«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советының 2017 елның 30 октябрендәге 30-174 номерлы карары белән расланган «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы» муниципаль берәмлеге территориясендә стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру турында нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында»

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

 

Татарстан Республикасы

Яңа Чишмә муниципаль  районы Советы

 КАРАРЫ

 

2019 елның  _______________                                                             № ____

 

 

 

 «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советының 2017 елның 30 октябрендәге 30-174 номерлы карары белән расланган «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы» муниципаль берәмлеге территориясендә стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру турында нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында»  

 

«Татарстан Республикасы Җир кодексына үзгәрешләр кертү турында "2018 елның 22 декабрендәге 111-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, Татарстан Республикасы Хөкүмәтенең «Муниципаль милектә булган җирләрдә яки җир кишәрлекләрендә, шулай ук дәүләт милке чикләнмәгән җирләрдә яки җир кишәрлекләрендә стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру тәртибен раслау хакында» 2016 елның 13 августындагы 553 номерлы  карары белән расланган, «Муниципаль милектә булган җирләрдә яки җир кишәрлекләрендә, шулай ук дәүләт милке чикләнмәгән җирләрдә яки җир кишәрлекләрендә стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру тәртибенә үзгәреш кертү хакында" Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2019 елның 17 июнендәге 498 номерлы карары, “Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы" муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы  Советы

 

КАРАР БИРӘ:

  1. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советының 2017 елның 30 октябрендәге 30-174 номерлы карары белән расланган «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру турында Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләр кертергә:

-1.7 пунктына түбәндәге эчтәлекле өченче һәм дүртенче абзац өстәргә:

«Җир кишәрлеген арендалау килешүе нигезендә стационар булмаган сәүдә объектлары 2015 елның 1 мартына кадәр төзелгән, гамәлдә булу вакыты гамәлдән чыкмаган килешүләр буенча урнаштырыла.

Әлеге датага гамәлдә булган һәм стационар булмаган сәүдә объектын урнаштыруны күздә тоткан җир кишәрлеген арендалау шартнамәсенең гамәлдә булу срогы чыккач, хуҗалык итүче субъект белән стационар булмаган сәүдә объектын урнаштыруга шартнамә төзелә.»

2. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат – телекоммуникация челтәрендә «Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында» https://pravo.tatarstan.ru  һәм Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының рәсми сайтында http://novosheshminsk.tatarstan.ru бастырырга (халыкка игълан итәргә).

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы Яңа Чишмә районы Советының экология, табигый ресурслар, җирдән файдалану, территорияләрне төзекләндерү буенча даими депутат комиссиясенә йөкләргә.

 

Яңа Чишмә муниципаль районы

Башлыгы                                                                                            В.М.Козлов

 

 

docx
Скачать текст
DOCX, 19 КБ

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International