«Эксперт Мәсьәләсе " Рубрикасы»

13 февраль 2020 ел., пәнҗешәмбе

1 Сорау: салымнар һәм җыемнар буенча бурычым бармы, юкмы?
  Җавап: белергә, бармы сездә салым бурычлары, була:
 Федераль салым хезмәте сайтында Салым түләүченең шәхси кабинетында онлайн - онлайн www.nalog.ru (гамәлдәге шәхси кабинет булу кирәк) 
 РФ Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталындагы шәхси кабинетта онлайн - онлайн www.gosuslugi.ru (кирәк идентификацияләү);
- Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында онлайн-www.uslugi.tatar.ru ИНН күрсәтеп;  
- шәхсән салым инспекциясенә килгәндә (шәхесне раслаучы документ күрсәтергә кирәк). Инспекциягә кабул итүгә онлайн рәвештә язылырга мөмкин;
- Татарстан Республикасында дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча күпфункцияле үзәкнең (КФҮ) «Минем документлар» офисында шәхсән үзем. 

2 сорау: салымнар буенча бурычларны ничек түләргә?
Җавап: салымнар буенча бурычларны теләсә нинди уңайлы ысул белән түләргә мөмкин:
- Россия Федераль салым хезмәте сайтында «Физик затлар өчен салым түләүченең шәхси кабинеты " аша;
- Россия Федераль салым хезмәте сайтының "физик затларның салымнарын һәм пошлиналарын түләү" сервисы аша»;
- «салымнар ФЛ " мобиль кушымтасы аша»;
- РФ Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр бердәм порталы аша;
- Татарстан Республикасы Электрон Хөкүмәте «порталы һәм терминаллары ярдәмендә»;
- банк офисларында, терминалларында һәм мобиль кушымталарында, почта бүлекчәләрендә.
Түләү өч реквизитның берсе буенча: УИН, Qr-код яки штрих-код буенча.

3 Сорау: башка затлар өчен салым түләргә мөмкинме?
Җавап: салымнарны үзе өчен генә түгел, ә өченче затлар өчен дә түләргә мөмкин, мондый түләүләрне дөрес исәпкә алу өчен акча күчерү турындагы күрсәтмәләрнең реквизитларында түләүченең түләү буенча бурычы үтәлә торган ИНН, КПП күрсәтелә. Бу «түләүче», «түләүче статусы " басуларына да кагыла. Шул ук вакытта «түләү билгеләү» кырында беренче позицияләрдә (бер өстәмә мәгълүматка карата) түләү башкаручы затның ИНН һәм КПП һәм түләүченең исеме (ФИО) күрсәтелә. 
Шулай ук Федераль салым хезмәтенең «өченче затлар өчен салым түләү»дигән махсус сервисыннан файдаланырга мөмкин. Моның өчен башта үзе турында мәгълүматны («категория» кырында «физик зат» сайларга, ә аннары үз исем-фамилияләрен һәм ИННЛАРЫН кертергә кирәк булачак), ә аннан соң салымның кем өчен түләнүе турында мәгълүмат (категория зат, ФИО һәм ИНН) кирәк булачак.

4. Сорау: бердәм салым түләве хисабына салым түләү бурычы ни рәвешле үтәләчәк?
Җавап: физик зат салымнарын (транспорт салымын, җир салымын, физик затлар милкенә салымны һәм физик затлар кеременә салымны) түләү буенча бурыч 1.01.202020 дән башлап физик затлар керемнәренә салым белдерүендә чагылдырылган салымны) Россия Федерациясе Салым кодексы билгеләгән срокларда әлеге салымнарны түләү исәбенә бердәм салым түләвен исәпләү юлы белән үтәләчәк, 2020 елдан зачет 10 эш көне эчендә гамәлгә ашырылачак:
- салым түләүчегә бердәм салым түләве элек түләнсә, салым белдерү кәгазе җибәргәннән соң;
- РФ бюджет системасына бердәм салым түләве кергән көннән, тиешле түләү салым белдерү кәгазе җибәргәннән соң башкарылса.

5 сорау: физик затларның милек салымнарын түләү хисабына бердәм салым түләвен исәпкә алу нинди тәртиптә башкарыла?
Җавап: бердәм салым түләве исәбенә салым органы мөстәкыйль рәвештә салым түләүче катнашыннан башка түләячәк.
Беренче чиратта зачет недоимканы һәм тиешле пенялар буенча бурычларны түләү хисабына башкарылачак.
Башта зачет салым түләү буенча иң аз сумма булган салым түләү хисабына башкарыла һәм калган салымнарны түләүгә куелган сумманың артуы буенча түләүне дәвам итә.

6 сорау: физик затка салым түләвен кичектереп тору (кичектереп тору) ничек мөмкин?
Җавап: Россия Федерациясе Салым Кодексының 64 статьясы нигезендә физик затлар өчен салым түләү срогын үзгәртү нигезе каралган, аның нигезендә физик затның мөлкәти хәле бер тапкыр бирелә торган салым түләү мөмкинлегеннән төшереп калдырыла.
 Әлеге нигезне раслау өчен отсрочка бирү турында кызыксынган зат гаризасына физик затның Күчемсез һәм күчемсез милке турында мәгълүматлар (Россия Федерациясе законнары нигезендә түләттерү мөмкин булмаган мөлкәттән тыш) беркетелгән булырга тиеш. Салымны түләү буенча кичектерү яисә кичектереп тору физик затка, Россия Федерациясе законнары нигезендә түләттерү мөрәҗәгать итә алмый торган мөлкәттән тыш, аның мөлкәте хакыннан артмаган суммага бирелергә мөмкин.

7 сорау: вәкаләтле салым органы физик затка салым түләүләрен кичектереп тору яки кичектереп тору нинди срокка бирергә мөмкин?
Җавап: вәкаләтле салым органы (Россия Федерациясе субъекты буенча Федераль салым хезмәте Идарәсе) түләү срокларын үзгәртү турында Карар кабул итәргә мөмкин:
- Шәхси эшмәкәрләр булмаган физик затлар тарафыннан салым агентлары тарафыннан түләнми торган керемнәр өлешендә 1 елдан артмаган физик затлар тарафыннан түләнергә тиешле НДФЛ 1 елга кадәр салым агентлары тарафыннан тотып калмый торган керемнәр өлешендә;;
- региональ, җирле салымнар, җыемнар, пенялар, штрафлар-1 елдан артмаган вакытка.

8 сорау: физик затларның бурычларын мәҗбүри түләттерү ничек гамәлгә ашырыла? 
Җавап: РФ Салым кодексы белән билгеләнгән срокта милек салымнары буенча исәпләүләрне түләмәгән очракта, салым органнары мәҗбүри түләттерү процедурасын башлап җибәрә. Башта бурычлы кешегә салым түләү, бурыч суммасын һәм ирекле түләү вакытын күрсәтеп, таләп җибәрелә. Әлеге вакыт узгач, салымнар буенча бурыч физик заттан салым органы судка мөрәҗәгать итү юлы белән түләттереләчәк. 

9 сорау: салым түләүчегә салым, пеня түләү таләпләрен җибәрү тәртибе нинди?
Җавап: салым түләү срогы бозылган очракта, салым түләүчегә салым түләү турында таләп җибәрелә. Таләп салым түләүчегә яисә аның законлы (вәкаләтле) вәкиленә: шәхсән расписка буенча; почта аша заказлы хат белән; электрон формада салым түләүченең шәхси кабинеты аша тапшырылырга мөмкин. Әгәр бурыч суммасы 500 сумнан да ким булса, салым түләү турындагы таләп салым түләүчегә ел дәвамында җибәрелә. Әгәр бурыч суммасы 500 сумнан артык булса, таләпләр өч ай дәвамында җибәрелә.

10 сорау: пенсияләр ничек исәпләнә һәм түләнә?
Җавап: Пеня, аны түләү көненнән башлап, вакытында түләнмәгән салым суммасына исәпләнә.
Һәр календарь көне өчен Пеня түләнмәгән салым суммасының процентларында билгеләнә. Физик зат өчен пеняның процент ставкасы бу вакытта гамәлдә булган Россия Федерациясе Үзәк Банкының рефинанслау ставкасының 1/300 (бер өч йөзлек) белән тигез кабул ителә.
 Пенялар суммасы салым түләүгә тиешле салым суммаларыннан тыш һәм салым түләү буенча бурычларны үтәүне тәэмин итүнең башка чараларын куллануга бәйсез рәвештә, шулай ук салымнар һәм җыемнар турындагы законнарны бозган өчен җаваплылык чараларыннан тыш түләнә. 
Пенялар салым (бурыч) суммасын түләү белән бер үк вакытта яки мондый суммаларны тулы күләмдә түләгәннән соң түләнә.


11 сорау: суд инстанциясе - физик затларның бурычларын түләтүнең соңгы этабы.
Җавап: мөлкәт түләүләре буенча салым бурычларын түләттерү өчен суд органнарына мөрәҗәгать итү нәтиҗәләре буенча, салым органнары башкарма документ ала, ул суд приставлары-башкаручылар хезмәтенә җибәрелә. Бу очракта салым түләүчегә түләнмәгән салым суммасын гына түгел, ә түләнгән салым суммасына карамастан, суд приставлары тарафыннан алына торган башкарма җыемны да түләргә туры киләчәк.
Суд боерыгын үтәү өчен суд приставлары банкларда счетларга арест салачаклар, бурычлының мөлкәтен арест салачаклар, Россия Федерациясеннән читкә чыгу хокукын туктатачаклар.
Шулай ук, салым органы салым түләүчегә хезмәт хакы, пенсия, стипендия һәм башка вакытлы түләүләрне түләүче оешмага яисә башка затка тиешле сумманы түләттерү турында башкарма документны мөстәкыйль рәвештә җибәрергә хокуклы. Бурыч суммасы булачак тотып калынган бер тиешле керем.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International