Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советының 2017 елның 30 октябрендәге 30-175 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында муниципаль хезмәт турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында

ПРОЕКТ

Татарстан Республикасы

Яңа Чишмә муниципаль  районы Советы

 КАРАРЫ

 

2019 елның  ___маеннан                                                                      № ____

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советының 2017 елның 30 октябрендәге 30-175 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында

муниципаль хезмәт турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында

 

«Татарстан Республикасының муниципаль хезмәт турында Кодексының 28 статьясына үзгәреш кертү хакында» 2019 елның 27 июнендәге 52-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 1 статьясы, «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советы 

КАРАР БИРӘ:


       1. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советының 2017 елның 30 октябрендәге 30-175 номерлы «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында муниципаль хезмәт турында» Нигезләмәне яңа редакциядә раслау хакында» карары белән расланган Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районында муниципаль хезмәт турында Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:

- 26.3 пунктның 2 абзацында «ә тиешле елларны эшләгән өчен пенсия күләмен билгеләгәндә стажның озынлыгы һәм ай саен түләүләр муниципаль хезмәт турында 2013 елның 25 июнендәге 50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Кодексы нигезендә, муниципаль хезмәткәргә билгеләнгән шундый ук мәгънәләрдә исәпкә алына." сүзләрен  "ә класс  чины өчен вазыйфаи окладка айлык өстәмә түләү Татарстан Республикасында муниципаль хезмәткәрләр хезмәте өчен түләү чыгымнарын формалаштыру нормативларын билгеләүче Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Норматив хокукый акты белән билгеләнгән мәгънәдә исәпкә алына.» сүзләренә алыштырырга.

2. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат – телекоммуникация челтәрендә «Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында» https://pravo.tatarstan.ru  һәм Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының рәсми сайтында http://novosheshminsk.tatarstan.ru бастырырга (халыкка игълан итәргә).

8. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Яңа Чишмә муниципаль районы Советының аппарат җитәкчесенә йөкләргә.

 

Яңа Чишмә муниципаль районы

Башлыгы                                                                                                     В.М. Козлов

docx
Скачать текст
DOCX, 15 КБ

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования