Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советының 2015 елның 18 мартындагы 42-247 номерлы карары белән расланган «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

ПРОЕКТ

 

Татарстан Республикасы

Яңа Чишмә муниципаль районы Советы

КАРАРЫ

2019 елның «___» июленнән                                                     № ______

 

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советының 2015 елның 18 мартындагы 42-247 номерлы карары белән расланган «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы»  муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

 

2018 елның 27 декабрендәге 559-ФЗ номерлы «Россия Федерациясе субъектларының һәм муниципаль берәмлекләрнең контроль – хисап органнарын оештыруның һәм аларның эшчәнлегенең гомуми принциплары турында” Федераль законның 7 статьясына үзгәрешләр кертү хакында " Федераль закон нигезендә һәм "Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында" Федераль законның 27 статьясына үзгәрешләр кертү хакында «2018 елның 27 декабрендәге 556-ФЗ номерлы Федераль закон һәм “Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында” Федераль законның 13 статьясы, 2018 елның 27 декабрендәге 556-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында” Федераль законның 27 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» Федераль закон, 2019 елның 6 февралендәге 3-ФЗ номерлы «Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимиятенең закон чыгару (вәкиллекле) һәм башкарма органнарын оештыруның гомуми принциплары турында” Федераль законның 21 һәм 26.3 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында" Федераль закон һәм  2019 елның 6 февралендәге 3-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында” Федераль законның 15 һәм 16 статьялары, 2019 елның 1 маендагы 87-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында” Федераль законга үзгәрешләр кертү турында” Федераль закон нигезендә, Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советы

                                                          КАРАР БИРӘ:

 

  1. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советының 2015 елның 18 мартындагы 42-247 номерлы карары белән расланган «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставына түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә:
  2. Уставның  "Районның җирле әһәмияттәге мәсьәләләре» дип аталган 6 статьясының 1 өлешендәге 36 пунктында “хокуклары” сүзеннән соң "төп аз санлы халыклар һәм башкалар» сүзләрен өстәргә;
  3. Уставның “Район чикләрен үзгәртү, районны үзгәртеп кору  мәсьәләләре буенча тавыш бирү” турындагы 14 статьясын түбәндәге эчтәлекле 6 бүлек белән тулыландырырга:

 «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы һәм алар составына керүче аерым җирлекләр территорияләре чикләрен әлеге җирлекләр составына кергән торак пунктларының һәм авыл торак пунктларының территорияләрен муниципаль округларның, шәһәр округларының территорияләренә кертүгә китерә торган үзгәрешләр кертү җирлекләр, муниципаль округларның һәм шәһәр округларының халкы ризалыгы белән, шулай ук Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советы тарафыннан белдерелгән,  Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы халкының фикерен исәпкә алып, гамәлгә ашырыла.»;

1.3. 1 бүлектәге  16 нчы “Территориаль иҗтимагый үзидарә" статьясының эчтәлеген түбәндәге эчтәлекле текстка алмаштырырга:

- Территориаль иҗтимагый үзидарә дип, гражданнарның яшәү урыны буенча җирлек территориясендәге, федераль әһәмияттәге шәһәрнең шәһәр эче территориясендә, шәһәр округында, шәһәр эче районында, шулай ук авыллар арасында урнашкан торак пунктларда (яисә алар территориясе өлешендә) мөстәкыйль рәвештә һәм җирле әһәмияттәге мәсьәләләр буенча үз инициативаларын мөстәкыйль рәвештә һәм үз җаваплылыгында тормышка ашыру өчен үз эшчәнлекләрен оештыру санала»;

         1.4. 3 бүлектәге  16 нчы “Территориаль иҗтимагый үзидарә" статьясының эчтәлеген түбәндәге эчтәлекле текстка алмаштырырга:

- «Территориаль иҗтимагый үзидарәләр гамәлгә ашырыла торган территория чикләре тиешле территориядә яшәүче халык тәкъдиме белән, Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы авыл җирлеге Советы тарафыннан, ә авыллар арасында урнашкан торак пунктларда (яисә алар территориясендә) Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советы тарафыннан билгеләнә”;

  1. Уставның 56 «Районның Контроль – хисап палатасы» статьясының 4 өлешенә  түбәндәге эчтәлекле 4.1 пункт өстәргә.:

- «Гражданин “Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы” муниципаль берәмлегенең Контроль – хисап органы рәисе, “Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы” муниципаль берәмлеге башлыгы, Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе, Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы «муниципаль берәмлеге территориясендә урнашкан суд һәм хокук саклау органнары җитәкчеләре белән  якын туганлык яисә якынлык (ата – анасы, ире яки хатыны, балалары, бертуган ир һәм кыз туганнары, шулай ук хәләл җефетләренең ир һәм кыз туганнары, ата-аналары, балалары һәм балалары) җепләре булган очракта  «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең Контроль – хисап органы рәисе вазыйфасына билгеләнә алмый,  ә муниципаль хезмәткәр «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең Контроль-хисап органы рәисе вазыйфасын били алмый”.  

2. Әлеге карарны билгеләнгән тәртиптә дәүләт теркәвенә алынганнан соң, «Интернет» мәгълүмат – телекоммуникация челтәрендә «Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында» https://pravo.tatarstan.ru һәм Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының рәсми сайтында http://novosheshminsk.tatarstan.ru бастырырга (халыкка игълан итәргә).

3. Әлеге карарны Россия Федерациясе Юстиция министрлыгының Татарстан Республикасы буенча Идарәсенә дәүләт теркәвенә җибәрергә.

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Яңа Чишмә муниципаль районы Советының законлылык, хокук тәртибе һәм җирлекләрнең вәкиллекле органнары белән үзара хезмәттәшлек буенча даими депутат комиссиясенә йөкләргә.

 

Яңа Чишмә муниципаль районы

Башлыгы                                                                                           В.М. Козлов

 

 

 

 

doc
Скачать текст
DOC, 48 КБ

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования