КАРАР 2019 елның «10» июненнән №39 «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгының 2014 елның 19 февралендәге 7 номерлы «Муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар һәм Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль хезмәткәрләре тарафыннан вазыйфаи хәлләренә яисә аларның хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә бүләк алу, бүләкне тапшыру һәм бәяләү, сатуга кую (сатып алу) һәм аны сатудан кергән акчаны исәпкә алу турында хәбәр итү тәртибе турында” карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында»

КАРАР

2019 елның «10» июненнән                                                                      №39

 

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгының  2014 елның 19 февралендәге 7 номерлы «Муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар һәм Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль хезмәткәрләре тарафыннан вазыйфаи хәлләренә яисә аларның хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә бүләк алу, бүләкне тапшыру һәм бәяләү, сатуга кую (сатып алу) һәм аны сатудан кергән акчаны исәпкә алу турында хәбәр итү тәртибе турында карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында»

 

  1. «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында” Федераль законның 2 һәм 28 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 2018 елның 30 октябрендәге 387-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә карар бирәм:

         Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башлыгының  2014 елның 19 февралендәге 7 номерлы «Муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар һәм Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы муниципаль хезмәткәрләре тарафыннан вазыйфаи хәлләренә яисә аларның хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә бүләк алу, бүләкне тапшыру һәм бәяләү, сатуга кую (сатып алу) һәм аны сатудан кергән акчаны исәпкә алу турында хәбәр итү тәртибе турындакарары белән расланган,     вазыйфаи хәлләренә яисә аларның хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә бүләк алу, бүләк тапшыру һәм бәяләү, сатуга кую (сатып алу) һәм аны гамәлгә ашырудан кергән акчаларны күчерү турында, аларның вазыйфаи хәле яисә аларның хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле бүләк алу, бүләк тапшыру һәм бәяләү, гамәлгә ашыру (сатып алу) һәм аны сатудан кергән акчаны исәпкә алу турында  Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар һәм  муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан хәбәр итү турындагы Нигезләмәнең 2 пунктындагы 2 абзацы текстын  түбәндәге эчтәлек белән бәян итәргә:

         - "муниципаль вазыйфаны биләүче зат - депутат, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты, даими нигездә эшләүче һәм юридик зат булып торучы Яңа Чишмә муниципаль районы сайлау комиссиясе әгъзасы, комиссиядә даими (штат) нигездә эшләүче хәлиткеч тавыш хокукы белән эшләүче;».

         2. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат – телекоммуникация челтәрендә «Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында» https://pravo.tatarstan.ru  һәм Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының рәсми сайтында http://novosheshminsk.tatarstan.ru бастырырга (халыкка игълан итергә);

3. Әлеге карарның үтәлешен тикшерүне  Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советы Аппараты җитәкчесенә йөкләргә.

 

 

    Яңа Чишмә муниципаль районы

Башлыгы                                                                                           В.М. Козлов

 

pdf
Скачать текст
PDF, 759 КБ

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования