Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль район Советының муниципаль хокукый – норматив актлары (карарлары) реестры

Татарстан Республикасы

Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгының

муниципаль норматив хокукый актлары

ИСЕМЛЕГЕ

 

 

тәртип№

 

Кабул итү датасы

акт №

 

Актның исеме

Рәсми бастырып чыгару (халыкка игүлан итү) чыганагы һәм датасы

Өстәмә мәгълүматлар

Коррупциягә каршы экспертиза үткәрү турында билге

 

Регистрга җибәрү турында билге

2017 ел

Карарлар

1.

27.04.2017

24

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгының 2014 елның 7 августындагы 25 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.04.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.04.2017.

-

24.04.2017

№ 269

Юстиция министрлыгына  хат,

28.04.2017

№ 1080/ис

2

17.07.2017

42

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль хезмәте вазыйфаларын башкаручы, Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль хезмәте вазыйфаларын биләүче затларның һәм аларның гаилә әгъзаларының, керемнәре, чыгымнары, милке һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында мәгълүматларны Яңа Чишмә муниципаль районының рәсми сайтында "Коррупциягә каршы тору" бүлегендә “Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль хезмәте вазыйфасын биләүче затларның һәм аларның гаилә әгъзаларының керемнәре, чыгымнары, милке һәм милек характерындагы бурычлары турында мәгълүматлар» бүлекчәсендә урнаштыру тәртибе, Яңа Чишмә муниципаль районының рәсми сайтында «Район турында» бүлегенең “Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы башлыгы» бүлекчәсендә урнаштырылырга тиешле “Яңа Чишмә муниципаль районы” муниципаль берәмлеге башлыгы һәм аның гаилә әгъзалары турындагы мәгълүматтан тыш, урнаштырылырга һәм бу мәгълүматларны массакүләм мәгълүмат чараларына бастырып чыгару өчен бирү турында”

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 17.07.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

17.07.2017.

-

13.07.2017

№ 589

Юстиция министрлыгына  хат,

 18.07.2017

№ 1809/ис

3

24.07.2017

44

«Татарстан Республикасының Яңа Чишмә муниципаль районы" муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан яллаучы (эш бирүче) вәкиленең, ялгыз башкарма орган буларак, коммерцияле булмаган оешмалар (сәяси партиядән тыш) белән идарә итүдә катнашу яки аларның коллегиаль идарә органнары составына керүе турындагы рөхсәтен алу тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 24.07.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

24.07.2017.

-

19.07.2017

№ 599

Юстиция министрлыгына  хат,

 25.07.2017

№ 1885/ис

4

03.08.2017

45

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында “Коррупцион юнәлештәге мәсьәләләр буенча язма корреспонденция өчен хәбәрдарлык тартмалары "эше турындагы нигезләмәне раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 04.08.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

04.08.2017.

-

02.08.2017

№ 664

Юстиция министрлыгына  хат

 07.08.2017

№ 1973/ис

5

15.09.2017

63

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгының  2016 елның 29 августындагы 58 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында»

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.09.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.09.2017.

-

13.09.2017

№ 783

Юстиция министрлыгына  хат

 16.09.2017

№ 2273/ис

6

13.11.2017

77

«Яңа Чишмә муниципаль районында муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләүне дәгъвалаучы гражданнар һәм Яңа Чишмә муниципаль районында муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан бирелә торган белешмәләрнең дөреслеген һәм тулылыгын, Яңа Чишмә муниципаль районында муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт тәртибенә карата таләпләрне үтәвен тикшерү турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 14.11.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

14.11.2017.

-

10.11.2017

№ 995

Юстиция министрлыгына  хат

 14.11.2017

№ 2787/ис

7

11.12.2017

86

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгының «Гражданнар мөрәҗәгатьләрен карау буенча эш тәртибен раслау турында " 2008 елның 7 февралендәге 3 номерлы карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 11.12.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

11.12.2017.

-

02.12.2017

№ 1067

Юстиция министрлыгына  хат

11.12.2017

№ 3040/ис

8

12.12.2017

87

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгының «Яңа Чишмә муниципаль районында коррупциягә каршы тору буенча эшне координацияләү комиссиясе турында " 2015 елның 26 октябрендәге 61 номерлы карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.12.2017;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.12.2017.

-

12.12.2017

№ 1092

Юстиция министрлыгына  хат

 13.12.2017

№ 3068/ис

2018 ел

Карарлар

1

01.03.2018

15

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгының «Гражданнар мөрәҗәгатьләрен карау буенча эш тәртибен раслау турында " 2008 елның 7 февралендәге 3 номерлы карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 05.03.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

05.03.2018.

-

01.03.2018

№ 87

Юстиция министрлыгына  хат

05.03.2018

№ 590/ис

2

06.04.2018

22

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгының  2013 елның 19 мартындагы 15 номерлы  “Административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле затлар исемлеген билгеләү турында”  карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында”

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 07.04.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

07.04.2018.

-

06.04.2018

№ 153

Юстиция министрлыгына  хат

10.04.2018

№ 940/ис

3

31.05.2018

30

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы җирле үзидарә органнарының муниципаль хезмәткәрләре тарафыннан алар тарафыннан бүтән түләүле эш башкару турында эш бирүчегә хәбәр итү тәртибе турында Нигезләмәне раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 01.06.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

01.06.2018.

-

30.05.2018

№ 449

Юстиция министрлыгына  хат

04.06.2018

№ 1400/ис

4

25.06.2018

39

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгының 2008 елның 7 февралендәге 3 номерлы карары белән расланган гражданнар мөрәҗәгатьләрен карау буенча эш тәртибенә үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында»

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.06.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.06.2018.

-

23.06.2018

№ 532

Юстиция министрлыгына  хат

29.06.2018

№ 1637/ис

5

03.07.2018

42

« Суд тарафыннан эшкә яраксыз яки өлешчә эшкә яраксыз дип билгеләнгән затка карарта опека яки попечительлек һәм  опекун  яки попечитель билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында”

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 04.07.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

04.07.2018.

-

22.06.2018

№ 529

Юстиция министрлыгына  хат

05.07.2018

№ 1690/ис

6

03.07.2018

43

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек өлкәсендә күрсәтелә торган дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 04.07.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

04.07.2018.

-

22.06.2018

№ 530

Юстиция министрлыгына  хат

05.07.2018

№ 1690/ис

7

24.08.2018

61

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы җирле үзидарә органнарының һәм аның вазыйфаи затларының норматив булмаган хокукый актларын, законсыз карарларын һәм гамәлләрен (гамәл кылмауларын) гамәлләрен (гамәл кылмауларын) гамәлдә булмавын тану турында судларның, арбитраж судларның законлы көченә кергән карарларының нәтиҗәләре буенча хокук куллану практикасы мәсьәләләрен карау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.08.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.08.2018.

-

24.08.2018

№ 844

Юстиция министрлыгына  хат

27.08.2018

№ 2142/ис

8

28.08.2018

66

“Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгының 2014 елның 28 ноябрендәге 39 номерлы “Гражданнарны шәхси кабул итүне «Россия Федерациясендә гражданнар мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында” 2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы Федераль закон таләпләре нигезендә оештыру турында" гы карарына өстәмәләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 30.08.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

30.08.2018.

-

29.08.2018

№ 863

Юстиция министрлыгына  хат

31.08.2018

№ 2181/ис

9

01.10.2018

79

«Яңа Чишмә муниципаль районы җирле үзидарә органнарына һөнәри кадрлар әзерләү турында Нигезләмәне раслау хакында”

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 01.10.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

01.10.2018.

-

01.10.2018

№ 1071

Юстиция министрлыгына  хат

02.10.2018

№ 2492/ис

 

10

01.11.2018

84

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгының 2014 елның 7 августындагы 25 номерлы «Яңа Чишмә муниципаль районы җирле үзидарә органнарының норматив хокукый актлары проектларына һәм Яңа Чишмә муниципаль районы җирле үзидарә органнарының норматив хокукый актларына коррупциягә каршы экспертиза үткәрү тәртибен раслау турында " гы карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 02.11.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

02.11.2018.

-

02.11.2018

№ 1167

Юстиция министрлыгына  хат

08.11.2018

№ 2779/ис

 

11

14.11.2018

93

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы җирле үзидарә органнарының һәм аның вазыйфаи затларының норматив булмаган хокукый актларын, законсыз карарларын һәм гамәлләрен (гамәл кылмауларын) гамәлләрен (гамәл кылмауларын) гамәлдә түгел дип тану турында судларның, арбитраж судларның законлы көченә кергән карарларының нәтиҗәләре буенча хокук куллану практикасы мәсьәләләрен карау турында" 2018 елның 24 августындагы 61 номерлы карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.11.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.11.2018.

-

15.11.2018

№ 1249

Юстиция министрлыгына  хат

20.11.2018

№ 2897/ис

 

12

26.11.2018

98

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгының  2018 елның 3 июлендәге 43 номерлы «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек өлкәсендә күрсәтелә торган дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында"гы  карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 27.11.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

27.11.2018.

-

27.11.2018

№ 1307

Юстиция министрлыгына  хат

28.11.2018

№ 2953/ис

 

13

24.12.2018

103

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгының 2018 елның 1 октябрендәге 79 номерлы «Яңа Чишмә муниципаль районы җирле үзидарә органнарына һөнәри кадрлар  әзерләү турындагы Нигезләмәне раслау хакында " карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.12.2018;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.12.2018.

-

25.12.2018

№ 1442

Юстиция министрлыгына  хат

25.12.2018

№ 3249/ис

 

2019 ел

Карарлар

1

27.03.2019

22

«Яңа Чишмә муниципаль районы җирле үзидарә органнарына һөнәри кадрлар  әзерләү турындагы Нигезләмәне раслау хакында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 28.03.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

28.03.2019.

-

28.03.2019

№ 276

Юстиция министрлыгына  хат

29.03.2019

№ 783/ис

 

2

13.05.2019

34

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгының "Гражданнар мөрәҗәгатьләрен карау буенча эш тәртибен раслау турында" 2008 елның 7 февралендәге 3 номерлы карары белән расланган гражданнар мөрәҗәгатьләрен карау буенча Эш тәртибенә өстәмәләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 14.05.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

14.05.2019.

-

14.05.2019

№ 550

Юстиция министрлыгына  хат

15.05.2019

№ 1246/ис

 

3

10.06.2019

39

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгының 2014 елның 19 февралендәге 7 номерлы «Татарстан Республикасының Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль хезмәткәрләре һәм муниципаль хезмәткәрләре тарафыннан үзләренең вазифалары яки хезмәт (вазифа) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә бүләк алу турында хәбәр итү, бүләкне тапшыру һәм бәяләү, сату (сатып алу) һәм аны сатудан кергән керем турында хәбәр итү тәртибе турында" гы карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 11.06.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

11.06.2019.

-

11.06.2019

№ 733

Юстиция министрлыгына  хат

19.06.2019

№ 1543/ис

 

4

10.09.2019

66

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгының 2014 елның 19 февралендәге 7 номерлы «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль хезмәткәрләре һәм муниципаль хезмәт вазыйфасын биләүче затлар тарафыннан вазыйфаи хәлләренә яки хезмәт (вазифа) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә бүләк алу, бүләк тапшыру һәм бәяләү, сату (сатып алу) һәм аны реализацияләүдән кергән акчаны күчерү хакында хәбәр итү тәртибе турында» карарына үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 11.09.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

11.09.2019.

-

11.09.2019

№ 1150

Юстиция министрлыгына  хат

11.09.2019

№ 2356/ис

 

5

17.09.2019

69

«Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгының 2013 елның 25 апрелендәге 25 номерлы «Интернет» мәгълүмати – телекоммуникация челтәрендә Яңа Чишмә муниципаль районы рәсми сайтының «Коррупциягә каршы тору» бүлеген урнаштыруга һәм тутыруга карата бердәм таләпләрне раслау турында»гы карары белән расланган Яңа Чишмә муниципаль районы рәсми сайтының «Интернет» мәгълүмати – телекоммуникация челтәрендә «Коррупциягә каршы тору» бүлеген урнаштыруга һәм тутыруга карата бердәм таләпләргә үзгәрешләр кертү турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 17.09.2019;

http://pravo.tatarstan.ru -

20.09.2019.

-

17.09.2019

№ 1189

Юстиция министрлыгына  хат

26.09.2019

№ 2473/ис

 

2020 ел

Карарлар

1

10.02.2020

4

«Муниципаль хезмәткәр тарафыннан башка түләүле эш башкаруы турында яллаучы (эш бирүче) вәкиленә алдан хәбәр итү Тәртибе турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.02.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.02.2020.

-

11.02.2020

№ 32

 

от 13.02.2020

№ 473-в

2

13.10.2020

52

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы мәгариф системасының иң яхшы педагогик хезмәткәрләрен акчалата бүләкләү өчен Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгының ел саен бирелә торган грантын бирү турындагы Нигезләмәне раслау хакында»

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 15.10.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

15.10.2020.

-

06.10.2020

№ 02-01-20-2020;

14.10.2020

№ 407

 

от 15.10.2020

№ 3355-в

3

11.11.2020

56

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгы һәм Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советы Аппаратының вазыйфаи затлары тарафыннан гражданнар мөрәҗәгатьләрен карау буенча Эш тәртибен раслау турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.11.2020;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.11.2020.

-

06.11.2020

№ 02-01-20-2020;

11.11.2020

№ 476

 

от 13.11.2020

№ 3576-в

2021 ел

Карарлар

1

02.03.2021

12

Татарстан Республикасының Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгының 2014 елның 19 февралендәге «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль хезмәткәрләрләре һәм муниципаль вазыйфаларны биләүче затларының вазыйфаи хәле һәм аларның хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүләре белән бәйле рәвештә бүләк алу, бүләкне тапшыру һәм бәяләү, сату (сатып алу) һәм аны реализацияләүдән кергән акчаларны күчерү тәртибе турында» гы 7 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 04.03.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

04.03.2021.

-

15.02.2021

№ 02-01-20-2021/63-21;

02.03.2021

№ 129

 

от 04.03.2021

№ 947-в

2

02.03.2021

13

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы» муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан яллаучы (эш бирүче) вәкиленең коммерцияле булмаган оешмалар (сәяси партиядән тыш) белән идарә итүдә бердәм башкарма орган буларак катнашу яки аларның коллегиаль органнары составына керү өчен рөхсәтен алу тәртибе турындагы Нигезләмәне раслау хакында» 2017 елның 24 июлендәге 44 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында»

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 04.03.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

04.03.2021.

-

15.02.2021

№ 02-01-20-2021/63-21;

02.03.2021

№ 130

 

от 04.03.2021

№ 947-в

3

17.05.2021

29

Татарстан Республикасы  Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгының  «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль хезмәте, Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль вазыйфаларын биләүче затларның һәм аларның гаилә әгъзаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәтләре һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында мәгълүматларны Яңа Чишмә муниципаль районының рәсми сайтындагы «Коррупциягә каршы тору» бүлегенең «Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль хезмәте вазыйфасын биләүче затларның һәм аларның гаилә әгъзаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәтләре һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында мәгълүматлар»  бүлекчәсендә урнаштыру тәртибе турында («Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башлыгы һәм аның гаилә әгъзаларыннан тыш, алар турында мәгълүмат Яңа Чишмә муниципаль районының рәсми сайтындагы «Район турында» бүлегендә «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы башлыгы» бүлекчәсендә урнаштырылырга һәм  массакүләм мәгълүмат чараларына бастырып чыгару өчен бирелергә тиеш)» 2017 елның 17 июлендәге 42 нче номерлы карары үз көчен югалткан дип санау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 20.05.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

20.05.2021.

-

05.04.2021

№ 02-01-24-2021/332;

19.05.2021

№ 492

 

от 20.05.2021

№ 2224-в

4

28.06.2021

36

2021 елда Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә авыл хуҗалыгы исәбен алуны  әзерләүне һәм үткәрүне оештыру турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 30.06.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

01.07.2021.

-

28.06.2021

№ 02-01-24-2021;

28.06.2021

№ 664

 

от 01.07.2021

№ 2779-в

5

22.07.2021

37

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы җирле үзидарә органнарында остазлык турында Нигезләмәне раслау турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 22.07.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

22.07.2021.

-

02.07.2021

№ 02-01-24-2021/653;

22.07.2021

№ 758

 

от 22.07.2021

№ 3049-в

6

23.08.2021

44

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгының «Дәүләт хезмәтләренең административ регламентларын үзгәртү турында» 2016 елның 29 августындагы 58 номерлы карарының үз көчен югалтуын тану турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.08.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.08.2021.

-

30.07.2021

№ 02-01-24/775-21;

25.08.2021

№ 866

 

от 25.08.2021

№ 3634-в

7

23.08.2021

45

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгының «Суд тәртибендә эшкә сәләтсез яки чикләнгән эшкә сәләтле дип танылган балигъ булган затка карарта опека һәм попечительлек билгеләү һәм опекун яки попечитель билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2018 елның 3 июлендәге 42 номерлы карарының үз көчен югалтуын тану турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 25.08.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

25.08.2021.

-

30.07.2021

№ 02-01-24/775-21;

25.08.2021

№ 867

 

от 25.08.2021

№ 3634-в

8

09.09.2021

49

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгының

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы җирле үзидарә органнарында остазлык турында Нигезләмәне раслау хакында»

22.07.2001 ел, № 37 карары үз көчен югалткан дип тану турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 13.09.2021;

http://pravo.tatarstan.ru -

13.09.2021.

-

13.08.2021

№ 02-01-24-2021/744;

10.09.2021

№ 947

 

от 13.09.2021

№ 3883-в

2022 ел

Карарлар

1

08.02.2022

3

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгының

«Яңа Чишмә муниципаль районы җирле үзидарә органнары кадрларын һөнәри әзерләү турындагы нигезләмәне раслау хакында» 2018 елның 01 октябрендәге 79 номерлы карарының үз көчен югалтуын тану турында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 09.02.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

09.02.2022.

-

10.01.2022

№ 02-01-24-2022/57;

09.02.2022

№ 159

 

от 09.02.2022

№ 486-в

2

15.04.2022

12

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советының административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи затлары исемлеген билгеләү турында» 2020 елның 17 гыйнварындагы 1 карарына үзгәрешләр кертү хакында

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 21.04.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

21.04.2022.

-

11.04.2022

№ 02-01-24-2022;

21.04.2022

№ 389

 

от 21.04.2022

№ 2478-в

3

29.04.2022

19

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгының

«Яңа Чишмә муниципаль районы җирле үзидарә органнары кадрларын

һөнәри әзерләү турындагы нигезләмәне раслау хакында» 2019 елның

27 мартындагы 22 номерлы карары үз көчен югалткан дип тану турында

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ - 04.05.2022;

http://pravo.tatarstan.ru -

04.05.2022.

-

25.04.2022

№ 02-01-24-2022;

04.05.2022

№ 420

 

от 04.05.2022

№ 2596-в

 

Соңгы яңарту: 2022 елның 4 мае, 14:00

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International