Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советы КАРАРЫ 2019 елның «5» августыннан № 51-306 "Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советының 2016 елның 11 августындагы 17-70 номерлы карары белән расланган «2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге план чорына Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының социаль-икътисадый үсеш стратегиясенә үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советы карары проекты хакында"

Татарстан Республикасы

Яңа Чишмә  муниципаль районы Советы

КАРАРЫ

 

2019 елның  «5» августыннан                                                                                       № 51-306

 

 "Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советының 2016 елның 11 августындагы 17-70 номерлы карары белән расланган «2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге план чорына Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының социаль-икътисадый үсеш стратегиясенә үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советы карары проекты хакында"

Татарстан Республикасының  2019 елның 5 апрелендәге 31-ТРЗ номерлы «2030 елга кадәр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый үстерү Стратегиясен раслау турында” Законына үзгәрешләр кертү хакында” Законы нигезендә,  Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Уставы нигезендә, Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советы

КАРАР БИРӘ:

  1.  2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге план чорына Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының социаль-икътисадый үсеш Стратегиясенә түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә:
    1. 4 бүлектәге «2030 елга кадәр Яңа Чишмә муниципаль районының социаль-икътисадый үсеше күрсәткечләренең көтелгән нәтиҗәләре» 32 таблицасын яңа редакциядә бәян итәргә (1 нче кушымта);
    2. 4 бүлектәге «Яңа Чишмә муниципаль районының берләштерелгән бюджетының көтелгән үтәлеше» 33 таблицасын яңа редакциядә бәян итәргә (2 нче кушымта);
    3.  6 бүлектәге 33 таблицаның исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының гамәлдәге һәм эшләү һәм кабул итүгә билгеләнгән муниципаль программалары исемлеге».

1.4.  6 бүлектәге «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының гамәлдәге һәм эшләү һәм кабул итүгә билгеләнгән муниципаль программалары исемлеге» 33 таблицасын яңа редакциядә бәян итәргә (3 нче кушымта);

2. "2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге план чорына Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының социаль-икътисадый үсеше Стратегиясе проектына тәкъдимнәр һәм искәрмәләр җибәрү тәртибен расларга (4 нче кушымта).

3. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советының 2016 елның 11 августындагы 17-70 номерлы карары белән расланган «2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге план чорына Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының социаль-икътисадый үсеш Стратегиясенә үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында»  Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советының әлеге  карар проектын кабул итәргә һәм җәмәгатьчелек фикер алышуына чыгарырга.

4. Яңа Чишмә муниципаль районы Советының 2016 елның 11 августындагы 17-70 номерлы карары белән расланган «2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге план чорына Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының социаль-икътисадый үсеш Стратегиясенә үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» гы Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советы карары проекты буенча  әлеге карар кабул ителгән көннән бер ай эчендә аны «Интернет»мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә районның рәсми сайтында урнаштыру юлы белән иҗтимагый фикер алышулар үткәрергә.

Иҗтимагый фикер алышу тәртибе Татарстан Республикасы муниципаль районнары (шәһәр округлары) дәрәҗәсендә социаль-икътисадый үсешнең стратегик планлаштыруын гамәлгә ашыру буенча Методик рекомендацияләрнең 4.3 пункты нигезендә гамәлгә ашырыла.

5. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетына:

-   Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советы карарының күрсәтелгән проекты буенча әлеге карар басылып чыккан көннән бер ай эчендә иҗтимагый фикер алышулар үткәрүне, гражданнарның тәкъдимнәрен кабул итүне һәм исәпкә алуны тәэмин итәргә;

-       иҗтимагый фикер алышулар барышында җибәрелгән тәкъдимнәрне һәм искәрмәләрне исәпкә алып, Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советы Карары проектын 10 көн эчендә эшләп бетерергә;

  • иҗтимагый фикер алышуларны үткәрү нәтиҗәләре буенча Беркетмә төзергә һәм аны, җәмәгатьчелек фикер алышуын үткәрү вакыты чыкканнан соң, 20 көннән дә соңга калмыйча районның рәсми сайтында урнаштырырга; 
  • Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советы утырышына  карауга кертергә.

6. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмати – телекоммуникация челтәрендә «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында» http://pravo.tatarstan.ru  һәм Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының рәсми сайтында http://novosheshminsk.tatarstan.ru. бастырып чыгарырга (халыкка җиткерергә).

7. Әлеге карарның үтәлешен Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Советының законлылык, хокук тәртибе һәм авыл җирлекләренең вәкиллекле органнары белән үзара хезмәттәшлек буенча даими депутат комиссиясенә йөкләргә.

 

 

Яңа Чишмә муниципаль районы

Башлыгы                                                                                                                           В.М. Козлов

                       

pdf
Скачать текст
PDF, 802 КБ

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования