 3847-в

84

23.08.2022

234

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2021 елның 06 сентябрендәге «Төзелешкә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 367 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.08.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.08.2022.

-

22.08.2022

№ 02-01-24-2022;

24.08.2022

№ 758

от 25.08.2022

№ 3847-в

85

23.08.2022

235

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә шәһәр һәм шәһәр яны элемтәсендәге муниципаль маршрутларда пассажирлар һәм багаж ташуны гамәлгә ашыручы пассажирларга яңа коронавирус инфекциясенә каршы вакцинация узуны раслаучы персональ QR-кодлар, яңа коронавирус инфекциясенә каршы вакциналаштыруга медицина каршы күрсәткечләре булуны раслаучы гамәлдәге шәхси  QR-кодлар булуын тикшерүне гамәлгә ашыручы хезмәткәрләрнең хезмәте өчен түләүгә субсидияләр бирү тәртибен раслау турында» 2022 елның 22 мартындагы 82 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.08.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.08.2022.

-

22.08.2022

№ 02-01-24-2022;

24.08.2022

№ 759

от 25.08.2022

№ 3847-в

86

23.08.2022

236

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Яңа Чишмә муниципаль районы бюджетыннан шәһәр һәм

шәһәр яны юлларында даими рәвештә пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны гамәлгә ашыручы юридик затларның һәм (яисә) индивидуаль эшкуарларның шәһәр һәм шәһәр яны юлларында муниципаль маршрутлар буенча даими рәвештә автомобиль транспортында пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны гамәлгә ашыручы юридик затларның һәм (яисә) индивидуаль эшкуарларның алынмаган керемнәрен каплауга субсидияләр бирү тәртибен раслау турында» 2022 елның 04 апрелендәге 111 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.08.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.08.2022.

-

22.08.2022

№ 02-01-24-2022;

24.08.2022

№ 760

от 25.08.2022

№ 3847-в

87

25.08.2022

239

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф бүлеге»  муниципаль учреждениесенең Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы  белем бирү эшчәнлеген методик һәм мәгълүмати-техник тәэмин итү буенча дәүләт вәкаләтләрен  гамәлгә ашыручы   һөнәри квалификация төркеме педагогик хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турындагы нигезләмәсен раслау хакында» 2022 елның 14 апрелендәге 118 номерлы  карары белән расланган «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф бүлеге»  муниципаль учреждениесенең Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы  белем бирү эшчәнлеген методик һәм мәгълүмати-техник тәэмин итү буенча дәүләт вәкаләтләрен  гамәлгә ашыручы   һөнәри квалификация төркеме педагогик хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 29.08.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

29.08.2022.

-

15.08.2022

№ 02-01-24-2022;

26.08.2022

№ 766

от 29.08.2022

№ 3899-в

88

07.09.2022

245

Социаль наем шартнамәсе буенча торак урын бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 07.09.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

07.09.2022.

-

29.08.2022

№ 02-01-24-2022;

07.09.2022

№ 801

от 07.09.2022

№ 4013-в

89

12.09.2022

249

Күпфатирлы йортта торакны үзгәртеп коруны һәм (яисә) үзгәртеп планлаштыруны үткәрүне килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.09.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.09.2022.

-

29.08.2022

№ 02-01-24-2022;

13.09.2022

№ 813

от 13.09.2022

№ 4075-в

90

12.09.2022

250

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының бюджет өлкәсе хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү буенча Бердәм тариф челтәре кагылмый торган аерым оешма хезмәткәрләренең вазыйфаи окладларын арттыру турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.09.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.09.2022.

-

05.09.2022

№ 02-01-24-2022;

13.09.2022

№ 814

от 13.09.2022

№ 4075-в

91

12.09.2022

251

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында   үзәкләштерелгән бухгалтерия җитәкчеләре һәм белгечләренең, муниципаль берәмлекләрнең Башкарма комитетлары баш хисапчыларының һәм хисапчыларының (муниципаль хезмәткәрләр вазыйфаларына кертелгән вазыйфалардан тыш) вазыйфаи окладларын арттыру турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.09.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.09.2022.

-

05.09.2022

№ 02-01-24-2022;

13.09.2022

№ 815

от 13.09.2022

№ 4075-в

92

12.09.2022

252

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә

су объектларын шәхси һәм көнкүреш ихтыяҗлары өчен гомуми файдалану кагыйдәләрен раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.09.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.09.2022.

-

05.09.2022

№ 02-01-24-2022;

13.09.2022

№ 816

от 13.09.2022

№ 4075-в

93

12.09.2022

253

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә мәҗбүри эшләр төрләрен һәм административ җәза үтәлә торган оешмалар исемлеген билгеләү турында» 2021 елның 6 маендагы

221 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 14.09.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

14.09.2022.

-

12.09.2022

№ 02-01-24-2022;

13.09.2022

№ 817

от 14.09.2022

№ 4090-в

94

12.09.2022

254

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Җирләү эше мәсьәләләре буенча махсус хезмәт турында»

2009 елның 26 ноябрендәге 256 карарының үз көчен югалтуын тану хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 14.09.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

14.09.2022.

-

12.09.2022

№ 02-01-24-2022;

13.09.2022

№ 818

от 14.09.2022

№ 4090-в

95

12.09.2022

255

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының  «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Яңа Чишмә балалар сәнгать мәктәбе» муниципаль бюджет өстәмә белем бирү учреждениесе тарафыннан эшчәнлеккә керем китерә торган түләүле хезмәтләр күрсәтү турындагы нигезләмәне раслау хакында» 2022 елның 17 августындагы 221 номерлы карары белән расланган «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Яңа Чишмә Балалар сәнгать мәктәбе» муниципаль бюджет өстәмә белем бирү учреждениесе тарафыннан эшчәнлеккә керем китерә торган түләүле хезмәтләр күрсәтү турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр  кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 14.09.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

14.09.2022.

-

12.09.2022

№ 02-01-24-2022;

13.09.2022

№ 819

от 14.09.2022

№ 4090-в

96

12.09.2022

256

«Мәктәпкәчә белем бирүнең төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыра торган муниципаль мәгариф оешмаларына (балалар бакчалары) балаларны исәпкә кую һәм җибәрү» муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 14.09.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

14.09.2022.

-

12.09.2022

№ 02-01-24-2022;

13.09.2022

№ 820

от 14.09.2022

№ 4090-в

97

20.09.2022

265

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга сөтчелек юнәлешендә мини-фермалар төзү өчен агач (урман) материаллары, цемент һәм керамзит блоклар (төзелеш материаллары) сатып алуга субсидияләр бирү тәртибен раслау турында» 2021 елның 9 февралендәге 54 номерлы карарына (2022 елның 26 маендагы 158 номерлы карардагы үзгәрешләр белән) үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.09.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.09.2022.

-

12.09.2022

№ 02-01-24-2022;

20.09.2022

№ 838

от 27.09.2022

№ 4239-в

98

22.09.2022

270

Татарстан РеспубликасыЯңа Чишмә муниципаль районы территориясендә мәҗбүри эшләр рәвешендә административ җәза бирелә торган оешмалар исемлеген һәм мәҗбүри эш төрләрен билгеләү турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.09.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.09.2022.

-

27.09.2022

№ 848

от 27.09.2022

№ 4239-в

99

10.10.2022

282

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы                                  Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында үзәкләштерелгән бухгалтерия  җитәкчеләренең һәм белгечләренең,          муниципаль берәмлекләр Башкарма комитетларының баш бухгалтерларының һәм бухгалтерларының (муниципаль хезмәткәрләр вазыйфаларына кертелгән вазыйфалардан тыш) вазыйфаи окладларын  арттыру турында» 2022 елның 12 сентябрендәге 251 номерлы карарын гамәлдән чыгару хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.10.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.10.2022.

-

03.10.2022

№ 02-01-24-2022;

10.10.2022

№ 911

от 13.10.2022

№ 4486-в

100

10.10.2022

283

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Гражданнар оборонасы, халыкны һәм территорияләрне                  табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итү өлкәсендә муниципаль берәмлек хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турындагы нигезләмәне раслау хакында» 2017 елның 14 сентябрендәге 466 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.10.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.10.2022.

-

03.10.2022

№ 02-01-24-2022;

10.10.2022

№ 910

от 13.10.2022

№ 4486-в

101

14.10.2022

295

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак шартларын яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2021нче елның 31 августындагы 355 номерлы  карарына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.10.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.10.2022.

-

14.10.2022

№ 02-01-24-2022;

20.09.2022

№ 839;

16.10.2022

№ 919

от 19.10.2022

№ 4565-в

102

17.10.2022

296

Күпфатирлы йортта гомуми мөлкәтне капиталь ремонтлау буенча башкарылган эшләрне һәм (яки) күрсәтелгән хезмәтләрне кабул итү тәртибе һәм Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә 2022 елда капиталь ремонт тәмамланган күпфатирлы йортларны файдалануга тапшыру буенча эш комиссиясе составын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.10.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.10.2022.

-

07.10.2022

№ 904;

17.10.2022

№ 02-01-24-2022;

20.10.2022

№ 928

 

от 28.10.2022

№ 4708-в

103

18.10.2022

300

«Татарстан Республикасының Яңа Чишмә муниципаль районында өч һәм аннан да күбрәк савым сыерлары булган шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга саву аппараты сатып алуга чыгымнар өлешен каплауга Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибен раслау турында»Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2021 елның 28 апрелендәге 203 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.10.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.10.2022.

-

11.09.2022

№ 811;

17.10.2022

№ 02-01-24-2022;

19.10.2022

№ 921

 

от 28.10.2022

№ 4708-в

104

21.10.2022

302

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесе эшчәнлегенә керем китерә торган түләүле хезмәтләр күрсәтү турындагы нигезләмәне раслау хакында» 2021 елның 31 августындагы 356 номерлы  карарына                                                   үзгәреш кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.10.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.10.2022.

-

07.10.2022

№ 898;

17.10.2022

№ 02-01-24-2022;

26.10.2022

№ 936

 

от 28.10.2022

№ 4708-в

105

01.11.2022

316

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы бюджетыннан Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы үзәге – Яңа Чишмә авылыннан 11 километрдан ераграк урнашкан авыл торак пунктларына беренче чиратта кирәкле товарларны китерүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен каплау өчен кулланучылар кооперациясе оешмаларына субсидияләр бирү тәртибен раслау турында» 2021 елның                    03 июнендәге 242 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 02.11.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

02.11.2022.

-

14.09.2022

№ 828;

26.10.2022

№ 02-01-24-2022;

02.11.2022

№ 990

 

от 02.11.2022

№ 4817-в

106

03.11.2022

319

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Торак урыннарына мохтаҗлар буларак гражданнарны исәпкә алу буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2022 елның 08 февралендәге 41 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 03.11.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

03.11.2022.

-

20.09.2022

№ 840;

14.10.2022

№ 02-01-24-2022;

02.11.2022

№ 991

от 03.11.2022

№ 4832-в

107

03.11.2022

320

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә җирләү эше мәсьәләләре буенча махсуслаштырылган хезмәт булдыру турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 03.11.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

03.11.2022.

-

20.10.2022

№ 927

26.10.2022

№ 02-01-24-2022;

02.11.2022

№ 992

от 03.11.2022

№ 4832-в

108

07.11.2022

322

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Өстәмә гомуми белем бирү программаларын, шулай ук спорт әзерлеге программаларын гамәлгә ашыручы муниципаль мәгариф оешмаларына кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2022 елның 18 гыйнварындагы 13 номерлы карары белән расланган Өстәмә гомуми белем бирү программаларын, шулай ук спорт әзерлеге программаларын гамәлгә ашыручы муниципаль мәгариф оешмаларына кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 08.11.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

08.11.2022.

-

23.10.2022

№ 934;

02.11.2022

№ 02-01-24-2022;

07.11.2022

№ 1008

от 08.11.2022

№ 4876-в

109

07.11.2022

323

Авыл территорияләрендә яшәүче гражданнарны торак төзелешенә (сатып алуга) социаль түләүләрдән файдаланып торак шартларын яхшыртырга теләк белдергән катнашучылар исемлегенә, шулай ук торак урынын наем шартнамәсе буенча бирелә торган авыл территорияләрендә торак төзү (сатып алу) буенча чараларда катнашучылар исемлегенә кертү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.11.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.11.2022.

-

10.09.2022

№ 806;

05.09.2022

№ 02-01-24-2022;

07.11.2022

№ 1009

от 15.11.2022

№ 5010-в

110

07.11.2022

324

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә агып төшүче суларны ташландык суларны агызу  системасына (канализация) агызуны (бүлеп чыгару) гамәлгә ашыручы абонентлар өчен агып төшүче сулар составы нормативларын раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.11.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.11.2022.

-

20.10.2022

№ 930;

06.06.2022

№ 02-01-24-2022;

07.11.2022

№ 1010

от 15.11.2022

№ 5010-в

111

07.11.2022

325

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының җирле әһәмияттәге гомуми файдаланудагы автомобиль юлларына юл сервисы объектларын тоташтыру хезмәтләре бәясен һәм исемлеген раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.11.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.11.2022.

-

21.10.2022

№ 932;

02.11.2022

№ 02-01-24-2022;

07.11.2022

№ 1011

от 15.11.2022

№ 5010-в

112

07.11.2022

326

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының җирле әһәмияттәге автомобиль юлларының бүленгән полосаларын һәм юл буе полосаларын билгеләү һәм алардан файдалану тәртибен раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.11.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.11.2022.

-

21.10.2022

№ 933;

02.11.2022

№ 02-01-24-2022;

08.11.2022

№ 1012

от 15.11.2022

№ 5010-в

113

14.11.2022

329

Татарстан Республикасының Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә бинаны торак урыны, торак урынын яшәү өчен яраксыз,  күпфатирлы йортны авария хәлендәге һәм сүтелергә тиешле торак урыны дип тану буенча ведомствоара комиссия төзү турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 18.11.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

18.11.2022.

-

26.10.2022

№ 938;

14.11.2022

№ 02-01-24-2022;

17.11.2022

№ 1026

от 18.11.2022

№ 5037-в

114

17.11.2022

332

Адресларны бирү, үзгәртү һәм юкка чыгару буенча муниципаль хезмәт

«Ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының

2022 елның 28 гынварындагы 28 номерлы карары белән расланган ваклап

сату базарын оештыру хокукына рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт

 күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 18.11.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

18.11.2022.

-

02.11.2022

№ 993;

11.11.2022

№ 02-01-24-2022;

17.11.2022

№ 1027

от 18.11.2022

№ 5037-в

115

17.11.2022

333

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының 2023-2027 елларга «Сәләтле балалар» муниципаль программасын раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 18.11.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

18.11.2022.

-

01.11.2022

№ 983;

10.11.2022

№ 02-01-24-2022;

17.11.2022

№ 1028

от 18.11.2022

№ 5037-в

116

17.11.2022

335

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының аерым актларына үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 22.11.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

22.11.2022.

-

26.10.2022

№ 937;

14.11.2022

№ 02-01-24-2022;

21.11.2022

№ 1037

от 22.11.2022

№ 5090-в

117

17.11.2022

336

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль мәгариф оешмалары җитәкчеләрен һәм җитәкче вазыйфасына кандидатларны аттестацияләү турында нигезләмәне раслау хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 22.11.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

22.11.2022.

-

26.09.2022

№ 847;

11.11.2022

№ 02-01-24-2022;

21.11.2022

№ 1035

от 22.11.2022

№ 5090-в

118

17.11.2022

337

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Каникул вакытында балаларның ялын оештыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтү турында административ регламентны раслау хакында» 2022 елның 17 гыйнварындагы 12 номерлы карары белән расланган каникул вакытында балаларның ялын оештыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 22.11.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

22.11.2022.

-

27.10.2022

№ 939;

14.11.2022

№ 02-01-24-2022;

21.11.2022

№ 1038

от 22.11.2022

№ 5090-в

119

17.11.2022

338

Бинаны торак урыны, торак урынын яшәү өчен яраксыз һәм күпфатирлы йортны авария хәлендә һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә тиешле дип тану буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 22.11.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

22.11.2022.

-

21.10.2022

№ 931;

26.10.2022

№ 02-01-24-2022;

21.11.2022

№ 1036

от 22.11.2022

№ 5090-в

120

23.11.2022

343

Юл билгеләрендә индивидуаль проектлауның мәгълүмати билгеләрен урнаштыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.11.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.11.2022.

-

27.10.2022

№ 940;

14.11.2022

№ 02-01-24-2022;

24.11.2022

№ 1040

от 25.11.2022

№ 5127-в

121

23.11.2022

345

«2023-2030 елларга Яңа Чишмә муниципаль районында Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасының башка телләрен саклау, өйрәнү һәм үстерү» муниципаль программасын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.11.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.11.2022.

-

02.11.2022

№ 995;

14.11.2022

№ 02-01-24-2022;

24.11.2022

№ 1041

от 25.11.2022

№ 5127-в

122

25.11.2022

346

Җирле (муниципаль) әһәмияттәге мәдәни мирас объектын саклап калу  буенча эшләрне башкаруга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 29.11.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

29.11.2022.

-

01.11.2022

№ 969;

11.11.2022

№ 02-01-24-2022;

28.11.2022

№ 1046

от 29.11.2022

№ 5167-в

123

01.12.2022

349

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль белем бирү оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында» 2018 елның 26 июнендәге 243 номерлы (Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының  2018 елның 13 ноябрендәге 542 номерлы, 2020 елның 11 июнендәге 146 номерлы, 2021 елның 21 октябрендәге 263 номерлы, 2021 елның 19 ноябрендәге 454 номерлы, 2022 елның 28 мартындагы 93 номерлы карарлары белән кертелгән үзгәрешләр белән) карарына үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 02.12.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

02.12.2022.

-

21.11.2022

№ 1034;

28.11.2022

№ 02-01-24-2022;

02.12.2022

№ 1069

от 02.12.2022

№ 5293-в

124

01.12.2022

351

«Бюджет өлкәсе хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү буенча бердәм тариф челтәре кагылмый торган аерым бюджет өлкәсе оешмалары хезмәткәрләренең вазыйфаи окладларын арттыру һәм Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең «Яңа Чишмә муниципаль районының бюджет өлкәсе хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү буенча бердәм тариф челтәре кагылмый торган аерым бюджет өлкәсе оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында»  2018 елның 03 маендагы 207 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 02.12.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

02.12.2022.

-

14.10.2022

№ 917;

17.10.2022

№ 02-01-24-2022;

01.12.2022

№ 1067

от 02.12.2022

№ 5293-в

125

01.12.2022

352

2023 елга Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы балаларының һәм яшьләренең ялын оештыру программасын раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 02.12.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

02.12.2022.

-

08.11.2022

№ 1013;

18.11.2022

№ 02-01-24-2022;

01.12.2022

№ 1068

от 02.12.2022

№ 5293-в

126

01.12.2022

354

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Яңа Чишмә муниципаль районы бюджетыннан шәһәр һәм шәһәр яны юлларында даими рәвештә пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны гамәлгә ашыручы юридик затларның һәм (яисә) индивидуаль эшкуарларның шәһәр һәм шәһәр яны юлларында муниципаль маршрутлар буенча даими рәвештә автомобиль транспортында пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны гамәлгә ашыручы юридик затларның һәм (яисә) индивидуаль эшкуарларның алынмаган керемнәрен каплауга субсидияләр бирү тәртибен раслау турында» 2022 елның 04 апрелендәге 111 номерлы  карарына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 02.12.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

02.12.2022.

-

24.11.2022

№ 1043;

28.11.2022

№ 02-01-24-2022;

02.12.2022

№ 1074

от 02.12.2022

№ 5293-в

127

01.12.2022

355

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә реклама конструкцияләрен урнаштыру һәм эксплуатацияләү хокукына сатулар үткәрү тәртибе турында»  2020 елның 20 апрелендәге 92 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 02.12.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

02.12.2022.

-

24.11.2022

№ 1042;

28.11.2022

№ 02-01-24-2022;

02.12.2022

№ 1073

от 02.12.2022

№ 5293-в

128

05.12.2022

356

«2023-2025 елларга Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль

районы территориясендә юл хәрәкәте иминлеген арттыру»

муниципаль программасын раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 07.12.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

07.12.2022.

-

28.11.2022

№ 1051;

28.11.2022

№ 02-01-24-2022;

07.12.2022

№ 1085

от 07.12.2022

№ 5356-в

129

05.12.2022

357

2023 елга Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында

торак хезмәтләренә тарифларны раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 07.12.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

07.12.2022.

-

01.12.2022

№ 1066;

05.12.2022

№ 02-01-24-2022;

07.12.2022

№ 1086

от 07.12.2022

№ 5356-в

130

05.12.2022

358

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеген билгеләү турында» 2020 елның 17 гыйнварындагы 5 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында (2020 елның 20 гыйнварындагы 10 нчы номерлы, 2020 елның 27 апрелендәге 100 нче номерлы, 2020 елның 7 маендагы 117 нче номерлы, 2021 елның 12 ноябрендәге 443 нче номерлы, 2022 елның 11 гыйнварындагы 5 номерлы, 2022 елның 28 мартындагы 91 номерлы, 2022 елның 03 августындагы 205 номерлы карарлардагы үзгәрешләр белән)

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 07.12.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

07.12.2022.

-

25.11.2022

№ 1045;

05.12.2022

№ 02-01-24-2022;

07.12.2022

№ 1084

от 07.12.2022

№ 5356-в

131

07.12.2022

361

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль мәдәният учреждениеләре хезмәткәрләренә хезмәт хакы түләү шартлары турында» 2018 елның 17 июлендәге 287 номерлы карарына (Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2022елның 15 мартындагы 66 номерлы карары белән кертелгән үзгәрешләр белән) үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 08.12.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

08.12.2022.

-

28.11.2022

№ 1050;

05.12.2022

№ 02-01-24-2022;

08.12.2022

№ 1087

от 08.12.2022

№ 5367-в

132

12.12.2022

363

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Гомуми белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына алу турында гаризалар кабул итү» муниципаль хезмәт күрсәтүнең админстратив регламентын раслау турында» 2021 елның 24 декабрендәге 536 номерлы карары белән расланган «Гомуми белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына алу турында гаризалар кабул итү» муниципаль хезмәт күрсәтүнең админстратив регламентына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 12.12.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

12.12.2022.

-

05.12.2022

№ 1075;

12.12.2022

№ 02-01-24-2022;

12.12.2022

№ 1090

от 13.12.2022

№ 5416-в

133

12.12.2022

364

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының мәгариф оешмаларына фәнче-педагог һәм педагог-тәрбияче вазыйфасына  эшкә алынган педагогик белем алган югары уку йортын тәмамлаучыларга бер тапкыр бирелә торган акчалата түләүләрне билгеләү тәртибе һәм шартлары турында

 

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 12.12.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

12.12.2022.

-

29.11.2022

№ 1054;

12.12.2022

№ 02-01-24-2022;

12.12.2022

№ 1091

от 13.12.2022

№ 5416-в

134

12.12.2022

365

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының муниципаль ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр сатып алуны гамәлгә ашыру комиссиясе турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 12.12.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

12.12.2022.

-

06.12.2022

№ 1083;

12.12.2022

№ 02-01-24-2022;

12.12.2022

№ 1092

от 13.12.2022

№ 5416-в

135

23.12.2022

371

Өлешчә мобилизацияләү кысаларында хәрби хезмәткә чакырылган гражданнарны  мәктәпкәчә белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы Яңа Чишмә муниципаль районы мәгариф оешмаларында балаларын карау һәм тәрбияләү өчен түләүдән азат итү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 23.12.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

23.12.2022.

-

23.12.2022

№ 1152;

22.12.2022

№ 02-01-24-2022;

23.12.2022

№ 1153

от 23.12.2022

№ 5555-в

136

23.12.2022

372

Татарстан Ресаубликасы Яңа Чишмә муниципаль районы гомуми белем бирү оешмаларында укучыларның туклануын оештыру турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 23.12.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

23.12.2022.

-

22.12.2022

№ 1149;

22.12.2022

№ 02-01-24-2022;

23.12.2022

№ 1154

от 23.12.2022

№ 5555-в

2023 ел

Карарлар

1

11.01.2023

2

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Яңа Чишмә муниципаль районында үзәкләштерелгән бухгалтерия җитәкчеләре һәм белгечләренең, муниципаль берәмлекләрнең Башкарма комитетлары баш хисапчылары һәм хисапчыларының (муниципаль хезмәткәрләр вазыйфаларына кертелгән вазыйфалардан тыш) хезмәт хакын оештыру һәм түләү шартлары турында» 2019 елның 23 апрелендәге 112 номерлы карарына (2020 елның 21 сентябреннән 234 номерлы, 2022 елның 14 февраленнән 53 номерлы карарлар редакциясендә)                                            үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.01.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.01.2023.

-

09.12.2022

№ 1089;

12.12.2022

№ 02-01-24-2022;

11.01.2023

№ 2

от 13.01.2023

№ 95-в

2

11.01.2023

3

Ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.01.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.01.2023.

-

16.12.2022

№ 1232;

19.12.2022

№ 02-01-24-2022;

11.01.2023

№ 2

от 13.01.2023

№ 95-в

3

16.01.2023

4

2023-2025 елларга Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының инвестицион меморандумын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.01.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.01.2023.

-

14.12.2022

№ 1093;

19.12.2022

№ 02-01-24-2022;

16.01.2023

№ 4

от 16.01.2023

№ 133-в

4

27.01.2023

16

Өлешчә мобилизацияләү кысаларында хәрби хезмәткә чакырылган гражданнарны  мәктәпкәчә белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы Яңа Чишмә муниципаль районы мәгариф оешмаларында балаларын карау һәм тәрбияләү өчен түләүдән азат итү турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 01.02.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

01.02.2023.

-

20.01.2023

№ 25;

19.01.2023

№ 02-01-24-2023;

27.01.2023

№ 33

от 01.02.2023

№ 339-в

5

02.02.2023

26

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «2022 - 2024 елларга Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының мәдәни мирас объектларын саклау» муниципаль программасын раслау турында» 2022 елның 28 гыйнварындагы 29 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.02.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.02.2023.

-

20.01.2023

№ 26;

23.01.2023

№ 02-01-24-2023;

08.02.2023

№ 100

от 09.02.2023

№ 459-в

6

02.02.2023

27

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2019 елның 11 июлендәге 170 номерлы, 2021 елның 30 мартындагы 157 номерлы карарларының үз көчләрен югалтуын тану турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.02.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.02.2023.

-

20.01.2023

№ 29;

23.01.2023

№ 02-01-24-2023;

08.02.2023

№ 101

от 09.02.2023

№ 459-в

7

02.02.2023

28

Җирле салымнар һәм җыемнар буенча недоимка, пенялар һәм штрафлар буенча бурыч түләтүгә һәм исәптән чыгаруга ышанычсыз дип тану тәртибе турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.02.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.02.2023.

-

11.01.2023

№ 1;

30.01.2023

№ 02-01-24-2023;

08.02.2023

№ 98

от 09.02.2023

№ 459-в

8

02.02.2023

29

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Хезмәт хакы Бердәм тариф челтәре нигезендә исәпләнә торган Яңа Чишмә муниципаль районы бюджетыннан финанслана торган оешмалар хезмәткәрләренең хезмәт хакын күтәрү турында» 2011 елның 01 ноябрендәге 424 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.02.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.02.2023.

-

20.01.2023

№ 28;

30.01.2023

№ 02-01-24-2023;

08.02.2023

№ 102

от 09.02.2023

№ 459-в

9

02.02.2023

30

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Россия Федерациясендә автомобиль юллары һәм юл эшчәнлеге турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 2007 елның 8 ноябрендәге 257-ФЗ номерлы Федераль законның 31 статьясында билгеләнгән вәкаләтләр нигезендә авыр йөкле һәм (яисә) эре габаритлы транспорт чарасы автомобиль юллары буйлап хәрәкәткә махсус рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2021 елның 08 декабрендәге 497 номерлы карары көчен югалткан дип тану турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.02.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.02.2023.

-

18.01.2023

№ 8;

23.01.2023

№ 02-01-24-2023;

08.02.2023

№ 99

от 09.02.2023

№ 459-в

10

13.02.2023

39

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы яшьләр сәясәтенең муниципаль оешмалары хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү шартлары турында» 2018 елның 22 августындагы 344 номерлы  карарына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.02.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.02.2023.

-

01.02.2023

№ 46;

06.02.2023

№ 02-01-24-2023;

14.02.2023

№ 130

от 16.02.2023

№ 561-в

11

13.02.2023

40

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеген билгеләү турында» 2020 елның                17 гыйнварындагы 5 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында                               (2020 елның 20 гыйнварындагы 10 нчы номерлы, 2020 елның 27 апрелендәге 100 нче номерлы, 2020 елның 7 маендагы 117 нче номерлы, 2021 елның 12 ноябрендәге 443 нче номерлы, 2022 елның 11 гыйнварындагы 5 номерлы, 2022 елның 28 мартындагы 91 номерлы, 2022 елның 03 августындагы 205 номерлы, 2022 елның 05 декабрендәге 358 номерлы карарлардагы үзгәрешләр белән)

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 16.02.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

16.02.2023.

-

23.01.2023

№ 30;

23.01.2023

№ 02-01-24-2023;

14.02.2023

№ 129

от 16.02.2023

№ 561-в

12

14.02.2023

41

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында «Гомуми белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына керү турында гаризалар кабул итү» муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты формасын раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 21.02.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

21.02.2023.

-

13.02.2023

№ 122;

06.02.2023

№ 02-01-24-2023;

16.02.2023

№ 138

от 21.02.2023

№ 675-в

13

27.02.2023

47

Бинаны торак урыны, торак урынын яшәү өчен яраксыз һәм күпфатирлы йортны авария хәлендәге һәм сүтелергә яисә реконструкцияләнергә тиешле дип тану буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ

регламентын раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 06.03.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

06.03.2023.

-

30.01.2023

№ 34;

06.02.2023

№ 02-01-24-2023;

04.03.2023

№ 159

от 06.03.2023

№ 820-в

14

27.02.2023

48

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының аерым актларына үзгәрешләр кертү турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 06.03.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

06.03.2023.

-

14.02.2023

№ 128;

20.02.2023

№ 02-01-24-2023;

04.03.2023

№ 158

от 06.03.2023

№ 820-в

15

27.02.2023

49

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру схемасын раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 06.03.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

06.03.2023.

-

16.02.2023

№ 133;

20.02.2023

№ 02-01-24-2023;

04.03.2023

№ 160

от 06.03.2023

№ 820-в

16

13.03.2023

61

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының маневрлы               торак фонды һәм муниципаль маневрлы торак фондын төзү турындагы                         нигезләмәне раслау турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.03.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.03.2023.

-

20.02.2023

№ 143;

20.02.2023

№ 02-01-24-2023;

15.03.2023

№ 171

от 15.03.2023

№ 894-в

17

13.03.2023

62

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль мәгариф оешмалары җитәкчеләренә һәм җитәкче вазыйфасына кандидатларга аттестация үткәрү турында нигезләмәне раслау хакында» 

2022 елның 17 ноябрендәге 336 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.03.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.03.2023.

-

16.02.2023

№ 137;

20.02.2023

№ 02-01-24-2023;

15.03.2023

№ 172

от 15.03.2023

№ 894-в

17

15.03.2023

65

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында спорт резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы муниципаль физкультура спорт оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында»                               2020 елның 30 гыйнварындагы 16 номерлы карарына                                           үзгәрешләр кертү турында

 

 

 

 

18

15.03.2023

66

Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Яңа Чишмә муниципаль районында мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына йөрүче балалары булган гражданнарга социаль ярдәм чаралары күрсәтү турында» 2013 елның 25 сентябрендәге                      406 номерлы карары белән расланган мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына йөрүче балалары булган                  гражданнарга компенсация түләүләрен бирү тәртибенә                                           үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 17.03.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

17.03.2023.

-

28.02.2023

№ 152;

06.03.2023

№ 02-01-24-2023;

16.03.2023

№ 190

от 17.03.2023

№ 926-в

19

15.03.2023

67

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында муниципаль контроль төрләрен гамәлгә ашыру чараларын үткәрүгә җәлеп ителә торган экспертларны аттестацияләү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын, экспертларны аттестацияләү критерийларын                  һәм аттестацияләнгән затлар реестрын формалаштыру һәм алып бару кагыйдәләрен раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 17.03.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

17.03.2023.

-

26.12.2022

№ 1178;

23.01.2023

№ 02-01-24-2023;

16.03.2023

№ 188

от 17.03.2023

№ 926-в

20

15.03.2023

69

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы бюджетыннан Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы үзәге – Яңа Чишмә авылыннан 11 километрдан ераграк урнашкан авыл торак пунктларына беренче чиратта кирәкле товарларны китерүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен каплау өчен кулланучылар кооперациясе оешмаларына субсидияләр бирү тәртибен раслау турында» 2021 елның                              03 июнендәге 242 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 17.03.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

17.03.2023.

-

20.02.2023

№ 142;

06.03.2023

№ 02-01-24-2023;

16.03.2023

№ 189

от 17.03.2023

№ 926-в

21

16.03.2023

75

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының  «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесендә эшләүче спорт резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы хезмәткәрләргә - яшь белгечләргә  акчалата түләүләр билгеләү турында» тәртипкә үзгәрешләр кертү турында» 2020 елның 02 июнендәге 134 номерлы карары белән расланган «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесендә эшләүче спорт резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы хезмәткәрләргә - яшь белгечләргә  акчалата түләүләр билгеләү турында» тәртипкә үзгәрешләр кертү турында   

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 20.03.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

20.03.2023.

-

02.03.2023

№ 156;

13.03.2023

№ 02-01-24-2023;

18.03.2023

№ 196

от 20.03.2023

№ 948-в

22

16.03.2023

76

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «2021 – 2025 елларга Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында физик культура һәм спортны үстерү» муниципаль максатчан программасын раслау турында» 2020 елның 11 декабрендәге 

323 номерлы карары белән расланган «2021 – 2025 елларга Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында физик культура                                    һәм спортны үстерү» муниципаль  максатчан программасына үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 20.03.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

20.03.2023.

-

28.02.2023

№ 153;

06.03.2023

№ 02-01-24-2023;

18.03.2023

№ 197

от 20.03.2023

№ 948-в

23

21.03.2023

78

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы мәктәпкәчә белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларында полиция хезмәткәрләренең балаларын ашату өчен түләүдән азат итү турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 23.03.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

23.03.2023.

-

16.03.2023

№ 186;

20.03.2023

№ 02-01-24-2023;

22.03.2023

№ 230

от 23.03.2023

№ 996-в

24

21.03.2023

80

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесе эшчәнлегенә керем китерә торган түләүле хезмәтләр күрсәтү турындагы нигезләмәне раслау хакында» 2021 елның 31 августындагы 356 номерлы  карарына                                                 үзгәрешләр кертү турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 23.03.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

23.03.2023.

-

14.03.2023

№ 168;

20.03.2023

№ 02-01-24-2023;

22.03.2023

№ 229

от 23.03.2023

№ 996-в

25

23.03.2023

86

Яңа Чишмә муниципаль районы буенча 2023 елга күпфатирлы йорт белән идарә итү ысулын сайлау турында карар, торак бинаны карап тоту өчен түләү күләмен билгеләү турында карар кабул итмәгән торак урын милекчеләре өчен торак урынын карап тоту өчен түләү күләмен үзгәртүнең чик индексы турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 24.03.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

24.03.2023.

-

06.02.2023

№ 61;

20.03.2023

№ 02-01-24-2023;

23.03.2023

№ 240

от 24.03.2023

№ 1015-в

26

23.03.2023

87

Россия Федерациясе Бюджет кодексында каралган очракларда акчаларны тотуда казначылык ярдәмен гамәлгә ашыру тәртибе турында нигезләмәне раслау турында

 

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 24.03.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

24.03.2023.

-

13.03.2023

№ 164;

20.03.2023

№ 02-01-24-2023;

23.03.2023

№ 241

от 24.03.2023

№ 1015-в

27

03.04.2023

95

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга сөтчелек юнәлешендә мини-фермалар төзү өчен агач (урман) материаллары, цемент һәм керамзит блоклар (төзелеш материаллары) сатып алуга субсидияләр бирү тәртибен раслау турында» 2021 елның 9 февралендәге 54 номерлы карарына (2022 елның 26 маендагы 158 номерлы, 2022 елның 20 сентябрендәге 265 номерлы карарлардагы үзгәрешләр белән) түбәндәге үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 05.04.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

05.04.2023.

-

16.03.2023

№ 187;

27.03.2023

№ 02-01-24-2023;

05.04.2023

№ 286

от 05.04.2023

№ 1181-в

28

03.04.2023

96

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы

җирле үзидарә органнары тарафыннан муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибе турында»                                            2021 елның 20 февралендәге 76 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының җирле үзидарә органнары тарафыннан муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибенә үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 05.04.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

05.04.2023.

-

20.03.2023

№ 219;

27.03.2023

№ 02-01-24-2023;

05.04.2023

№ 285

от 05.04.2023

№ 1181-в

29

11.04.2023

106

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә җирләү эше мәсьәләләре буенча махсуслаштырылган хезмәт булдыру турында» Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2022 елның 02 ноябрендәге 320 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә җирләү эше мәсьәләләре буенча махсуслаштырылган хезмәт булдыру турында нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.04.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.04.2023.

-

20.03.2023

№ 220;

10.04.2023

№ 02-01-24-2023;

12.04.2023

№ 311

от 13.04.2023

№ 1290-в

30

11.04.2023

107

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы                                       Башкарма комитетының аерым актларына үзгәрешләр кертү турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.04.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.04.2023.

-

07.04.2023

№ 298;

10.04.2023

№ 02-01-24-2023;

12.04.2023

№ 310

от 13.04.2023

№ 1290-в

31

11.04.2023

108

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы педагогик хезмәткәрләренә – яшь белгечләргә айлык стимуллаштыру өстәмәләрен билгеләү турында» 2019 елның 16 сентябрендәге                                           229 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.04.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.04.2023.

-

05.04.2023

№ 287;

10.04.2023

№ 02-01-24-2023;

12.04.2023

№ 309

от 13.04.2023

№ 1290-в

32

11.04.2023

109

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2021 елның 28 апрелендәге 203 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында өч һәм аннан күбрәк савым сыеры булган, шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга саву аппараты сатып алуга чыгымнар өлешен каплауга    Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибенә үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.04.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.04.2023.

-

30.03.2023

№ 281;

10.04.2023

№ 02-01-24-2023;

12.04.2023

№ 308

от 13.04.2023

№ 1290-в

33

12.04.2023

110

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының муниципаль ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр сатып алуны гамәлгә ашыру комиссиясе турында» 2022 елның 12 декабрендәге 365 номерлы  карарына үзгәрешләр кертү хакында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 14.04.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

14.04.2023.

-

30.03.2023

№ 279;

10.04.2023

№ 02-01-24-2023;

13.04.2023

№ 315

от 14.04.2023

№ 1300-в

34

24.04.2023

114

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының үзәкләштерелгән клуб системасы» муниципаль бюджет мәдәният учреждениесе тарафыннан керем китерә торган түләүле хезмәтләр күрсәтү турындагы нигезләмәне раслау хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.04.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.04.2023.

-

18.04.2023

№ 333;

24.04.2023

№ 02-01-24-2023;

27.04.2023

№ 367

от 28.04.2023

№ 1487-в

35

27.04.2023

115

«2023-2025 елларга Яңа Чишмә муниципаль районында дәүләт милли сәясәтен гамәлгә ашыру» муниципаль программасын раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.04.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.04.2023.

-

19.04.2023

№ 335;

24.04.2023

№ 02-01-24-2023;

27.04.2023

№ 368

от 28.04.2023

№ 1487-в

36

27.04.2023

118

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының  «Татарстан Республикасы гадәттән тыш хәлләрне кисәтү

һәм бетерү территориаль подсистемасының Яңа Чишмә звеносы турында»

2020 елның 11 декабрендәге 327 номерлы карарына (2022 елның 29 декабрендәге 347 номерлы карардагы үзгәрешләр белән) үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.04.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.04.2023.

-

13.04.2023

№ 314;

24.04.2023

№ 02-01-24-2023;

27.04.2023

№ 369

от 28.04.2023

№ 1487-в

37

28.04.2023

119

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Җирле салымнар һәм җыемнар буенча пенялар һәм штрафлар буенча бурыч түләтүгә һәм исәптән чыгаруга ышанычсыз дип тану тәртибе турында» 2023 елның 02 февралендәге 28 номерлы карарын                                   гамәлдән чыгару хакында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 05.05.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

05.05.2023.

-

13.04.2023

№ 313;

24.04.2023

№ 02-01-24-2023;

30.04.2023

№ 375

от 05.05.2023

№ 1566-в

38

10.05.2023

125

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының мәгариф оешмаларына фәнче-педагог һәм педагог-тәрбияче вазыйфасына эшкә кабул ителгән педагогик белем алган югары уку йортын тәмамлаучыларга бер тапкыр бирелә торган акчалата түләүләр билгеләү тәртибе һәм шартлары турында»  2022 елның 12 декабрендәге 364 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 18.05.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

18.05.2023.

-

13.04.2023

№ 317;

10.05.2023

№ 02-01-24-2023;

12.05.2023

№ 399

от 18.05.2023

№ 1674-в

39

18.05.2023

130

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «2022 - 2024 елларга Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының мәдәни мирас объектларын саклау» муниципаль программасын раслау турында» 2022 елның 28 гыйнварындагы 29 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 19.05.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

19.05.2023.

-

10.05.2023

№ 396;

15.05.2023

№ 02-01-24-2023;

19.05.2023

№ 409

от 19.05.2023

№ 1698-в

40

25.05.2023

134

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль мәгариф оешмалары җитәкчеләренә һәм җитәкче вазыйфасына кандидатларга аттестация үткәрү турында нигезләмәне раслау хакында» 

2022 елның 17 ноябрендәге 336 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 26.05.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

26.05.2023.

-

24.05.2023

№ 417;

24.05.2023

№ 02-01-24-2023;

26.05.2023

№ 425

от 26.05.2023

№ 1744-в

41

26.05.2023

136

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы» муниципаль берәмлеге милкендәге мөлкәтне арендага тапшыру тәртибе турында нигезләмәне раслау турында» 2008 елның 18 июнендәге 82 номерлы карары үз көчен югалткан дип тану хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 30.05.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

30.05.2023.

-

23.05.2023

№ 430;

24.05.2023

№ 02-01-24-2023;

30.05.2023

№ 445

от 30.05.2023

№ 1780-в

42

30.05.2023

138

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы

территориясендә бинаны торак урын, торак урынын гражданнар яшәү өчен яраклы (яраксыз), күпфатирлы йортны авария хәлендә һәм җимерелергә яисә реконструкцияләнергә тиешле дип тану максатларында бинаны бәяләү һәм тикшерү өчен ведомствоара комиссия төзү турынд

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 31.05.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

31.05.2023.

-

17.05.2023

№ 406;

24.05.2023

№ 02-01-24-2023;

30.05.2023

№ 446

от 31.05.2023

№ 1806-в

43

30.05.2023

140

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Торакны торак бина, торак урынны яшәү өчен яраксыз дип тану  һәм күпфатирлы йортны авария хәлендәге һәм сүтелергә яисә реконструкцияләнергә тиешле дип тану буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2023 елның 27 февралендәге 47 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 31.05.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

31.05.2023.

-

26.05.2023

№ 432;

24.05.2023

№ 02-01-24-2023;

30.05.2023

№ 447

от 31.05.2023

№ 1806-в

44

30.05.2023

141

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт буенча муниципаль адреслы программаны раслау турында» 2014 елның 27 мартындагы 116 номерлы карарына                                              үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 31.05.2023;

http://pravo.tatarstan.ru -

31.05.2023.

-

18.01.2023

№ 9;

23.01.2023

№ 02-01-24-2023;

30.05.2023

№ 448

от 31.05.2023

№ 1806-в

 

Соңгы яңарту: 2023 елның 31 мае, 15:06